สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. อาชีพด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรืองานฝ่ายบุคคล

2. อาชีพด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งภาครัฐและเอกชน

3. อาชีพด้านการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน

4. อาชีพด้านผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและครอบครัว

5. อาชีพด้านแรงงงานสัมพันธ์

6. อาชีพด้านการฝึกอบรม

   

สารสนเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี

สารสนเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี