แบบตรวจสอบครบหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ

 

ตรวจสอบครบหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 - 2569
1 สาขาวิชาการจัดการ Read more
1.1 สาขาวิชาการจัดการ (ภูมิภาค) Read more
2 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร Read more
3 สาขาวิชาการตลาด Read more
4 สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจยุคดิจิทัล Read more
5 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว Read more
6 สาขาวิชาการบริหารทรัพยกรมนุษย์ Read more
7 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ Read more
8 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Read more
9 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิชาเอกการบัญชี Read more
10 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิชาเอกการบัญชีและการเงิน Read more

 


 

ตรวจสอบครบหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 - 2564
1 สาขาวิชาการจัดการ Read more
1.1 สาขาวิชาการจัดการ (ภูมิภาค) Read more
2 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร Read more
3 สาขาวิชาการตลาด Read more
4 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ Read more
5.1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการโรงแรม Read more
5.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ Read more
6 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ Read more
7 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ Read more
8 สาขาวิชาการท่องเที่ยว Read more
9 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิชาเอกการบัญชี Read more
10 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิชาเอกการบัญชีและการเงิน Read more
11 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Read more

 


 

ตรวจสอบครบหลักสูตร ปีการศึกษา 2555 - 2559
1 สาขาวิชาการจัดการ Read more
1.1 สาขาวิชาการจัดการ (ภูมิภาค) Read more
2 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร Read more
3 สาขาวิชาการตลาด Read more
4.1 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ วิชาเอกการโฆษณา Read more
4.2 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ Read more
5.1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการโรงแรม Read more
5.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการประกันภัย Read more
5.3 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกอสังหาริมทรัพย์ Read more
5.4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ Read more
6 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ Read more
7 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ Read more
8 สาขาวิชาการท่องเที่ยว Read more
9 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิชาเอกการบัญชี Read more

 


 

 

สารสนเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี

สารสนเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี