Image
Image
Image
Image

Faculty of Business Administration

Recruiting students

1/2566 (Central)

Academic Calendar of Central

Central Bangkok

Academic Calendar of Campus

Campus

Registration System

Internet

Recruiting internet students (central)
เรียนและสอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ ทั้งหัวหมาก และบางนา
Internet new student recruitment system (Campus)
เรียนและสอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด รายละเอียดสาขาวิทยบรการฯ คลิกที่นี่

Announcements for Students

 • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain) >> Read more
 • ข้อมูลติดต่อไลน์กลุ่มสาขาวิชาฯ (นักศึกษารหัส 66) คณะบริหารธุรกิจ >> Read more
 • ติดต่อศูนย์เอกสารทางวิชาการคณะบริหารธุรกิจ (จำหน่ายหนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการเรียน) ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ 
  โทร. 02-310-8211 >> Read more
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คณะบริหารธุรกิจ >> Read more
 • ประกาศ ภาควิชาการบัญชี เรื่อง ลงชื่อจองห้องเรียน วิชา ACC3240 (การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป)
  และวิชา ACC3250 (ซอฟต์แวร์สำหรับงานบัญชี) ภาค 1 ปีการศึกษา 2567  Read more
 • ประกาศ ภาควิชาการบัญชี เรื่อง กำหนดวันจัดสอบเอง วิชา ACC3240 / ACC3250 ภาค ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 Read more
 • ประกาศ ภาควิชาการบัญชี เรื่อง การปิด - การเปิดเพิ่มกระบวนวิชา ภาค 2 ปีการศึกษา 2566 Read more
  » การรับสมัครผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (PRE - DEGREE) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562  Read more
  » การรับสมัครนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562  Read more
  » ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560  Read more
  » ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (PRE - Degree)  Read more
  » ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (PRE - Degree) ส่วนภูมิภาค Read more
  » ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี
     พ.ศ. 2560 Read more
  » ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี
     (ส่วนภูมิภาค) พ.ศ. 2560  Read more
  » ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องข้อตกลงในการปฏิบัติลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์  Read more
  » ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  Read more
  » ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงมหาวิทยาลัย  Read more
  » การขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา Read more
  » ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิและหนังสือรับรองบุคคล (ฉบับที่) พ.ศ. 2560 Read more
  » ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการชำระเงินและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิจากสถานศึกษา
      ต่างประเทศไปตรวจสอบยังหน่วยงานต้นสังกัด Read more
  » ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการสอบซ่อม พ.ศ. 2560 Read more
  » ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการขอสำเร็จการศึกษาของผู้เคยเป็นผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา เพื่อเตรียมศึกษา
     ต่อระดับปริญญาตรี Read more
  » ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องให้นักศึกษาที่มีรหัสซ้ำซ้อนมากกว่าหนึ่งรหัส มาดำเนินการลาออกให้เหลือเพียงรหัสเดียว Read more
  » ขอปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร Read more 
 
 » การบริการของสำนักบริการทางวิชาและทดสอบประเมินผล (สวป.)  Read more
 • ประกาศ คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านกระบวนวิชา ACC 3255 (การฝึกหัดงานทางการบัญชี)
  ภาค 2 ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1) Read more
 • ประกาศ คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านกระบวนวิชา ACC 3255 (การฝึกหัดงานทางการบัญชี)
  ภาค 1 ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1) Read more
 • ประกาศ คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านกระบวนวิชา ACC 3255 (การฝึกหัดงานทางการบัญชี)
  ภาค 1 ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2) Read more
 • ประกาศ แนวทางการฝึกปฏิบัติเสริมประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา TOM 4001 - 4002
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ภาค 2 ปีการศึกษา 2566 Read more
 • หลักเกณฑ์และขั้นตอนการฝึกงานทางการบัญชี (ACC 3255) สำหรับนักศึกษารหัส 55 เป็นต้นไป Read more
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Faculty Of Business Administration Ramkhamhaeng University
โทร. 0-2310-8214 ถึง 17 และ 0-2310-8226 ถึง 28

ภาควิชา/สาขา
ภาควิชาการบริหารทั่วไป ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ
ภาควิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ภาควิชาการบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ภาควิชาการตลาด สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภาควิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  
Image

Today 44

Yesterday 202

Week 1096

Month 2984

All 625455