สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

สายงานของผู้ที่เรียนจบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (INB)

  1. ครู อาจารย์ หรือนักวิชาการ – นี่คือสายงานที่ผู้เรียนจบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศสามารถเริ่มทำงานได้ทันที ถือว่าเป็นสายงานที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่เรียนจบมาทางด้านนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับคือบ้านเรายังคงขาดแคลนบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถอย่างเข้าถึงเกี่ยวกับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศไม่น้อย หากว่าเรียนจบออกมาแล้วการทำงานในสายงานด้านนี้จะช่วยพัฒนาคนให้ก้าวขึ้นไปสู่อีกระดับได้เลย
  2. นักวิจัยเกี่ยวกับการจัดการระหว่างประเทศ – ถือเป็นอีกสายงานที่มีความน่าสนใจสำหรับผู้ที่เรียนจบด้านนี้มาไม่น้อย เนื่องจากว่าการจะทำให้การค้าระหว่างประเทศประสบ
    ความสำเร็จได้ก็ต้องมีคนที่คอยมานั่งวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรบ้าง มีอะไรที่น่าสนใจพร้อมทั้งนำผลวิจัยที่ได้ไปปรับปรุงใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มากขึ้นกว่าเดิม
  3. ทำงานด้านการนำเข้า-ส่งออก – เป็นอีกสายงานของคนเรียนจบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศที่สามารถทำได้แบบสบายๆ เพราะคุณจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการตลาดระหว่างประเทศรวมถึงเรื่องของระบบขนส่งโลจิสติกส์เป็นอย่างดี นั่นทำให้คุณสามารถทำงานได้ทุกตำแหน่งเกี่ยวกับด้านการนำเข้าส่งออก
  4. ที่ปรึกษาด้านธุรกิจระหว่างประเทศ – บริษัทใหญ่ๆ หรือบริษัทที่กำลังมองไปยังตลาดต่างประเทศล้วนต้องการที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศโดยเฉพาะเพื่อที่จะได้ช่วยให้ข้อมูลที่น่าสนใจรวมถึงยังให้แนวคิดดีๆ เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศอีกด้วย เป็นอีกสายงานที่มีความน่าสนใจไม่น้อย
  5. ธุรกิจส่วนตัว – ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ตามหากมีความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศจะยิ่งช่วยเพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจไปยังต่างประเทศได้อีกมากมาย เป็นอีกอาชีพที่สามารถทำได้หากมีแหล่งเงินทุนและความสามารถในการบริหารควบคู่กันไปด้วย

                                                   แผนการศึกษา

              แผนการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ)

                                                      แผนการศึกษา

                                                           ปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1                                  หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2                                        หน่วยกิต

RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

3(3-0-9)

ACC1102 การบัญชีขั้นต้น 2

3(3-0-9)

ACC1101 การบัญชีขั้นต้น 1

3(3-0-9)

ECO1122 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค

3(3-0-6)

ECO1121 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค

3(3-0-6)

ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์  ทั่วไป

3(2-2-5)

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษ
พื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

3(2-2-5)

MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

3(3-0-6)

INT1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
             คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

LIS1001  สารสนเทศและเทคโนโลยี

             เพื่อการค้นคว้า

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

3(3-0-6)

 

2(2-0-4)

 

3(3-0-6)

HPR1001 กีฬาเพื่อสุขภาพ

 

POL1101 การเมืองการปกครองไทย

 

THA1003 การเตรียมเพื่อการพูดและ การเขียน 

1(1-1-2)

 

3(3-0-6)

 

3(3-0-6)

 

รวม

20

รวม

19

 

 

                                                      แผนการศึกษา

                                                            ปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1                                   หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2                                             หน่วยกิต

ENG2001  การอ่านเอาความ ภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

ENG2002   การอ่านตีความภาษาอังกฤษ

3(3-0-9)

BUS2101  สารสนเทศและการสื่อสา   ทางธุรกิจ

3(3-0-6)

MGT2102 การจัดการการดำเนินงาน

               และโซ่อุปทาน

3(3-0-9)

FIN2101   การเงินธุรกิจ

3(3-0-9)

MGT3101 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3(3-0-9)

HRM2101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-9)

MGT3102 การภาษีอากร

3(3-0-9)

MGT2101 หลักการจัดการธุรกิจ

3(3-0-9)

LAW2016   กฎหมายธุรกิจ

3(3-0-6)

MKT2101 หลักการตลาด

3(3-0-9)

STA2016    สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์
               เชิงปริมาณ

3(3-0-6)

รวม

18

รวม

18

                                                    แผนการศึกษา

                                                           ปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1                                   หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2                                             หน่วยกิต

INB 3101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

INB 3107 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

INB 3102  เทคนิคการเจรจาต่อรองการค้าระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

INB 3108 เอกสารการค้าระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

INB 3103  หลักและกระบวนการส่งออกและนำเข้า

3(3-0-6)

INB 3110 กฎระเบียบการค้าระหว่าง        ประเทศ

3(3-0-6)

INB 3104  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศในธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น

3(3-0-6)

INB 3113 การเงินสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

INB 3105  กลยุทธ์การทำธุรกิจระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

INB 3114 การตลาดระดับโลก

3(3-0-6)

INB 3106  การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

INB 3115 การบริหารความหลากหลายในองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

รวม

18

รวม

18

 

 

 

                                                แผนการศึกษา

                                                      ปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

INB 4101 การสัมมนาในประเด็น     ธุรกิจระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

วิชาเลือกเสรี

3(3-0-6)

วิชาเลือกเสรี

3(3-0-6)

วิชาเอกเลือก

3(3-0-6)

วิชาเอกเลือก

3(3-0-6)

วิชาเอกเลือก

3(3-0-6)

วิชาเอกเลือก

3(3-0-6)

 

 

รวม

12

รวม

9

 

 

คำอธิบายรายวิชา/กระบวนวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

**RAM1000    ความรู้คู่คุณธรรม                                                                   3(3-0-9)

                    (Knowledge and Morality)                      

          ศึกษาความหมายและประเภทของความรู้ ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับคุณธรรม การพัฒนาคุณธรรมเฉพาะตนกับคุณธรรมสังคม การนำหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตและปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อพัฒนาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยความรู้และเป็นคนดีของสังคมไทยมีสำนึกที่จะดูแลรับผิดชอบสังคมไทย

          Studied are the significance of various kinds of knowledge, the meaning of virtuous and ethical behavior, the relationships between knowledge and virtuous behavior, the fostering of individual virtues alongside the fostering of the social virtues, the principles of good governance, the use of the philosophy of the sufficiency economy in actual life, the fostering of a public mind leading to an awareness of the need to conserve natural resources, to protect the environment and sources of energy to the end that graduates will have the qualities of being knowledgable and socially good persons who will take responsibility for Thai society.

**ENG 1001   ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน                  3(2-2-5)

                    (Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life)

          ศึกษาลักษณะของประโยคพื้นฐาน ศัพท์ และสำนวนที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการสื่อความหมายด้านไวยกรณ์ด้วยรูปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยค และการรักษาความสืบเนื่องของข้อความโดยการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและคำเชื่อมต่าง ๆ

          A study of basic sentence structures, vocabulary and common expression used in daily life, with the focus on grammatically constructed sentence components and sentence continuance with punctuation and conjunctions

**ENG 1002   ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป                                               3(2-2-5)

                    (English Sentences and Vocabulary in General Use)

          ศึกษาลักษณะของประโยคและศัพท์ที่ใช้อยู่ทั่วไป โดยเน้นการสื่อความหมายด้านไวยกรณ์ด้วยรูปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยคและการรักษาความสืบเนื่องของข้อความโดยการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและคำเชื่อมต่าง ๆ

          A study of basic sentences and vocabulary in general use, leading to an understanding of sentence structure and components, with the emphasis on sentence continuance with punctuation and conjunctions

 

 

**ENG 2001   การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ                                           3(2-2-5)

                   (English Reading for Comprehension)

          ศึกษาวิธีการและฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ ให้เข้าใจถูกต้อง โดยเน้นเรื่อง คำ วลี โครงสร้างประโยค การใช้อุปสรรคและปัจจัย การใช้เครื่องสังเกตในปริบท ตลอดจนวิธีใช้พจนานุกรม

          A study of the methods and ways of reading short paragraphs, focusing on words, phrases, and sentence structure, and emphasizing the understanding of prefixes, suffixes, contextual clues and dictionary usage

 

**ENG 2002   การอ่านตีความภาษาอังกฤษ                                                       3(2-2-5)

                    (English Interpretative Reading)

          ศึกษาวิธีการอ่านแบบตีความ โดยเน้นการจับประเด็นสำคัญ การเก็บรายละเอียดที่สำคัญและแก่นของข้อความที่อ่าน ตลอดจนวิธีและการฝึกอ่านอย่างรวดเร็ว

          A study of interpretive reading with the focus on the main idea, supporting statements and themes of passages, including speed reading, scanning and skimming

 

**HPR 1001    กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                    1(1-1-2)

                   (Sport for Health)

          ความหมาย และความสำคัญของพลศึกษา กีฬาและการออกกำลังกาย รูปแบบและหลักการในการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การสร้างเสริมและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การป้องกันและการฟื้นฟูการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย และความรู้ที่สำคัญๆ เกี่ยวกับกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

          Meaning and importance of physical education, sport and exercise. Pattern and principle in sporting and exercising for health. Conditioning and physical fitness testing, prevention and rehabilitation from sport and exercise injuries. Important knowledge in sport exercise for health. 

 

INT 1004       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                         3(3-0-6)

                    (Introduction to Computer for Business)   

ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์  โครงสร้างของส่วนเครื่องและโปรแกรม  อุปกรณ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่าง ๆ  ทางด้านธุรกิจ  ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานข้อมูล  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางไมโครคอมพิวเตอร์และการใช้งานส่วนบุคคล  เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ  และโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล  เป็นต้น  ผลกระทบทางสังคม  และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์

          History of computer, hardware and software components of computer system, input and output devices, computer application in business, data administration, microcomputer technology and personal usage: word processing and database management system, social impacts and ethical issues on computer using.

 

LIS 1001        สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า                                         2(2-0-4)

                    (Information and Technology Searching)

ศึกษาบทบาทและความสำคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบการจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าและเผยแพร่สารสนเทศ วิธีการค้นคว้า การทำรายงานและการอ้างอิงในงานวิชาการ

          A study of roles and importance of information, information sources, automated library, information storage and retrieval system, information technology, information network and internet for research and information dissemination. Research methodology, report writing and academic reference are also included.

 

MTH 1003      คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                                                 3(3-0-6)

                    (Basic Mathematics)                   

          เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ระบบจำนวนจริง เวกเตอร์ และเมทริกซ์ หลักการแจงนับและความน่าจะเป็น

Sets, logics, relations and functions, real number system, vectors and matrices, counting principle and probability.

 

POL 1101      การเมืองการปกครองของไทย                                                     3(3-0-6)

                    (Thai Politics and Government)

          ศึกษาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองและการปกครอง ประวัติศาสตร์การปกครองของไทยโดยสังเขป การปกครองภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน วิเคราะห์ทั้งทางทฤษฎี และพฤติกรรมของสถาบันการปกครอง ซึ่งรวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐสภา รัฐบาล ศาล พรรคการเมือง การเลือกตั้ง การบริหารราชการแผ่นดิน และการปกครองส่วนท้องถิ่น

          Political institution and government in Thailand; brief historical background of Thai government; government under constitutional system since 1932 AC. to the present time; theoretical and behavioral analysis of Thai political institutions including the monarchy, the parliament, the government, the courts, political parties, the government administration and the local government.

 

**PSY 1001    จิตวิทยาทั่วไป                                                                       3(3-0-6)

 (General Psychology)

          ศึกษาประวัติความเป็นมาของวิชาจิตวิทยา วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พื้นฐานทางสรีรวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรม การสัมผัส การรับรู้ การพัฒนา การเรียนรู้  ความรู้คิด ความจำ อารมณ์และแรงจูงใจ สติปัญญา บุคลิกภาพ และการปรับตัว และพฤติกรรมทางสังคม

          Study history of psychology, the psychological investigation, physiological basic of behaviors, sensation, perception, human development, learning, cognition, memory, emotion and motivation, intelligence, personality and adjustment, and social behavior. 

(คงเดิมทุกอย่าง)

 

THA 1003      การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน                                               3(3-0-6)

                    (Preparing for Speech and Writing)

ศึกษาหลักเกณฑ์การเตรียมเพื่อพูดและเขียน การเตรียมหัวข้อเรื่อง การเตรียมโครงเรื่องและวิธีนำเสนอ เพื่อให้สื่อสารความคิดได้ถูกต้องและตรงเป้าหมาย ศึกษาการใช้คำ การผูกประโยค การลำดับความคิดสำหรับการพูดและการเขียน

          A study of the principles of preparation for speaking and writing in order to communicate the correct thought and main idea, with emphasis on the development of topics, outlines and techniques, as well as a study of using words, sentences and order.

 

 
คำอธิบายรายวิชา/กระบวนวิชา

วิชาแกนทางธุรกิจ

 

**ACC1101     การบัญชีขั้นต้น  1                                                                       3(3-0-9)

                    (Principles of Accounting 1)

ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการบัญชี   ข้อสมมติฐานทางการบัญชี   การวิเคราะห์และการบันทึกรายการตามหลักการบัญชีของกิจการขายบริการ   กิจการขายสินค้า  การบันทึกรายการสินค้าคงเหลือ  การใช้สมุดรายวันและบัญชีแยกประเภท  การปรับปรุงรายการบัญชี  การจัดทำกระดาษทำการ  การปิดบัญชี  และการจัดทำงบการเงิน

A study of the accounting development; basic accounting assumption; the analysis and recording of accounting entries according to the accounting principles for merchandising and servicing firms; purposes and uses of journal entries; ledgers, adjusting entries; closing entries, and the preparation of financial statements.

 

**ACC1102     การบัญชีขั้นต้น 2                                                                       3(3-0-9)

                    (Principles of Accounting 2)

ศึกษาเกี่ยวกับระบบการควบคุมเงินสด  ระบบใบสำคัญ  การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน  การบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม   การบัญชีสำหรับกิจการไม่หวังผลกำไร ระบบบัญชีเดี่ยว รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม  เงินเดือนและค่าจ้าง

An intensive study of principles and procedure for cash, voucher system, noted receivable, accounting procedures for non-profit organizations, single entry systems, including value added Tax, salary and wages.

 

**BUS 2101    สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ                                               3(3-0-6)

  (APR 2101)   (Business Information and Communication)

ศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ การใช้คำศัพท์เทคนิคทางธุรกิจ การวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความเข้าใจในสำนวน และเนื้อหาที่เกี่ยวกับธุรกิจจากสื่อต่าง ๆ เพื่อฝึกฝนทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจ

          A study of various forms of business information and communication. The use of technical terms and enable the students to understand business used in each business division. Analysis of business articles in various media in order to enhance English communication skill (listening speaking reading and writing) for business administration student.

 

**ECO1121    หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค                                                           3(3-0-6)

  (ECO 1101)  (Principle of Microeconomics)

          ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมของผู้บริโภค ปัจจัยการผลิตในรูปแบบต่าง ๆ ของการผลิต ระบบตลาด อุปสงค์ อุปทาน มูลค่าและราคา การตั้งราคาในตลาดประเภทต่าง ๆ การจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัยการผลิตในรูปดอกเบี้ย กำไร ค่าเช่า และค่าจ้าง

          A study of the nature and scope of basic microeconomics, including consumer behavior, factors of production, marketing system, demand, supply, value and price, pricing in various kinds of market, the allocation of returns to the input in the form of interest, profit, rent and wages.

