สาขาวิชาการท่องเที่ยว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา
สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จสาขาวิชาการท่องเที่ยว 

 อาชีพในภาครัฐ

  • อาจารย์หรือนักวิชาการในสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบริหารธุรกิจ และการจัดการการท่องเที่ยว
  • ข้าราชการหรือพนักงานภาครัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรมหาชน ที่ดำเนินการเกี่ยวกับบริหารธุรกิจหรือเกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยว ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว ตำรวจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น

 อาชีพในภาคเอกชน

  • อาจารย์หรือนักวิชาการในสถาบันการศึกษาของภาคเอกชน ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบริหารธุรกิจ และการจัดการการท่องเที่ยว
  • พนักงานในสถานประกอบการที่เป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้แก่ สายการบินและ/หรือเรือสำราญ ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว และบริษัทนำเที่ยว (ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ผู้แนะนำการเดินทาง (Travel Consultant) ผู้จัดการธุรกิจ (Product Manager) ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายตั๋ว ผู้จัดการฝ่ายท่องเที่ยว (Tour Manager) มัคคุเทศก์ เป็นต้น) หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและการจัดนิทรรศการ

 อาชีพส่วนตัวอื่น ๆ

      ธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจขนาดย่อมทั่วไป หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การนำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ เช่น ของที่ระลึก บริษัทนำเที่ยว ตัวแทนการท่องเที่ยว เป็นต้น

 

สารสนเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี

สารสนเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี