สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. อาชีพด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรืองานฝ่ายบุคคล

2. อาชีพด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งภาครัฐและเอกชน

3. อาชีพด้านการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน

4. อาชีพด้านผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและครอบครัว

5. อาชีพด้านแรงงงานสัมพันธ์

6. อาชีพด้านการฝึกอบรม

 

                                                                           แผนการศึกษา

                     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)

                                                                  แผนการศึกษา

                                                                         ปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม

ACC 1101 การบัญชีขั้นต้น 1

ECO 1121 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค

ENG 1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน

               และศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

INT 1004  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

LIS 1001  สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป

 

3(3-0-9)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

 

3(3-0-6)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

ACC 1102 การบัญชีขั้นต้น 2     

ECO 1122 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค

ENG 1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

MTH 1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

HPR 1001 กีฬาเพื่อสุขภาพ

POL 1101 การเมืองการปกครองไทย

THA 1003 การเตรียมเพื่อพูดและการเขียน

 

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

1(1-1-2)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 

รวม

20

รวม

19

 

 

                                                                    แผนการศึกษา

                                                                           ปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

ENG 2001  การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ

BUS 2101  สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ

FIN 2101  การเงินธุรกิจ

HRM 2101  การจัดการทรัพยากรมนุษย์

MGT 2101  หลักการจัดการธุรกิจ

MKT 2101  หลักการตลาด

 

 

3(2-2-5)

3(3-0-9)

3(3-0-9)

3(3-0-9)

3(3-0-9)

3(3-0-9)

 

ENG 2002  การอ่านตีความภาษาอังกฤษ

MGT 2102  การจัดการการดำเนินงาน และห่วงโซ่  อุปทาน

MGT 3101  การจัดการเชิงกลยุทธ์

MGT 3102  การภาษีอากร

LAW 2016  กฎหมายธุรกิจ

STA 2016  สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

 

3(2-2-5)

3(3-0-9)

 

3(3-0-9)

3(3-0-9)

3(3-0-9)

3(3-0-6)

 

รวม

18

รวม

18

  

                                                                   แผนการศึกษา

                                                                         ปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

HRM 2202  พฤติกรรมทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

HRM 2203  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา และการคัดเลือก

HRM 2204  การจัดการผลการปฏิบัติงาน

HRM 2205  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

HRM 3206  การจัดการค่าตอบแทน

HRM 3207  การจัดการแรงงานสัมพันธ์

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 

 


HRM 3208  แรงงานสัมพันธ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

HRM 3209  สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

HRM 3210  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใต้

 สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง               

HRM 3211  การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน

               

HRM 3213  สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

HRM 4316  เทคนิคการสัมภาษณ์

 3(3-0-6)3(3-0-6)

3(3-0-6)

 

3(3-0-6)

 

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวม

18

รวม

18

 

 

                                                                    แผนการศึกษา

                                                                            ปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก

วิชาเอกเลือก

วิชาเอกเลือก

วิชาเอกเลือก

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

วิชาเอกเลือก

วิชาเลือกเสรี

วิชาเลือกเสรี

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 

รวม

12

รวม

9