 

**ECO1122    หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค                                                          3(3-0-6)

  (ECO1102)   (Principle of Macroeconomics)

ศึกษาถึงรายได้ส่วนบุคคลกับรายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม การลงทุน  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความเจริญทางเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ ระบบการเงินและธนาคาร การให้สินเชื่อ เงินเฟ้อและเงินฝืด การคลัง นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง หนี้สาธารณะ วัฏจักรธุรกิจ และการว่างงาน

          A study of personal and national income, consumption, saving, investment, economic development, international trade, money and banking system, credit, inflation, deflation, public finance, monetary and fiscal policies, public debts, business cycle, and employment conditions.

 

FIN2101         การเงินธุรกิจ                                                                             3(3-0-9)

                    (Business Finance)

ศึกษาถึงจุดมุ่งหมาย  และหน้าที่ของผู้บริหารการเงิน  การใช้เครื่องมือทางการเงินเบื้องต้น  หลักการเบื้องต้นในการจัดหาเงินทุน  และการจัดสรรเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินงาน  เพื่อที่จะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของการเงิน  รวมทั้งการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาทั่วไปทางการเงิน

          A study of the objective and functions of the financial manager, the principles of acquiring funds and the use of financial instruments; the allocation funds for operations in order to achieve the financial objectives and making financial decisions.

 

HRM2101       การจัดการทรัพยากรมนุษย์                                                        3(3-0-9)

                    (Human Resource Management)

          ศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามแนว Competency การจัดการทุนมนุษย์ กลยุทธ์ การจัดหา พัฒนา การจัดการผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน และบำรุงรักษาบุคลากรที่เป็นเลิศ (Talent Employee) ทรัพยากรมนุษย์กับความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ แนวโน้มและนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์

           Study in Human resource management, Competency-base human resource management, human capital, Strategic in recruitment, development, Performance management, Company and retention talent employee, Human Resource and Social Responsibility, and Business Ethics, HR Trends and Innovation.

 

*LAW2016     กฎหมายธุรกิจ                                                                       3(3-0-6)

                   (Business Law)

ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เช่น นิติกรรม สัญญา รวมทั้งองค์กรธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ตลอดจนกฎหมายที่กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายทะเบียนพาณิชย์ นอกจากนี้ยังรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี คือพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547

          Studies of laws relating to business such as juristic act, contract, and business organization for example partnership, company, and public company, prescribing offences related to registered partnership, limited partnership, companies, securities law, and commercial registration. Moreover this course examines the law regarding to accounting which are the Accounting Act B.E. 2543, and the Accounting Professions Act. B.E. 2547.

 

MGT2101       หลักการจัดการธุรกิจ                                                                3(3-0-9)

                    (Principles of Management)

ศึกษาถึงหน้าที่หลักในการบริหาร เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การชักนำ และการควบคุม ตลอดจนศึกษาด้านพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มในการ ทำงานรวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน และการประสานงานระหว่างผู้ร่วมงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

A study of the managerial functions of planning, organizing, leading, and controlling in business  enterprises; individual behavior and group behavior in workplace an analysis of the on-going process vital to achieving co-ordination among workforce in the attainment of company objectives.

 

MGT2102       การจัดการการดำเนินงานและโซ่อุปทาน                                          3(3-0-9)

                    (Operations and Supply Chain  Management)

ศึกษาการวางแผน การดำเนินงาน และการควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการการดำเนินงาน  เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การจัดการคุณภาพ การจัดการโครงการ  การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนกำลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร รวมทั้งการจัดการโซ่อุปทานตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

A study of operational management which involves planning, controlling for production of goods and services. Moreover, it concerns the area of product design, process and technology for operations, quality management, project management, forecasting, inventory management, capacity planning, resource requirement planning. It also aims to provide the knowledge of supply chain management from upstream industry to downstream industry in order to increase the effectiveness and sustainable competitive advantage.

