หลักเกณฑ์การแจ้งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี [ส่วนภูมิภาค]

 •  ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา ส่วนภูมิภาค
 • แบบคำร้องแจ้งจบการศึกษา ส่วนภูมิภาค
 • ใบรายงานตัวบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ส่วนภูมิภาค
 • ใบหลักฐานการแจ้งจบการศึกษา ส่วนภูมิภาค

ติดต่อสอบถาม  :  หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ทร. 02-310-8215-16


 

หลักเกณฑ์การแจ้งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี [ส่วนกลาง]

 •  ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา ส่วนกลาง 
 • แบบคำร้องแจ้งจบการศึกษา ส่วนกลาง
 • แบบคำร้องหนังสือรับรองจบการศึกษา (ชั่วคราว) ส่วนกลาง
 • ใบรายงานตัวบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ

ติดต่อสอบถาม  :  หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ  โทร. 02-310-8215-16

 


 

 

หลักเกณฑ์การเทียบโอน ปีการศึกษา 2565 - 2569
1 าขาวิชาการจัดการ Read more
2 สาขาวิชาการจัดการ (ภูมิภาค) Read more
3 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  Read more
4 สาขาวิชาการตลาด Read more
5 สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจยุคดิจิทัล Read more
6 สาขาวิชารอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว Read more
7 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ Read more
8 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ Read more
9 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Read more
10 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิชาเอกการบัญชี Read more
11 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิชาเอกการบัญชีและการเงิน Read more
12

สำหรับนักศึกษาใช้สิทธิเทียบโอน 8 ปีสมัครใหม่/หมดสถานภาพ,
Pre-Degree ,ปริญญาตรีใบที่ 2 (เทียบแบบรายวิชา)
Read more

 


 

หลักเกณฑ์การเทียบโอน ปีการศึกษา 2562 - 2564
1 สาขาวิชาการจัดการ Read more
2 สาขาวิชาการจัดการ (ภูมิภาค) Read more
3 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร Read more
4 สาขาวิชาการตลาด Read more
5 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ Read more
6 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
- กลุ่มวิชาเอกการโรงแรม
Read more
7 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ Read more
8 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ Read more
9 สาขาวิชาการท่องเที่ยว Read more
10 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Read more
 11 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิชาเอกการบัญชี Read more
12 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิชาเอกการบัญชีและการเงิน Read more

 


 

หลักเกณฑ์การเทียบโอน ปีการศึกษา 2560-2561 
1 สาขาวิชาการจัดการ Read more
2 สาขาวิชาการจัดการ (ภูมิภาค) Read more
3 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร Read more
4 สาขาวิชาการตลาด Read more
5 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ Read more
6 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
- กลุ่มวิชาเอกการโรงแรม
- กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

Read more
Read more

7 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ Read more
8 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ Read more
9 สาขาวิชาการท่องเที่ยว Read more
10 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิชาเอกการบัญชี Read more
     


 

ประกาศผลสอบไม่เป็นทางการ คณะบริหารธุรกิจ (ส่วนกลาง) ภาค 1/2564  Read more

*วิชาที่ไม่มีผลสอบแบบไม่เป็นทางการ ให้นักศึกษาคอยตรวจสอบใน E-Service
*วิชาที่ยังไม่มีลิงค์ปรากฎ อาจารย์ผู้สอนยังไม่ส่งผลสอบ

ติดต่อสอบถาม : หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
                         Tel. 02-310-8215-16

การเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาต่างสถาบันคณะบริหารธุรกิจ
(ตั้งเเต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป)


การเทียบโอนหน่วยกิต (ส่วนภูมิภาค) สาขาการจัดการ (หลักสูตร 132 หน่วยกิต)
1. วิชาที่เทียบโอนได้ตามวุฒิการศึกษา รายวิชาดังนี้ (นักศึกษาห้ามลงทะเบียนซ้ำ

  A. วุฒิอนุปริญญา /ปวส.หรือ (เทียบเท่า) ทุกสาขา เทียบโอนได้ 57 หน่วยกิต

 1. วิชาศึกษาทั่วไป 12 วิชา     จำนวน 33 หน่วยกิต ได้แก่
  1. ENG 1001 (3) 2. ENG 1002 (3)    3. ENG 2001 (3)   4. ENG 2002 (3) 5. HPR 1001(1)    6. INT 1004 (3) 7. LIS 1001 (2)         
  8. MTH 1003 (3) 9. POL 1101 (3)   10. PSY 1001 (3) 11.RAM 1000 (3)  12.THA 1003 (3)

 2. วิชาแกนทางธุรกิจ 5 วิชา   จำนวน 15 หน่วยกิต ได้แก่
  1. ACC 1102 (3)  2. BUS 2101(3)*   3. ECO 1121* (3)  4. ECO 1122 (3)  5. STA 2016 (3)

 3. วิชาเฉพาะสาขา 1 วิชา      จำนวน 3 หน่วยกิต ได้แก่
  1.ACC 2134 (3)*

 4. วิชาเลือกเสรี 2 วิชา จำนวน 6 หน่วยกิต ได้แก่
  1. MGT 3310 (3) MGT 3412 (3)

  B. วุฒิ ปริญญาตรี/โท (สาขาอื่นที่ไม่ใช่บริหารธุรกิจ)  เทียบโอนได้ 63 หน่วยกิต

 1. วิชาศึกษาทั่วไป 12 วิชา    จำนวน 33 หน่วยกิต ได้แก่
  1. ENG 1001 (3) 2. ENG 1002 (3)    3. ENG 2001 (3)   4. ENG 2002 (3) 5. HPR 1001(1)    6. INT 1004 (3) 7. LIS 1001 (2)         
  8. MTH 1003 (3) 9. POL 1101 (3)   10. PSY 1001 (3) 11.RAM 1000 (3)  12.THA 1003 (3)

