วิชาการและวิจัย


-
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ภายใต้หัวข้อ “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง การวิจัยเพื่อความยั่งยืน” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565     

 • เล่ม e-Proceedings (RNCSB ครั้งที่ 4-2022)  Read more

- รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ 
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 3

 • หน้าปก  สารบรรณ  Read more
 • หน้า 1-136   (บทความที่ 1-10)  Read more
 • หน้า 137-232   (บทความที่ 11-17)  Read more

- รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์
   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 2

                  ตัวอย่างการจัดทำต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ 


การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ครั้งที่  1 

ffff

 • หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ
 • มคอ.3
 • มคอ.5
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ตำรา (สำนักพิมพ์)
 • อาจารย์ที่ปรึกษา
 • เอกสารประกอบการบรรยาย
 • รายชื่อโครงการวิจัย ปี 2558 - 2563 Read more
 • งานวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
  - แบบติดตามการขอรับทุนอุดหนุนและดำเนินการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 Click
 • บทความวิจัย
 • บทความวิชาการ
 • ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานวิจัย
 • เอกสารประกอบการอบรม การจัดทำ มคอ.