 

MGT 3101      การจัดการเชิงกลยุทธ์                                                               3(3-0-9)

                    (Strategic Management)

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ของการประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ในองค์การธุรกิจ  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้รู้ถึงกลุ่มพลังต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน การกำหนดทิศทางของการดำเนินงาน  การสร้างกลยุทธ์ระดับต่าง ๆ การปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์  และการควบคุมเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนการวิเคราะห์ประเด็นพิเศษต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจทางการบริหาร  

A study of meaning, significance and application of a strategic management process in business organizations. An analysis of both external and internal environments to figure out the power of various groups affecting internal operations. Determining an organizational direction, strategy formulation, strategy implementation, and strategic control as well as analyzing the current issues influencing business decision making.       

 

 

MGT 3102      การภาษีอากร                                                                        3(3-0-9)

                    (Taxation)

ศึกษาถึงหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการภาษีอากรทางด้านสรรพากร  สรรพสามิต  และศุลกากร  การคำนวณภาษี  การยื่นแบบรายการและการเสียภาษี  การอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท  ปัญหาต่าง ๆ ในการภาษีอากร    

A study the principles of imposition and implementation of revenue tax, excise tax, and custom duties; tax filing and payment; tax appeals in each category; and problems of taxation.

 

MKT2101       หลักการตลาด                                                                       3(3-0-9)

                    (Principles of Marketing)

          ศึกษานิยาม ความสำคัญ บทบาท จริยธรรมทางการตลาด และหน้าที่ของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม สถาบันทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบการตลาด  พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ส่วนประสมทางการตลาดและการตลาดเฉพาะเรื่อง

          To study  the definition, importance, roles, marketing morality and function of marketing that affects to economies and social, marketing institution, marketing environments marketing systems, consumer behavior, market segmentation, marketing mix, specific marketing topics.

 

STA 2016       สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ                                            3(3-0-6)

                    (Business Statistics and Quantitative Analysis)

ความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ สถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน การตัดสินใจภายใต้ความแน่นอนและความไม่แน่นอน กําหนดการเชิงเส้น ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน เทคนิคการจําลอง ปัญหาประยุกต์ทางธุรกิจ

Introduction to mathematics and statistics, descriptive and inferential statistics, decision-making under certainty and uncertainty, linear programming, transportation problems, assignment problems, simulation technique, business applications.

 

 คำอธิบายกระบวนวิชา

วิชาเอก

 

**INB 3101     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ                                     3(3-0-6)

                    (Introduction to International Business)

          แนวคิด และความสำคัญในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ของธุรกิจระหว่างประเทศ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการ และการตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ  รวมถึงการรวมกลุ่มในการดำเนินการธุรกิจระหว่างประเทศ

          An overview of concepts and the importance of engaging business internationally. The course includes factors and elements of international business affecting operations and decision-making in international business, business partnership in doing international business

 

**INB 3102     เทคนิคการเจรจาต่อรองการค้าระหว่างประเทศ                                    3(3-0-6)                  (International Trade Negotiating Techniques)

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และกระบวนการของการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สถานการณ์ ขั้นตอนในการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ การวางแผนเพื่อการเจรจาต่อรองการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งเทคนิคและกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเจรจาต่อรองการค้าระหว่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ การเจรจาต่อรองข้ามวัฒนธรรม จริยธรรมในการเจรจาต่อรอง ธรรมเนียมปฏิบัติ และการสื่อสารในการเจรจาต่อรอง

A study of the concepts, significance, and processes of negotiating in international business. The key topics include the analysis of situations, procedure in international business trade, business planning for negotiating in international business trade, appropriate negotiating techniques and strategy for international business negotiation for various situations, negotiation under cultural differences, ethics in negotiation, code of conducts and communication in negotiation.

