ภาควิชาการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร 25510071102658

ภาษาไทย  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration Program in Marketing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย                  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

ภาษาอังกฤษ               Bachelor of Business Administration (Marketing)

อักษรย่อ  ภาษาไทย      บธ.บ. (การตลาด)

อักษรย่อ  ภาษาอังกฤษ  B.B.A. (Marketing)

 

  1. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  • พนักงานของรัฐ
  • พนักงานเอกชน (แผนกการตลาด)
  • ครูและอาจารย์ สาขาการตลาด
  • ธุรกิจส่วนตัว

 

สารสนเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี

สารสนเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี