Image
Image
Image

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ภาค 1/2561

ปฏิทินการศึกษา ปริญญาตรี

ส่วนกลาง กรุงเทพฯ

ปฏิทินการศึกษา ปริญญาตรี

ส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด

ระบบทะเบียนนักศึกษา

ทางอินเทอร์เน็ต

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ต (ส่วนกลาง)
เรียนและสอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ ทั้งหัวหมาก และบางนา
ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ต (ส่วนภูมิภาค)
เรียนและสอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด รายละเอียดสาขาวิทยบรการฯ คลิกที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ

 ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ครั้งที่  3  "
นำเสนอผลงานในวันที่ 27 มิถุนายน 2562"  ส่งผลงานภายใน 22 เมษายน 2562  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ 081-317-5296, 092-464-6999 

 • ประกาศปิดกระบวนวิชา ภาควิชาการบัญชี  ภาคฤดูร้อน/2561 Read more
  » การรับสมัครผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (PRE - DEGREE) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562  Read more
  » การรับสมัครนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562  Read more
  » ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560  Read more
  » ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (PRE - Degree)  Read more
  » ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (PRE - Degree) ส่วนภูมิภาค Read more
  » ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี
     พ.ศ. 2560 Read more
  » ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี
     (ส่วนภูมิภาค) พ.ศ. 2560  Read more
  » ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องข้อตกลงในการปฏิบัติลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์  Read more
  » ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  Read more
  » ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงมหาวิทยาลัย  Read more
  » การขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา Read more
  » ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิและหนังสือรับรองบุคคล (ฉบับที่) พ.ศ. 2560 Read more
  » ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการชำระเงินและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิจากสถานศึกษา
      ต่างประเทศไปตรวจสอบยังหน่วยงานต้นสังกัด Read more
  » ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการสอบซ่อม พ.ศ. 2560 Read more
  » ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการขอสำเร็จการศึกษาของผู้เคยเป็นผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา เพื่อเตรียมศึกษา
     ต่อระดับปริญญาตรี Read more
  » ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องให้นักศึกษาที่มีรหัสซ้ำซ้อนมากกว่าหนึ่งรหัส มาดำเนินการลาออกให้เหลือเพียงรหัสเดียว Read more
  » ขอปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร Read more 
 
 » การบริการของสำนักบริการทางวิชาและทดสอบประเมินผล (สวป.)  Read more
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 Read more
 • อนุมัติรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานทางการท่องเที่ยว ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 Read more
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 และนักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่ Read more
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 และนักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่ Read more
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4 Read more
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาคฤดูร้อน/2560 ครั้งที่ 3 และ 8 ปี สมัครใหม่ Read more
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาคฤดูร้อน/2560 ครั้งที่ 2 และ 8 ปี สมัครใหม่ (เพิ่มเติม) Read more
 • ประกาศ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และเอกการโรงแรม Read more
 • ประกาศ สาขาวิชาการท่องเที่ยว  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติเสริมประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ  Read more
 • ประกาศ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สำหรับนักศึกษารหัส 60 ที่ต้องการฝึกงาน หรือขอยกเว้นรายวิชาฝึกงานในภาคเรียนที่ 1/2561  Read more
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Faculty Of Business Administration Ramkhamhaeng University
โทร. 0-2310-8214 ถึง 17 และ 0-2310-8226 ถึง 28

ภาควิชา/สาขา
ภาควิชาการบริหารทั่วไป ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ
ภาควิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ภาควิชาการบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ภาควิชาการตลาด สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภาควิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  
Image

Today 15

Yesterday 418

Week 813

Month 11142

All 92748