Get Adobe Flash player

ความสำเร็จของผู้จบการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ
ความสำเร็จของผู้จบการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ
ความสำเร็จของผู้จบการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ

   

คุณลักษณะบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจที่ดี

ข่าวประกาศจากคณะบริหารธุรกิจ

 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงาน
        ทางการบัญชี ภาคฤดูร้อน/2557 ครั้งที่ 1
        และนักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่
        ตรวจสอบรายชื่อ
       16 มิ.ย.58


  โครงการความร่วมมือ ระหว่างม.รามคาแหง
          และ Anglia Ruskin University 
          (ARU), Cambridge, สหราชอาณาจักร
          เปิดรับสมัคร ปริญญาที่ 2 ต่อเนื่อง
          จบปริญญาโท M.B.A. หรือใกล้จบ M.B.A.
          จากมหาวิทยาลัยรามคาแหงศึกษาต่อเนื่องที่ 
          ARU เรียนเพิ่ม 3 วิชา ได้รับปริญญา
          M.Sc. Management อีก 1 ใบ

          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม