Image
Image
Image

Faculty of Business Administration

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ภาค 1/2566 (ส่วนกลาง)

ปฏิทินการศึกษา ปริญญาตรี

ส่วนกลาง กรุงเทพฯ

ปฏิทินการศึกษา ปริญญาตรี

ส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด

ระบบลงทะเบียนนักศึกษา

ทางอินเทอร์เน็ต

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ต (ส่วนกลาง)
เรียนและสอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ ทั้งหัวหมาก และบางนา
ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ต (ส่วนภูมิภาค)
เรียนและสอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด รายละเอียดสาขาวิทยบรการฯ คลิกที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ

 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา "ประเภทส่งเสริมการศึกษา"
  ประจำปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจ >> Read more
 • หลักเกณฑ์สำหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้วไม่ได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ >> Read more
 • ติดต่อศูนย์เอกสารทางวิชาการคณะบริหารธุรกิจ (จำหน่ายหนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการเรียน) ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ 
  โทร. 02-310-8211 >> Read more
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คณะบริหารธุรกิจ >> Read more
 • ประกาศ ภาควิชาการบัญชี เรื่อง ลงชื่อจองห้องเรียน วิชา ACC3240 (การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป)
  และวิชา ACC3250 (ซอฟต์แวร์สำหรับงานบัญชี) ภาค 1 ปีการศึกษา 2566  Read more
 • ประกาศ ภาควิชาการบัญชี เรื่อง กำหนดวันจัดสอบเอง วิชา ACC3240 (การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป)
  และวิชา ACC3250 (ซอฟต์แวร์สำหรับงานบัญชี) ภาค ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 22 พ.ค.66) Read more

  » การรับสมัครผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (PRE - DEGREE) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562  Read more
  » การรับสมัครนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562  Read more
  » ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560  Read more
  » ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (PRE - Degree)  Read more
  » ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (PRE - Degree) ส่วนภูมิภาค Read more
  » ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี
     พ.ศ. 2560 Read more
  » ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี
     (ส่วนภูมิภาค) พ.ศ. 2560  Read more
  » ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องข้อตกลงในการปฏิบัติลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์  Read more
  » ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  Read more
  » ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงมหาวิทยาลัย  Read more
  » การขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา Read more
  » ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิและหนังสือรับรองบุคคล (ฉบับที่) พ.ศ. 2560 Read more
  » ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการชำระเงินและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิจากสถานศึกษา
      ต่างประเทศไปตรวจสอบยังหน่วยงานต้นสังกัด Read more
  » ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการสอบซ่อม พ.ศ. 2560 Read more
  » ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการขอสำเร็จการศึกษาของผู้เคยเป็นผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา เพื่อเตรียมศึกษา
     ต่อระดับปริญญาตรี Read more
  » ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องให้นักศึกษาที่มีรหัสซ้ำซ้อนมากกว่าหนึ่งรหัส มาดำเนินการลาออกให้เหลือเพียงรหัสเดียว Read more
  » ขอปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร Read more 
 
 » การบริการของสำนักบริการทางวิชาและทดสอบประเมินผล (สวป.)  Read more
 • หลักเกณฑ์และขั้นตอนการฝึกงานทางการบัญชี (ACC 3255) สำหรับนักศึกษารหัส 55 เป็นต้นไป Read more
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Faculty Of Business Administration Ramkhamhaeng University
โทร. 0-2310-8214 ถึง 17 และ 0-2310-8226 ถึง 28

ภาควิชา/สาขา
ภาควิชาการบริหารทั่วไป ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ
ภาควิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ภาควิชาการบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ภาควิชาการตลาด สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภาควิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  
Image

Today 194

Yesterday 339

Week 2919

Month 10784

All 548823