Image
Image
Image

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ภาค 1/2561

ปฏิทินการศึกษา ปริญญาตรี

ส่วนกลาง กรุงเทพฯ

ปฏิทินการศึกษา ปริญญาตรี

ส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด

ระบบทะเบียนนักศึกษา

ทางอินเทอร์เน็ต

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ต (ส่วนกลาง)
เรียนและสอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ ทั้งหัวหมาก และบางนา
ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ต (ส่วนภูมิภาค)
เรียนและสอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด รายละเอียดสาขาวิทยบรการฯ คลิกที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ

 • ประกาศ เรื่อง ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 Read more
 • คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี Read more
 • ร่างคู่มือประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2560 Download
 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 Download
 • เอกสารเผยแพร่ การดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปี 2560 Download (ฐานข้อมูลการดำเนินการจัดการความรู้)
 • ประกาศ แจ้งวันเวลาสอบ กระบวนวิชาที่คณะจัดสอบเอง สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ภาค 1/2561 Read more
 • ประกาศ แจ้งวันเวลาสอบ กระบวนวิชาที่คณะจัดสอบเอง ภาควิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ภาค 1/2561 Read more
 • ประกาศ แจ้งวันเวลาสอบ กระบวนวิชาที่คณะจัดสอบเอง ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ Read more
 • ประกาศวิชา ACC 3240 คณะจัดสอบเอง ภาค 1/2561 
  >>> วัน-เวลา สถานที่สอบ Read more  
  >>> รายชื่อนักศึกษา E-Learning (สอบอย่างเดียว)  Read more  
  >>> รายชื่อนักศึกษา  Read more  
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 และนักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่ Read more
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4 Read more
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาคฤดูร้อน/2560 ครั้งที่ 3 และ 8 ปี สมัครใหม่ Read more
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาคฤดูร้อน/2560 ครั้งที่ 2 และ 8 ปี สมัครใหม่ (เพิ่มเติม) Read more
 • ประกาศ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และเอกการโรงแรม Read more
 • ประกาศ สาขาวิชาการท่องเที่ยว  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติเสริมประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ  Read more
 • ประกาศ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สำหรับนักศึกษารหัส 60 ที่ต้องการฝึกงาน หรือขอยกเว้นรายวิชาฝึกงานในภาคเรียนที่ 1/2561  Read more
 • ประกาศ เรื่อง ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  Read more
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Faculty Of Business Administration Ramkhamhaeng University
โทร. 0-2310-8214 ถึง 17 และ 0-2310-8226 ถึง 28

ภาควิชา/สาขา
ภาควิชาการบริหารทั่วไป ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ
ภาควิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ภาควิชาการบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ภาควิชาการตลาด สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภาควิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  
Image

Today 267

Yesterday 202

Week 267

Month 3899

All 33540

BA - Popup