ภาควิชาการบริหารทั่วไป

                                                                                        แผนการศึกษา

                                                 แผนกำหนดการศึกษาสาขาการจัดการ

                                                                         ปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

 

 RAM 1000

ความรู้คู่คุณธรรม

3(3-0-9)

 

ACC 1102

การบัญชีขั้นต้น 2

3(3-0-6)

 

 

 ACC 1101

การบัญชีขั้นต้น 1

3(3-0-6)

 

 ECO 1122

หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค

3(3-0-6)

 

 

 ECO 1121

หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค

3(3-0-6)

 

 

 ENG 1002

ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

3(2-2-5)

 

 

 ENG 1001

ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

3(2-2-5)

 

 

 INT 1004

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ

3(3-0-6

 

 

 LIS 1001

สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

2(2-0-4)

 

 MTH 1003

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

3(3-0-6)

 

 

 

 PSY 1001

จิตวิทยาทั่วไป

3(3-0-6)

 

 HPR 1001

กีฬาเพื่อสุขภาพ         

1(1-1-2)

 

 

 POL 1101

การเมืองการปกครองไทย

3(3-0-6)

 

 THA 1003

การเตรียมเพื่อการพูด

และการเขียน

3(3-0-6)

 

 

 

 

รวม

20

 

 

รวม

19

 

                   

 

                                                                                          ปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

 

ENG 2001

การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

 

ENG 2002

การอ่านตีความภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

 

MGT 2101

หลักการจัดการธุรกิจ

3(3-0-9)

 

 

MGT 2102

การจัดการการดำเนินงาน

และโซ่อุปทาน

3(3-0-9)

 

 

FIN 2101

การเงินธุรกิจ 

3(3-0-9)

 

HRM 2101

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-9)

 

MKT 2101

หลักการตลาด

3(3-0-9)

 

 LAW 2016

กฎหมายธุรกิจ

3(3-0-6)

 

ACC 2134

การบัญชีบริหาร

3(3-0-9)

 

 STA 2016

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ

3(3-0-6)

 

MGT 2201

จริยธรรมทางธุรกิจและ   ความรับผิดชอบต่อสังคม

3(3-0-9)

 

 

 MGT 2202

การจัดการสำนักงาน

3(3-0-9)

 

 

 

รวม

18

 

 

รวม

18

                 

 

                                                                                            ปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

 

BUS 2101

สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ

3(3-0-6)

 

MGT 3101

การจัดการเชิงกลยุทธ์   

3(3-0-9)

 

MGT 3102

การภาษีอากร

3(3-0-9)

 

 

MGT 3205

หลักการวิจัยทางธุรกิจ

3(3-0-9)

 

MGT 3203

การวิเคราะห์เชิงปริมาณขั้นสูงเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

3(3-0-9)

 

 

MGT ……..

วิชาเอกเลือก

3(3-0-9)

 

MGT 3204

การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ

3(3-0-9)

 

 

MGT ……..

วิชาเอกเลือก

3(3-0-9)

 

MGT ……..

วิชาเอกเลือก

3(3-0-9)

 

 

MGT ……..

วิชาเอกเลือก

3(3-0-9)

 

MGT ……..

วิชาเอกเลือก

3(3-0-9)

 

 

MGT ……..

วิชาเอกเลือก

3(3-0-9)

 

 

รวม

18

 

 

รวม

18

                                                          

                                                                                                 ปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

MGT 4206

 

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

3(3-0-9)

 

 

MGT 4207

การวางแผนและการควบคุมเชิงบริหาร

3(3-0-9

MGT 4208

 

การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

3(3-0-9)

 

MGT ……..

วิชาเอกเลือก

3(3-0-9)

 

MGT 4209

 

พฤติกรรมองค์การ

3(3-0-9)

 

 

 

วิชาเลือกเสรี

3(3-0-9)

 

 

 

วิชาเลือกเสรี

3(3-0-9)

 

 

 

 

 

 

 

รวม

  12

 

 

รวม

9