 2. วิชาแกนทางธุรกิจ 7 วิชา   จำนวน 21 หน่วยกิต ได้แก่
  1. ACC 1101 (3) 2. ACC 1102 (3) 3. BUS 2101(3)  4. ECO 1121 (3)*    .5. ECO 1122 (3)  6. MGT 3102 (3) 7. STA 2016 (3)

 3. วิชาเฉพาะสาขา 1 วิชา  จำนวน 3 หน่วยกิต ได้แก่
  1.ACC 2134 (3)*

 4. วิชาเลือกเสรี 2 วิชา จำนวน 6 หน่วยกิต ได้แก่
  1. MGT 3310 (3) 2. MGT 3412 (3)

  C. วุฒิ ปริญญาตรี/โท(ทุกสาขาในคณะบริหารธุรกิจ)เทียบโอนได้ 81 หน่วยกิต

 1. วิชาศึกษาทั่วไป 12 วิชา    จำนวน 33 หน่วยกิต ได้แก่
  1. ENG 1001 (3) 2. ENG 1002 (3)    3. ENG 2001 (3)   4. ENG 2002 (3) 5. HPR 1001(1)    6. INT 1004 (3) 7. LIS 1001 (2)         
  8. MTH 1003 (3) 9. POL 1101 (3)   10. PSY 1001 (3) 11.RAM 1000 (3)  12.THA 1003 (3)

 2. วิชาแกนทางธุรกิจ 13 วิชา    จำนวน 39 หน่วยกิต ได้แก่
  1. ACC 1101 (3)  2. ACC 1102 (3)    .3. BUS 2101(3)     4. ECO 1121 (3)    .5. ECO 1122 (3)    6. FIN 2101 (3)     7. HRM 2101 (3)  
  8. LAW 2016 (3) 9. MGT 2101 (3)   10. MGT 2102 (3)  11. MGT 3102 (3)    12. MKT 2101 (3)  13. STA 2016 (3)

 3. วิชาเฉพาะสาขา 1 วิชา   จำนวน 3 หน่วยกิต ได้แก่
  1. ACC 2134 (3)*

 4. วิชาเลือกเสรี 2 วิชา   จำนวน 6 หน่วยกิต ได้แก่
  1. MGT 3310 (3) .2. MGT 3412 (3)

  หมายเหตุ ปวส.เดิมได้ 48 ใหม่ได้ 57, ป.ตรีสาขาอื่น เดิมได้ 57 ใหม่ได้ 63 ,ป.ตรี ในสาขาบริหาร เดิมได้ 78 ใหม่ได้ 81

  *คือ วิชาที่เทียบโอนได้เพิ่ม

2. กรณีนักศึกษาชำระค่าโอนหน่วยกิต โดยใช้สิทธิเทียบโอนตามเกณฑ์เดิม ต้องชำระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิต
    ในกระบวนวิชาที่เทียบโอนได้เพิ่มขึ้น ตั้งเเต่ วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ที่สาขาวิทยาบริการ
    (กรณีมีข้อสงสัยให้ติดต่อคณะบริหารธรุกิจ)

3. กรณีนักศึกษาได้นำกระบวนวิชาที่เทียบโอนเพิ่มลงทะเบียนเรียนใน ภาค 1/2562 ไปเเล้ว ให้ดำเนินการ 
    สับเปลี่ยนเป็นกระบวนวิชาอื่นเเทน ด้วยการบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ 

     1. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2562 พร้อม สำเนา 1 ฉบับ

     2. ใบคำร้องมหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนภูมิภาค (บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา) >>> Download <<<

     3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

     4. ซองจดหมายพร้อมแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตัวเอง สำหรับจัดส่งใบเสร็จให้นักศึกษา จำนวน 1 ซอง

        (ส่งแบบธรรมดา 3 บาท, ลงทะเบียน 18 บาท และ EMS 37 บาท)

               5. นำเอกสาร ข้อ 1 – 4 ส่งมายัง "หน่วยตรวจสอบแก้ไขข้อมูล  สวป.มหาวิทยาลัยรามคำแหง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240" 

              สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-310-8626 (ในวันและเวลาราชการ)  

              *นักศึกษาสามารถดำเนินการได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562 เท่านั้น ** 

หมายเหตุ 

 1. ถ้าสับเปลี่ยนกระกวนวิชา แล้วมีหน่วยกิตเพิ่มขึ้น ให้ชำระค่าหน่วยกิตที่เพิ่มด้วยโดยชำระเป็นธนาณัติส่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยรามคำแหง”
 2. นักศึกษาที่ไม่ทราบผลการเรียนโอนหน่วยกิต(เฉพาะผู้ที่เทียบโอนได้เพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ : โทร.02-310-8224)  

 - แบบเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาต่างสถาบัน  คณะบริหารธุรกิจ (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป) >>>  Download

4. การขอเปลี่ยนหนังสือ หลังดำเนินการบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชาเรียบร้อยเเล้ว ซึ่งมี่รายละเอียดดังนี้ 

     1. สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนฉบับเดิม และสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนฉบับใหม่ อย่างละ 1 ฉบับ 

     2. ที่อยู่สำหรับจัดส่งหนังสือ 

     3. หนังสือที่ต้องการสับเปลี่ยน 

     ให้นักศึกษาสามารถติดต่อสาขาวิทยาบริการฯ ใกล้บ้าน ทั้ง  23 จังหวัด หรือสำนักวิทยบริการ โทร. 02-310-8120 (ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562)

 

  


 

 

 

สารสนเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี

สารสนเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี