ภาควิชาการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร 25510071102658

ภาษาไทย  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration Program in Marketing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย                  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

ภาษาอังกฤษ               Bachelor of Business Administration (Marketing)

อักษรย่อ  ภาษาไทย      บธ.บ. (การตลาด)

อักษรย่อ  ภาษาอังกฤษ  B.B.A. (Marketing)

 

 1. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • พนักงานของรัฐ
 • พนักงานเอกชน (แผนกการตลาด)
 • ครูและอาจารย์ สาขาการตลาด
 • ธุรกิจส่วนตัว

 

 1. วิชาที่เปิดบรรยายในภาคการศึกษามีวิชาใดบ้างที่ไม่จำเป็นต้องเข้าชั้นเรียน
 • หากเป็นไปได้ ควรเข้าชั้นเรียนทุกกระบวนวิชา
 1. โครงสร้างหลักสูตรของภาควิชาการตลาด

หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร             132     หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   

   (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                             33     หน่วยกิต

             *  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                        9      หน่วยกิต

             *  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                       3      หน่วยกิต

             *  กลุ่มวิชาภาษา                             15      หน่วยกิต

             *  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      6      หน่วยกิต

(2)  หมวดวิชาเฉพาะ                                  93      หน่วยกิต

             *  วิชาแกนทางธุรกิจ                         42      หน่วยกิต

             *  วิชาเอกบังคับ                              33      หน่วยกิต

             *  วิชาเอกเลือก                               18      หน่วยกิต

   (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี                                  6      หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา (ระบุรหัส/ชื่อวิชาภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ/จำนวนหน่วยกิต/จำนวนชั่วโมงบรรยาย - จำนวนชั่วโมงปฏิบัติ และจำนวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หน่วยกิต  ได้แก่                                               

 (1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   9   หน่วยกิต                                     หน่วยกิต                   **PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป                                          3(3-0-6)

                                           General Psychology

POL 1101 การเมืองการปกครองไทย                                    3(3-0-6)

                                           Thai Politics and Government

**RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม                                          3(3-0-9)

                                           Knowledge and Morality           

(1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   3   หน่วยกิต

                             LIS 1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า                     2(2-0-4)

                                           Information and technology searching

**HPR 1001 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                            1(1-0-2)

                                           Sport for Health

(1.3) กลุ่มวิชาภาษา   15   หน่วยกิต

        (1.3.1)  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  12   หน่วยกิต

**ENG 1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน3(2-2-5)

               Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life

                             **ENG 1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป                      3(2-2-5)

                                            English Sentences and Vocabulary in General Use

**ENG 2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ                            3(2-2-5)

                                            English Reading for Comprehension

**ENG 2002 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ                              3(2-2-5)

                                            English Interpretative Reading

       (1.3.2)  กลุ่มวิชาภาษาไทย   3   หน่วยกิต

THA 1003 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน                         3(3-0-6)

                                            Preparation for speech and writing       

 

(1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6   หน่วยกิต

                             INT 1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ          3(3-0-6)

                                            Introduction to Computer for Business

MTH 1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                         3(3-0-6)

                                            Basic Mathematics

(2)  หมวดวิชาเฉพาะ   93   หน่วยกิต  ได้แก่

(2.1)  วิชาแกนทางธุรกิจ  42  หน่วยกิต                                         หน่วยกิต                   **ACC 1101 การบัญชีขั้นต้น 1                                                3(3-0-9)

               Principles of Accounting 1

**ACC 1102 การบัญชีขั้นต้น 2                                         3(3-0-9)

                                  Principles of Accounting 2

*BUS 2101 สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ                       3(3-0-9)

               Business Information and Communication

**ECO 1121 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค                                 3(3-0-6)

  (ECO1101) Principles of Microeconomics

**ECO 1122 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค                                 3(3-0-6)

  (ECO1102) Principles of Macroeconomics

FIN 2101 การเงินธุรกิจ                                                  3(3-0-9)

               Business Finance

HRM 2101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์                                 3(3-0-9)

               Human Resource Management

*LAW 2016 กฎหมายธุรกิจ                                              3(3-0-6)

               Business Law

MGT 2101 หลักการจัดการธุรกิจ                                        3(3-0-9)

               Principles of Management

MGT 2102 การจัดการการดำเนินงานและโซ่อุปทาน                   3(3-0-9)

               Operations and Supply Chain  Management

MGT 3101 การจัดการเชิงกลยุทธ์                                       3(3-0-9)

               Strategic Management

MGT 3102 การภาษีอากร                                               3(3-0-9)

               Taxation

MKT 2101 หลักการตลาด                                               3(3-0-9)

               Principles of Marketing

STA 2016 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ                      3(3-0-6)

               Business Statistics and Quantitative Analysis

                   (2.2)  วิชาเอกบังคับ จำนวน  33  หน่วยกิต  ได้แก่                             หน่วยกิต          

ACC 2134  การบัญชีบริหาร                                            3(3-0-9)

               Management Accounting

MKT 2205 การจัดการช่องทางการตลาด                               3(3-0-9)

               Marketing Channel Management

MKT 2206 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า                        3(3-0-9)

               Product and Brand Management

MKT 3202 การจัดการการขาย                                          3(3-0-9)

                                            Sales Management

MKT 3204 พฤติกรรมผู้บริโภค                                           3(3-0-9)

                                            Consumer Behavior

MKT 3206 การวางแผนการตลาด                                       3(3-0-9)

              Marketing Plan

MKT 3209 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ                        3(3-0-9)

                                           Integrated Marketing Communication

MKT 3210 นโยบายและกลยุทธ์ราคา                                   3(3-0-9)

              Price policies and strategies

MKT 4201 การวิจัยการตลาด                                           3(3-0-9)

              Marketing Research

MKT 4207 การตลาดระดับโลก                                          3(3-0-9)

                                           Global Marketing

                             MKT 4208 การจัดการกลยุทธ์การตลาด                                3(3-0-9)

                                              Marketing Strategy Management

(2.3)  วิชาเอกเลือก (ให้นักศึกษาเลือกเรียน 18 หน่วยกิต)  ได้แก่              หน่วยกิต

MKT 2307 การตลาดบริการ                                             3(3-0-9)

                                            Services Marketing

                             MKT 3307 การตลาดทางตรง                                            3(3-0-9)

                                            Direct Marketing

MKT 3312 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย                        3(3-0-9)

                                            Advertising and Sales Promotion

MKT 3313 การขายโดยบุคคล                                           3(3-0-9)

                                            Personal Selling

MKT 3314 การจัดการการค้าปลีก                                                3(3-0-9)

                                            Retailing Management

MKT 3315 การจัดการการค้าส่ง                                         3(3-0-9)

                                            Wholesaling Management

MKT 3319 การจัดการตราสินค้า                                        3(3-0-9)

                                            Brand Management

MKT 3321 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์                    3(3-0-9)

                                            Product and Packaging Innovation

*MKT 3328 การตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรม                       3(3-0-9)

                                            Tourism and Hotel Marketing

*MKT 4303 โลจิสติกส์และโซ่อุปทานทางการตลาด                    3(3-0-9)

                                           Marketing Logistics and Supply chain

MKT 4305 การส่งเสริมการตลาดเพื่อการส่งออก                       3(3-0-9)

                                            Marketing Promotion for Export

MKT 4308 การตลาดเกษตรกรรม                                       3(3-0-9)

               Agricultural Marketing

MKT 4311 การตลาดเพื่อสังคม                                          3(3-0-9)

                                            Social Marketing

MKT 4312 การจัดการโครงการการตลาด                               3(3-0-9)

                                            Marketing Project Management

MKT 4314 การตลาดอุตสาหกรรม                                      3(3-0-9)

                                            Industrial Marketing

*MKT 4316 สัมมนาการตลาด                                           3(3-0-9)

                                            Seminar in Marketing

MKT 4317 ระบบสารสนเทศทางการตลาด                             3(3-0-9)

                                            Marketing Information System

MKT 4321 การตลาดกีฬาและบันเทิง                                   3(3-0-9)

                                           Sport and Entertainment Marketing

MKT 4322 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด                     3(3-0-9)

                                            Quantitative Analysis in Marketing

MKT 4323 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์                                    3(3-0-9)

                                          Customer Relationship Management      

MKT 4324 การจัดการการตลาดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง            3(3-0-9)

                                            Marketing Management in Sufficiency Economy Approach

MKT 4328 การตลาดสำหรับองค์การไม่มุ่งหวังกำไร                    3(3-0-9)

                  Marketing for Non-profit Organization

   *MKT 4329 นวัตกรรมทางการตลาด                                    3(3-0-9)

                  Marketing Innovation

 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต

ให้เลือกจากกระบวนวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 6 หน่วยกิต  ยกเว้น กระบวนวิชาที่คณะบริหารธุรกิจห้ามเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี

 1. ห้ามนักศึกษาลงทะเบียนซ้ำกระบวนวิชาที่ลงที่บังคับให้เรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชาแกนทางธุรกิจ และหมวดวิชาเอกบังคับและไม่เลือกลงทะเบียนเรียนซ้ำกับกระบวนวิชาเอกเลือกที่สอบผ่านแล้ว
 2. ห้ามนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาของคณะอื่นที่มีชื่อวิชาซ้ำหรือชื่อใกล้เคียงกันกับกระบวนวิชาบังคับเรียนของคณะแต่เป็นคนละรหัสวิชา
 3. ห้ามนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา ACC 1130 (การบัญชีทั่วไป),
  ACC 2130 (การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ), ECO 1003 (เศรษฐศาสตร์), STA 1003 (สถิติเบื้องต้น),
  INT 1005 (ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น) เป็นวิชาเลือกเสรี

 

                            -  คำอธิบายความหมายของรหัสวิชา

                                       ตำแหน่งที่ 1 - 3  MKT  หมายถึง กระบวนวิชาทางการตลาด

                                       ตำแหน่งที่ 4   หมายถึงชั้นปี

                                       ตำแหน่งที่ 5   วิชาแกน = 1   เอกบังคับ = 2   เอกเลือก = 3

                                       ตำแหน่งที่ 6 - 7  ใช้แสดงลำดับของวิชาต่าง ๆ

 

 

3.1.4 แผนการศึกษา                         แผนกำหนดการศึกษา

สาขาการตลาด

ปีที่ 1

 

 

 

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

**RAM 1000

ความรู้คู่คุณธรรม

3(3-0-9)

**ACC 1102

การบัญชีขั้นต้น 2

3(3-0-9)

**ACC 1101

การบัญชีขั้นต้น 1

3(3-0-9)

**ECO 1122

   (ECO1102)

หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค

3(3-0-6)

**ECO 1121

   (ECO1101)

หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค

3(3-0-6)

**ENG 1002

ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

3(2-2-5)

**ENG 1001

ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

3(2-2-5)

INT 1004

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ

3(3-0-6)

LIS 1001

สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

2(2-0-4)

MTH 1003

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

3(3-0-6)

**PSY 1001

จิตวิทยาทั่วไป

3(3-0-6)

**HPR 1001

กีฬาเพื่อสุขภาพ

1(1-0-2)

POL 1101

การเมืองการปกครองไทย

3(3-0-6)

THA 1003

การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

3(3-0-6)

 

                                   รวม

20

 

                                    รวม

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               ปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

ACC 2134

การบัญชีบริหาร

3(3-0-9)

**ENG 2002

การอ่านตีความภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

**ENG 2001

การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

HRM 2101

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-9)

FIN 2101

การเงินธุรกิจ

3(3-0-9)

*LAW 2016

กฎหมายธุรกิจ

3(3-0-6)

**MGT 2101

หลักการจัดการธุรกิจ

3(3-0-9)

MGT 2102

การจัดการการดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทาน

3(3-0-9)

MKT 2101

หลักการตลาด

3(3-0-9)

MKT 2205

การจัดการช่องทางการตลาด

3(3-0-9)

MKT 2206

การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า

3(3-0-9)

STA 2016

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3(3-0-6)

 

                                    รวม

18

 

                                    รวม

18

 

                                                              ปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

*BUS 2101

สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ

3(3-0-9)

**MGT 3101

การจัดการเชิงกลยุทธ์

3(3-0-9)

**MGT 3102

การภาษีอากร

3(3-0-9)

MKT 3206

การวางแผนการตลาด

3(3-0-9)

MKT 3202

การจัดการการขาย

3(3-0-9)

MKT 3209

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

3(3-0-9)

MKT 3204

พฤติกรรมผู้บริโภค

3(3-0-9)

MKT 3210

นโยบายและกลยุทธ์ราคา

3(3-0-9)

MKT…

วิชาเอกเลือก

3(3-0-9)

MKT ……

วิชาเอกเลือก

3(3-0-9)

MKT…

วิชาเอกเลือก

3(3-0-9)

 

 

 

 

                                    รวม

18

 

                                    รวม

15

 

                                                          ปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

MKT 4201

การวิจัยตลาด

3(3-0-9)

MKT 4208

การจัดการกลยุทธ์การตลาด

3(3-0-9)

MKT 4207

การตลาดระดับโลก

3(3-0-9)

MKT …….

วิชาเอกเลือก

3(3-0-9)

MKT…..

วิชาเอกเลือก

3(3-0-9)

MKT……

วิชาเอกเลือก

3(3-0-9)

……….

วิชาเลือกเสรี

3(3-0-9)

………….

วิชาเลือกเสรี

3(3-0-9)

 

                                    รวม

12

 

                                    รวม

12