สารสนเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ

 • ข้อมูลติดต่อไลน์กลุ่มสาขาวิชาฯ (นักศึกษารหัส 66) คณะบริหารธุรกิจ >> Read more
 • ติดต่อศูนย์เอกสารทางวิชาการคณะบริหารธุรกิจ (จำหน่ายหนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการเรียน) ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ 
  โทร. 02-310-8211 >> Read more
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คณะบริหารธุรกิจ >> Read more

 • ประกาศ ภาควิชาการบัญชี เรื่อง ลงชื่อจองห้องเรียน วิชา ACC3240 (การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป)
  และวิชา ACC3250 (ซอฟต์แวร์สำหรับงานบัญชี) ภาค 1 ปีการศึกษา 2567  Read more
 • ประกาศ ภาควิชาการบัญชี เรื่อง กำหนดวันจัดสอบเอง วิชา ACC3240 / ACC3250 ภาค ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 Read more
 • ประกาศ ภาควิชาการบัญชี เรื่อง การปิด - การเปิดเพิ่มกระบวนวิชา ภาค 2 ปีการศึกษา 2566 Read more
  » การรับสมัครผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (PRE - DEGREE) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562  Read more
  » การรับสมัครนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562  Read more
  » ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560  Read more
  » ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (PRE - Degree)  Read more
  » ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (PRE - Degree) ส่วนภูมิภาค Read more
  » ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี
     พ.ศ. 2560 Read more
  » ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี
     (ส่วนภูมิภาค) พ.ศ. 2560  Read more
  » ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องข้อตกลงในการปฏิบัติลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์  Read more
  » ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  Read more
  » ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงมหาวิทยาลัย  Read more
  » การขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา Read more
  » ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิและหนังสือรับรองบุคคล (ฉบับที่) พ.ศ. 2560 Read more
  » ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการชำระเงินและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิจากสถานศึกษา
      ต่างประเทศไปตรวจสอบยังหน่วยงานต้นสังกัด Read more
  » ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการสอบซ่อม พ.ศ. 2560 Read more
  » ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการขอสำเร็จการศึกษาของผู้เคยเป็นผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา เพื่อเตรียมศึกษา
     ต่อระดับปริญญาตรี Read more
  » ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องให้นักศึกษาที่มีรหัสซ้ำซ้อนมากกว่าหนึ่งรหัส มาดำเนินการลาออกให้เหลือเพียงรหัสเดียว Read more
  » ขอปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร Read more 
 
 » การบริการของสำนักบริการทางวิชาและทดสอบประเมินผล (สวป.)  Read more
 • ประกาศ คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านกระบวนวิชา ACC 3255 (การฝึกหัดงานทางการบัญชี)
  ภาค 2 ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1) Read more
 • ประกาศ คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านกระบวนวิชา ACC 3255 (การฝึกหัดงานทางการบัญชี)
  ภาค 1 ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1) Read more
 • ประกาศ คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านกระบวนวิชา ACC 3255 (การฝึกหัดงานทางการบัญชี)
  ภาค 1 ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2) Read more
 • ประกาศ แนวทางการฝึกปฏิบัติเสริมประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา TOM 4001 - 4002
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ภาค 2 ปีการศึกษา 2566 Read more
 • หลักเกณฑ์และขั้นตอนการฝึกงานทางการบัญชี (ACC 3255) สำหรับนักศึกษารหัส 55 เป็นต้นไป Read more

ข่าวรับสมัครโครงการพิเศษ ปริญญาตรี

  

สารสนเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี

สารสนเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี