สารสนเทศบุคลากร


    แบบประเมิน (ป.มร. 1-3) คณะบริหารธุรกิจ  รอบประเมินที่ 2  (วันที่ 1 เมษายน 2567 - 30 กันยายน 2567)  

***กำหนดส่ง ป.มร.2 (ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน) และ ป.มร.3 (ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ)
     ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ (วันที่ 17 เมษายน 2567)*** 

 • แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ที่มีตำแหน่งผู้บริหาร
  (แบบ ป.มร. 1-3>>>  Download
 • แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ
  (แบบ ป.มร.1-3) >>>  Download
 • แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับบรรจุใหม่ (ปฏิบัติงานไม่ถึง 4 เดือน) 
  (แบบ ป.มร.1-3)  
  >>>  Download
 • แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป ที่มีตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
  (แบบ ป.มร. 1-3>>>  Download
 • แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป
  (แบบ ป.มร.1-3) >>>  Download
 • แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป สำหรับบรรจุใหม่ (ปฏิบัติงานไม่ถึง 4 เดือน)
  (แบบ ป.มร.1-3) >>>  Download
 • แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ >>> Download
 • แบบฟอร์มรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/สัมมนา >>> Download
 • กิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ประเมินรอบที่ 2 (1 เม.ย. 2567 - 30 ก.ย. 2567) Please wait...

  หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ โทร.02 - 310 8212

  


หลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้บุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจ่ายเงินให้บุคลกรที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ พ.ศ.2557  >>> Read more 
-
ประกาศ ม.ร. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้บุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  >>> Read more
ปฎิทินการจ่ายเงินให้บุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >>> Read more
บันทึกข้อความ เรื่อง การจ่ายเงินให้บุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >>> Read more
ฟอร์มแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 >>> Read more


ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง  เรื่อง การสมัครรับทุนการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ และทุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการฯ พ.ศ.2564
- หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ แบบฟอร์มและเอกสารประกอบคำขอลาศึกษา ณ ต่างประเทศและภายในประเทศ >>> Read more 
- ลาศึกษาต่อ / ฝึกอบรม / ดูงาน  >>> Read more


เครื่องแบบปฏิบัติราชการ(สีกากี)
-
ประกาศ มร. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565 >>> Read more 
- ประชาสัมพันธ์การแต่งกายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 >>> Read more 
- หลักเกณฑ์และขั้นตอน  >>> Read more

- แบบฟอร์มการขอรับเงินสวัสดิการค่าเครื่องแบบปฏิบัติราชการ(สีกากี) และตรวจสอบรายชื่อ >>> Read more 


แจ้งผลการประชุม ก.บ.ม.ร.
มอบอำนาจให้รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/ศูนย์
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหารโครงการศึกษาภาคพิเศษ และผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
     
1. แจ้งผลการประชุม ก.บ.ม.ร. >>> Read more
     2. มอบอำนาจให้รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดต่าง ๆ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี >>> Read more
     3. มอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนายการสำนัก และผู้อำนวยการศูนย์ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี >>> Read more
     4. มอบอำนาจให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหารโครงการศึกษาภาคพิเศษและผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก
         ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี >>> Read more
     5. มอบอำนาจเพิ่มเติมให้รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี >>> Read more


คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ ปี 2563

วัน/เดือน/ปี เลขที่คำสั่ง เรื่อง
 6 ม.ค.63  1/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 44  Download
 6 ม.ค.63  2/2563 แต่งตั้งผู้จัดการทีมและผู้ประสานงานทีมกีฬา การแข่งขันกีฬาภายใน “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 44  Download
 7 ม.ค.63  3/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ Download
   4/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน Download
 13 ม.ค.63  5/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ การเตรียมความพร้อมของบัณฑิตใหม่สู่โลกดิจิทัล  Download
 11 ก.พ.63  6/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ ให้มีสมรรถนะและทักษะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2563 Download
 14 ก.พ.63  7/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน การตลาดในยุคดิจิตอล ปีที่ 4  Download
 28 ก.พ.63  8/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง (จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง)  Download
 13 มี.ค.63 8.1/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง อบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)  Download

 26 พ.ค.63  9/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง)  Download
 2 มิ.ย.63  10/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดการธุรกิจบริการในชุมชน จ.ปทุมธานี  Download
 3 มิ.ย.63  11/2563  แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  Download
 19 มิ.ย.63  12/2563  แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ  Download
 24 มิ.ย.63  14/2563  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา  Download 
26 มิ.ย.63  15/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกระบวนวิชาที่คณะจัดสอบเอง ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  Download
     

 


 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบลา | ใบสมัคร 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)  

 


เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

 1. แบบประเมินภาระงานเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญจักพรรดิมาลา (ข้าราชการสาย ก. และพนักมหาวิทยาลัย งบแผ่นดิน)
 2. แบบประเมินภาระงานเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญจักพรรดิมาลา (ข้าราชการสาย ข, ค) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ลุกจ้างประจำหมวดฝีมือ (ช่างไม้, ช่างเป่าแก้ว, พขร.) และพนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน)
 3. แบบสอบถามความประสงค์การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาวิชรมงกุฎไทย (ม.ว.ม.)
 4. แบบสอบถามความประสงค์การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ปช.)
 5. แบบสอบถามความประสงค์การเข้ารับพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 6. แบบสอบถามความประสงค์การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
 7. แบบสอบถามความประสงค์การเข้ารับพิธีมอบเหรียญจักรพรรดิมาลา   

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญจักพรรดิมาลา 

 1. พ.ร.บ.เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช 2484
 2. พ.ร.บ.เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2485
 3. พ.ร.บ.เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่3) พุทธศักราช 2507
 4. พ.ร.บ.เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่4) พุทธศักราช 2552
 5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536
 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
 7. บัญชีแนบท้ายระเบียบ บัญชีที่ 18 (ที่ปรับปรุงใหม่)
 8. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคคล ที่ ศธ 0509.5/ว 1304 ลงวันที่ 9 กันยายน 2548 เรื่อง การขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ
 9. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ที่ นร 0508/ว (ท)4079 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการพลเรือนตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง
 10. พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
 11. พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551
 12. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
 13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

การเสนอขอผลงานทางวิชาการ

แบบฟอร์มการเสนอขอผลงานทางวิชาการ 

 1. แบบฟอร์มเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556
         - แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)
         - แบบเสนอขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ.04)   

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขอผลงานทางวิชาการ 

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2551
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2552
 3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
 4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง วิธีการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ก่อนนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
 5. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
 6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
 7. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
 8. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552
 9. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555 
 10. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2555 
 11. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2555 
 12. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 
 13. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556
 14. ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำบุคลากรมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์
 15. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2541   
 16. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
 17. ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2546
 18. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ.2536
 19. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547