ระดับปริญญาตรี

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของระดับปริญญาเอก

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาควรทราบ
 โครงการบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ การบัญชีและการเงิน
  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 11  ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 
   - ขยายวันรับสมัคร                                     ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2561
  
 สนใจเชิญติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-310-8237, 02-310-8214-7 ต่อ 2401, 2404, 086-306-5174, 086-521-0033
    
หรือ http://www.acctfin.ru.ac.th/ 

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ
   สาขาวิชาการจัดการ 
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 8  ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 
   - จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร                ตั้งแต่บัดนี้ - 18 มิถุนายน 2561
   - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                             22 มิถุนายน 2561
   - เริ่มเรียน                                                   25 มิถุนายน 2561
   สนใจเชิญติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-310-8213, 083-627-2439, 081-831-1399,
   081-423-5069 หรือ http://www.excbba.ru.ac.th

  โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจีสติกส์
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 5  ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 
   - จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร                ตั้งแต่บัดนี้ - 14 กรกฎาคม 2561
   - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                             21 กรกฎาคม 2561
   - เริ่มเรียน                                                   21 กรกฎาคม 2561
   สนใจเชิญติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-310-8213, 083-627-2439, 081-831-1399,
   081-423-5069, 088-399-2585, 074-251-333, 074-251-888 หรือ http://www.skbba.ru.ac.th  

   โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญญาตรี) ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์)

   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 17/1  ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 
   - ขยายวันจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร       ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561
   - เริ่มเรียน                                                        วันที่ 23 มิถุนายน 2561
   สนใจเชิญติดต่อที่สำนักงานโครงการฯ 02-3108232, 089-4883561-2  "www.bba.ru.ac.th
  • โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 13
   ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 พ.ค. 2561
   คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

   - สอบสัมภาษณ์                                   วันที่ 24 พ.ค. 2561
   - วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน    วันที่ 2 มิ.ย. 2561
   - เปิดเรียน                                            เดือนมิถุนายน 2561
   - สถานที่เรียน   มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
   - เรียนวันเสาร์ (วันเดียว) เวลา 08.00 - 12.00 น.
                                                       เวลา 13.00 - 17.00 น.
                                                       เวลา 17.30 - 21.00 น. 
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.098-247-9878 และ 02-310-8686 หรือ http://www.mba-smartmanagers.com 
 •  

     

2018-06-11

ประกาศ ภาควิชาการบัญชี เรื่อง ลงทะเบียนการใช้ห้องเรียน/ห้องสอบวิชา ACC 3240
            ภาค 1/2561

2018-06-11 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาคฤดูร้อน/2560 ครั้งที่ 1
2018-05-21 ประกาศ สาขาวิชาการท่องเที่ยว  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติเสริมประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ 
>>> อ่านรายละเอียด

2018-05-21 ประกาศ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สำหรับนักศึกษารหัส 60 ที่ต้องการฝึกงาน หรือขอยกเว้นรายวิชาฝึกงานในภาคเรียนที่ 1/2561  >>> อ่านรายละเอียด
2018-05-21 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาค 2/2560 ครั้งที่ 8
 2018-05-21  

ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพมาตรฐานศุลกากร “ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร ปีที่  2 รุ่นที่ 2”  เปิดรับสมัครถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561

2018-02-23

ขอเชิญ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
ด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561  >>> อ่านรายละเอียด  
 

2018-02-15

- ร่างคู่มือประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2560 Download
- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 Download

 

                   

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

22/12/2560 ร่างขอบเขตงานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน 14 รายการ  คณะบริหารธุรกิจ  
     

 

เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับ สวป. ให้นักศึกษานำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงด้วยทุกครั้ง

Today 237

Yesterday 185

Week 237

Month 7078

All 278472