Get Adobe Flash player

ความสำเร็จของผู้จบการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ
ความสำเร็จของผู้จบการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ
ความสำเร็จของผู้จบการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ

   

คุณลักษณะบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจที่ดี

ข่าวประกาศจากคณะบริหารธุรกิจ

   โครงการความร่วมมือ ระหว่างม.รามคาแหง
          และ Anglia Ruskin University 
          (ARU), Cambridge, สหราชอาณาจักร
          เปิดรับสมัคร ปริญญาที่ 2 ต่อเนื่อง
          จบปริญญาโท M.B.A. หรือใกล้จบ M.B.A.
          จากมหาวิทยาลัยรามคาแหงศึกษาต่อเนื่องที่ 
          ARU เรียนเพิ่ม 3 วิชา ได้รับปริญญา
          M.Sc. Management อีก 1 ใบ

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 


  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่าน 
         การฝึกงานบัญชี          
        - สำหรับนักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่         
                                                  1 พ.ค. 58                            

   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่าน
           การฝึกงานบัญชีภาค 2/2557 ครั้งที่ 6  
                                                    1 พ.ค. 58