Get Adobe Flash player

ความสำเร็จของผู้จบการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ
ความสำเร็จของผู้จบการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ
ความสำเร็จของผู้จบการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ

   

คุณลักษณะบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจที่ดี

ข่าวประกาศจากคณะบริหารธุรกิจ

      ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต  


 

     บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทาน 
      ปริญญาบัตร รุ่นที่ 40 
            ประจำปีการศึกษา 2556
            สามารถยื่นใบรายงานตัวบัณฑิตที่ติด
            รูปถ่ายสวมชุดครุยวิทยฐานะ ขนาด 2 นิ้ว
            (ห้ามใช้รูปถ่ายแบบโพลารอยด์)
            ได้ที่งานบริการ
การศึกษา ชั้น 1
            คณะบริหารธุรกิจ

            ภายในไม่เกินวันศุกร์ที่ 13 ก.พ. 58
            (เฉพาะวันเวลาราชการ)
            *** ในวันที่มายื่นใบรายงานตัว ให้นำ
            รูปถ่ายสวมชุดครุยวิทยาฐานะ ขนาด 2 นิ้ว
            จำนวน 1 ใบ และบัตรประจำตัวประชาชน
            มาแสดงด้วย หากสงสัยโทร 02-3108226-7
            ต่อ 2111, 2115
             
           
>>> Download แบบฟอร์มใบรายงานตัว


  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่าน
        การฝึกงานบัญชี ภาค 2/2557
         ครั้งที่ 4  4 ก.พ.58