Get Adobe Flash player

ความสำเร็จของผู้จบการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ
ความสำเร็จของผู้จบการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ
ความสำเร็จของผู้จบการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ

   

คุณลักษณะบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจที่ดี

ข่าวประกาศจากคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานทางการบัญชี
          - ภาค 1/2558 (ครั้งที่ 3)
          ตรวจสอบรายชื่อ 
01/10/58

ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ บธ.
       จัดอบรม "ตัวแทนออกของ
       มาตรฐานศุลกากร" รุ่นที่ 2
       อ่านรายละเอียด  

ประกาศ เรื่อง ขอรับทุนการศึกษาประเภททุนขัดสน ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานทางการบัญชี
        - ภาค 1/58 ครั้งที่ 2
          >> ตรวจรายชื่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานทางการบัญชี  

        - ภาค 1/58 ครั้งที่ 1 
           >> ตรวจรายชื่อ
        - นักศึกษาภาควิชาการบัญชี 8 ปี
           >> ตรวจรายชื่อ

                   18 ส.ค.58        
       


รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาแบ่งตามช่วง
         รหัสนักศึกษา 56 - 57
         >>> ภาควิชาการบริหารทั่วไป
         >>> ภาควิชาการเงินและการธนาคาร
         >>> ภาควิชาการบัญชี
         >>> ภาควิชาการตลาด
         >>> ภาควิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
         >>>
ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ
        
>>> สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
         >>> สาขาวิชาการท่องเที่ยว
         >>> สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์


 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงาน
        ทางการบัญชี ภาคฤดูร้อน/2557 ครั้งที่ 1
        และนักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่
        ตรวจสอบรายชื่อ
       16 มิ.ย.58


  โครงการความร่วมมือ ระหว่างม.รามคาแหง
 และ Anglia Ruskin University (ARU), Cambridge, สหราชอาณาจักรเปิดรับสมัคร ปริญญาที่ 2 ต่อเนื่องจบปริญญาโท M.B.A. หรือใกล้จบ M.B.A.จากมหาวิทยาลัยรามคาแหงศึกษาต่อเนื่องที่ ARU เรียนเพิ่ม 3 วิชา ได้รับปริญญาM.Sc. Management อีก 1 ใบ         
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม