ภาควิชาการบัญชี


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการเข้าทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้

1.  ด้านการทำบัญชี

2.  ด้านการสอบบัญชี

3.  ด้านการบัญชีบริหาร

4.  ด้านการวางระบบบัญชี

5.  ด้านการภาษีอากร

6.  ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี

7.  ด้านการตรวจสอบภายใน

8.  ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี

9.  ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง        

  

 

สารสนเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี

สารสนเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี