เบอร์โทรศัพท์สถานที่ติดต่อ

  หมายเลขโทรศัพท์ภายในของคณะบริหารธุรกิจ

ชั้นที่ 1 /หน่วยงาน                           หมายเลข     ชั้นที่ 2 /หน่วยงาน                 หมายเลข    
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ 02-310-8210 หนง.วิเคราะห์นโยบายฯ 2200
หัวหน้างานบริหารและธุรการ 02-310-8213 ส่วนกลางงานวิเคราะห์นโยบายฯ 2201
หน่วยสารบรรณ 02-310-8214 โครงการMBA สมุทรสาคร 2202
หน่วยการเจ้าหน้าที่ 02-310-8212 หน่วยผลิตเอกสารคณะฯ 2214
หัวหน้าหน่วยทะเบียน 02-310-8216                         
หน่วยทะเบียน (ตรวจสอบแจ้งจบ) 02-310-8215 ชั้นที่ 3 /หน่วยงาน  
หน่วยทะเบียน (ผลสอบ) 02-310-8217 ป.ตรี(ภาคพิเศษ) สาขาบริหารทั่วไป ,การตลาด 02-310-8230
หน่วยทะเบียน (เทียบโอน) 02-310-8000 ต่อ 2111 ป.ตรี(ภาคพิเศษ) สาขาบริหารทั่วไป ,การตลาด 02-310-8231
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ 02-310-8000 ต่อ 2105 หมายเลข FAX 02-310-8232
หน่วยแนะแนวการศึกษา 02-310-8221 ,02-310-8000 ต่อ 2106    
    ชั้นที่4 /หน่วยงาน หมายเลข
สำนักงานบัณฑิตศึกษาคณะฯ 02-3108213 ,02-310-8000 ต่อ 2102    
สำนักงานบัณฑิตศึกษา (อาคารวิโรจน์) 02-310-8000 ต่อ 2109 ภาควิชาการตลาด 02-310-8234
ปริญญาโท สาขาวิทยาบริการฯ 02-310-8000 ต่อ 2103,2104 ภาคโฆษณาฯ /สาขาท่องเที่ยว 02-310-8233
งานคลังและพัสดุ (ส่วนกลาง) 02-310-8000 ต่อ 2101 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ/ทรัพยากรมนุษย์                       02-310-8000 ต่อ 2141,2142
หน่วยพัสดุ 02-310-8219 ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ 02-310-8236
หน่วยอาคารสถานที่ (ส่วนกลาง) 02-310-8000 ต่อ 2107
ป.ตรี (ภาคพิเศษ) ธุรกิจบริการ (โลจิสติกส์) 02-310-8239
02-310-8218
หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ 02-310-8000 ต่อ 2108 ป.ตรี (ภาคพิเศษ) วิชาการบัญชี,การเงิน 02-310-8237
ศูนย์เอกสารฯ 02-310-8211   02-310-8000
ห้องวารสารฯ 02-310-8000 ต่อ 2110   ต่อ 2140
ห้องผลิตเอกสาร 02-310-8000 ต่อ 2130     
                ชั้นที่5 /หน่วยงาน หมายเลข
ชั้นที่2 /หน่วยงาน          หมายเลข   โครงการปริญญาเอกของคณะบริหารฯ 02-310-8000
สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ 02-310-8222 ,02-310-8000 ต่อ 2127   ต่อ 2501
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 02-310-8000 ต่อ 2128  ภาควิชาการบัญชี 02-310-8000
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ,รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 02-310-8000 ต่อ 2125   ต่อ 2150
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 02-310-8000 ต่อ 2126    
                ชั้นที่6 /หน่วยงาน หมายเลข
หน่วยงานการเงินคณะฯ 02-310-8223 ,02-310-8000 ต่อ 2129 สนง.โครงการMBAกฎหมายธุรกิจ ชั้น 6 02-310-8900
งานนโยบายและแผน (ส่วนกลาง) 02-310-8000 ต่อ 2121   ต่อ 2600
งานนโยบายและแผน (หัวหน้างานฯ) 02-310-8000 ต่อ 2120    
งานประกันคุณภาพการศึกษา 02-310-8000 ต่อ 2124    
       
โครงการพิเศษ ปริญญาโท      
โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ 02-310-8000 ต่อ 2122    
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ 02-310-8229    
โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต จ.สงขลา 02-310-8000 ต่อ 2123    
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.สงขลา 02-310-8228    
โครงการ Y-MBA หัวหมาก 02-310-8225    
โครงการ Y-MBA บางนา 02-310-8226    
โครงการ MBA นวัตกรรม 02-310-8227    
 โครงการ X-MBA  02310-8224    

หมายเลขโทรศัพท์ โครงการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