Image
Image
Image

การเข้าใช้งาน Ru-Mail

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ E-service

การเข้าใช้งานเว็บไซต์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การส่งข้อสอบแบบปรนัย

การส่งข้อสอบแบบอัตนัย

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ภาค 1/2564

ปฏิทินการศึกษา ปริญญาตรี

ส่วนกลาง กรุงเทพฯ

ปฏิทินการศึกษา ปริญญาตรี

ส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด

ระบบลงทะเบียนนักศึกษา

ทางอินเทอร์เน็ต

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ต (ส่วนกลาง)
เรียนและสอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ ทั้งหัวหมาก และบางนา
ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ต (ส่วนภูมิภาค)
เรียนและสอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด รายละเอียดสาขาวิทยบรการฯ คลิกที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ

 • พบผู้สอนและช่องทางการติดต่อของภาควิชา/สาขาวิชา ต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ ภาค 1/2564 Read more
 • คณะฯ ขอความร่วมมือบัณฑิต รุ่นที่ 46 (สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2562 - 2563)
  ส่ง Link แบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
  ให้กับนายจ้างช่วยตอบแบบสอบถาม  เพื่อจะได้นำผลการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
  การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  Read more
 • วิชาแนะนำลงทะเบียน (สำหรับนักศึกษาเทียบโอน) สมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2564 Read more
 • งานเดินสายและติดตั้งตู้แผงสวิตช์รวมเดินสายป้อนประจำชั้น และงานรื้อถอนตู้แผงสวิตช์รวม (ของเดิม)  Read more
 • ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น  Read more
 • ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 8 ชั้น Read more
 • หลักเกณฑ์และขั้นตอนการฝึกงานทางการบัญชี (ACC 3255) สำหรับนักศึกษารหัส 55 เป็นต้นไป Read more
 • ติดต่อศูนย์เอกสารทางวิชาการคณะบริหารธุรกิจ (จำหน่ายหนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการเรียน) ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ 
  โทร. 0-2310-8214 ถึง 0-2310-8217 ต่อ 2203 Read more
 • ประกาศภาควิชาการบัญชี เรื่อง ขอเลื่อนวันสอบวิชาที่คณะจัดสอบเอง ภาค 2/2563 Read more
 • เอกสารประกอบการบรรยายวิชา ACC 3220 การสอบบัญชี Read more
  » การรับสมัครผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (PRE - DEGREE) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562  Read more
  » การรับสมัครนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562  Read more
  » ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560  Read more
  » ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (PRE - Degree)  Read more
  » ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (PRE - Degree) ส่วนภูมิภาค Read more
  » ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี
     พ.ศ. 2560 Read more
  » ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี
     (ส่วนภูมิภาค) พ.ศ. 2560  Read more
  » ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องข้อตกลงในการปฏิบัติลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์  Read more
  » ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  Read more
  » ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงมหาวิทยาลัย  Read more
  » การขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา Read more
  » ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิและหนังสือรับรองบุคคล (ฉบับที่) พ.ศ. 2560 Read more
  » ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการชำระเงินและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิจากสถานศึกษา
      ต่างประเทศไปตรวจสอบยังหน่วยงานต้นสังกัด Read more
  » ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการสอบซ่อม พ.ศ. 2560 Read more
  » ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการขอสำเร็จการศึกษาของผู้เคยเป็นผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา เพื่อเตรียมศึกษา
     ต่อระดับปริญญาตรี Read more
  » ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องให้นักศึกษาที่มีรหัสซ้ำซ้อนมากกว่าหนึ่งรหัส มาดำเนินการลาออกให้เหลือเพียงรหัสเดียว Read more
  » ขอปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร Read more 
 
 » การบริการของสำนักบริการทางวิชาและทดสอบประเมินผล (สวป.)  Read more
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านกระบวนวิชา ACC 3255 การฝึกงานทางการบัญชี 500 ชั่วโมง  ภาคฤดูร้อน/2562 ครั้งที่ 2 Read more
 • หลักเกณฑ์และขั้นตอนการฝึกงานทางการบัญชี (ACC 3255) สำหรับนักศึกษารหัส 55 เป็นต้นไป Read more
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านกระบวนวิชา ACC 3255 การฝึกงานทางการบัญชี 500 ชั่วโมง  ภาคฤดูร้อน/2562 ครั้งที่ 1 Read more
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Faculty Of Business Administration Ramkhamhaeng University
โทร. 0-2310-8214 ถึง 17 และ 0-2310-8226 ถึง 28

ภาควิชา/สาขา
ภาควิชาการบริหารทั่วไป ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ
ภาควิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ภาควิชาการบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ภาควิชาการตลาด สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภาควิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  
Image

Today 184

Yesterday 288

Week 1336

Month 781

All 388082