 

**INB 3103     หลักและกระบวนการส่งออกและนำเข้า                                               3(3-0-6)

                   (Principles and Procedure of Export and Import)

ศึกษาถึงหลักการและขั้นตอนกระบวนการส่งออกสินค้าและนำเข้าจากต่างประเทศ การเสนอราคาและการสั่งซื้อ เงื่อนไขทางการพาณิชย์ระหว่างประเทศ วิธีการขนส่งสินค้าและการทำประกัน รูปแบบและพิธีการทางศุลกากร รูปแบบการชำระเงินค่าสินค้า อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ รวมทั้งบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการนำเข้าและส่งออกสมัยใหม่

A study of the concepts and processes of export and import of products internationally. Key topics include quotation and order placement, International Commercial Terms: INCOTERMS), transportation method and insurance, procedure of custom service, methods of payment in international trade, exchange rate, and the role of organizations involving modern import and export.

**INB 3104     พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศในธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น           3(3-0-6)

          (Introduction to Electronic Commerce and Information in International Business)

ศึกษาพื้นฐานองค์ประกอบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกระบวนการของระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ ในการจัดการวางแผน การควบคุมการผลิตและวางแผนการบริหารการตลาด ตลอดจนกรณีศึกษา ให้เข้าใจถึงปัจจัยด้าน วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจและสังคม เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการจัดการขั้นพื้นฐาน

A study focuses on components of electronic commerce and the process of information technology system for managing international business including planning, production controlling, marketing management for international business. Furthermore, the students will learn from case studies to understand factors of culture, economic and social system that assist in making decision in management fundamentally

**INB 3105     กลยุทธ์การทำการค้าระหว่างประเทศ                                                  3(3-0-6)

                   (International Trade Strategies)

ศึกษารูปแบบกลยุทธ์สำหรับการทำการค้าระหว่างประเทศ แนวทางการขยายธุรกิจในต่างประเทศ การเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ แนวคิดและทิศทางของการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรที่มีผลกระทบต่อการทำการค้าระหว่างประเทศ การวางแผน การจัดการ การบริหารและการควบคุม การปรับกลยุทธ์การทำธุรกิจให้เหมาะสมกับภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

A study of strategies for doing business internationally. Key topics include approaches for international expansion, entering foreign market, concepts and environment of international business, analyzing external environment affecting international business, planning, managing, controlling, and strategic adjustment to cope with changing environment in the current situation.

 

**INB 3106     การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ                                                          3(3-0-6)

                   (International Business Research)

ศึกษาขั้นตอนการทำวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐาน ตัวแปรและมาตรการวัดตัวแปร การออกแบบงานวิจัย การสร้างเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลการวิจัย และนำเสนอข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ

A study on a process for doing research including reviewing of literature, identifying a problem statement, writing purposes and hypotheses of the study, proposing variables and instrumentation, proposing method for analysis, proposing new instrument for the study, proposing data collection methods, analyzing and interpretation, and reporting data for decision-making in international business

 

**INB 3107     การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                                                     3(3-0-6)

          (International Business Management)

          ศึกษาเกี่ยวกับ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติด้านการจัดการระหว่างประเทศ ปัจจัยแวดล้อมการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นปัจจัยด้านวัฒนธรรมและความแตกต่างระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อการพัฒนากลยุทธ์ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดโครงสร้างองค์กร การติดต่อสื่อสาร ภาวะผู้นำ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชี การเงินระหว่างประเทศ รวมถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทข้ามชาติตลอดจนการศึกษาเปรียบเทียบระบบการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศของประเทศต่าง ๆ

          A study of theories and practices for management in international business. Key topics comprise of environmental factors in business operations including cultural factor, and differences between countries that affect strategic development in internal business, organization structure management, communication, leadership, human resource management, marketing, accounting, international finance, ethics and social responsibility of international organizations, and a comparison of international business management in various countries.

 

*INB 3108      เอกสารการค้าระหว่างประเทศ                                                         3(3-0-6)

                   (Documentation in International Trade)

          ศึกษาลักษณะของธุรกิจระหว่างประเทศและเอกสารการค้า การดำเนินการนำเข้าและส่งออกสินค้า เอกสารทางสัญญาการค้าระหว่างประเทศ เอกสารการค้าที่ใช้ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น เอกสารการนำเข้า เอกสารการส่งออก เอกสารการขนส่ง เอกสารการประกันภัยและเอกสารธนาคาร ตลอดจนสิทธิประโยชน์ของผู้นำเข้าและผู้ส่งออก

          To study characteristics of international business and trade documentation, import and export procedures, business agreement, international trade documents such as import, export, transportation, insurance, and banking document including benefits for importers and exporters.

*INB 3110      กฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ                                            3(3-0-6)              (The Regulation of International Trade)

ศึกษาหลักกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กฎกติกาการค้าสากลภายใต้องค์กรระหว่างประเทศ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การแข่งขันทางการค้า มาตรการทางการค้า การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร มาตรการกีดกันทางการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

          To study on the rules, regulations and policies, which relate to international trade as the purpose of doing the international business, international trade rules under the international organizations, economic integration between countries, competition, antidumping, labor, intellectual property and environmental, as well as legal aspects of international contracts, international trade agreements, import-export of goods, carriage of goods, insurance of goods, Generalized Systems of Preference (GSP), and international investment.

*INB 3113      การเงินสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ                                                3(3-0-6)

                   (Finance for International Business)

ศึกษาลักษณะ บทบาท หน้าที่และความสำคัญของตลาดเงินระหว่างประเทศ ระบบการเงิน และแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศ เอกสาร และสถาบันการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ และการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

To study on the nature, role, function, and the importance of international financial market, monetary system, international financing, documentations and monetary institutions relating to international business, and risk management of exchange rates.

 

*INB 3114      การตลาดระดับโลก                                                                 3(3-0-6)
                    (Global Marketing)

การจัดการตลาดระดับโลก ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการจัดการการตลาดระหว่างประเทศ โดยศึกษาสภาพแวดล้อม และพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดโลก เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกตลาดระหว่างประเทศ การวางแผนกลยุทธ์การตลาดโลก การจัดการองค์กร การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด

Global marketing management: international trade theories, principles, concept of international marketing management. Study the international environment and organizations of consumer behavior in the global market; selection decision making and strategies of international marketing; global organizational marketing; marketing mix development.

 

*INB 3115      การบริหารความหลากหลายในองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ             3(3-0-6)

                   (Diversity Management in International Business Organization)

การศึกษาความหมาย ความสำคัญ และการบูรณาการความแตกต่างเข้าด้วยกันเพื่อนำมาใช้กับสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนและเสี่ยงต่อการบริหารงานในองค์การโดยเฉพาะในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ความหลากหลายด้านประชากรศาสตร์ และจิตวิทยาของ ของแต่ละคนล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงาน ผู้บริหารจะต้องเชื่อมต่อความหลากหลายเหล่านี้สำหรับนำมาใช้ในการปฏิบัติ ต่อคนในที่ทำงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ไม่คงที่

To study the concepts, the importance, and integration of diversity to apply in changing environment and risky in organization management especially in international business. The variety of demographic and psychological aspect of individual are key factors in managing successfully Manager needs to unite these diversities and apply it to employees appropriately in changing situations in the organization

 

 

**INB 4101     การสัมมนาในประเด็นธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                                               3(3-0-6)

(Seminar in International Business Topic)

การศึกษาเรื่องเฉพาะทางธุรกิจระหว่างประเทศที่สำคัญและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

Study the selected interesting topics in international business for current situation.

 

INB 4102        การเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ                                             3(3-0-6)

                    (Participation in International Trade Fair and Exhibition)

          ศึกษาลักษณะความสำคัญของงานแสดงสินค้านานาชาติ การเตรียมตัวในการเข้าร่วมงาน วิธีการ ระบบและขั้นตอนของการเข้าร่วมงาน การจัดงานแสดงสินค้าในแต่ละขนาดรูปแบบและพื้นที่เพื่อประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการจำหน่ายและการจัดคูหาในงานแสดงสินค้า

          This study analyzes the nature and importance of international trade fair, preparation to participate in trade fair, system and procedure, set up for different types of trade fair for the purpose of promoting sales and booth management in trade fair.

INB 4109        การทำธุรกิจกับประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศคู่เจรจา                          3(3-0-6)

                    (Doing Business with ASEAN and Dialogue Partners)

ศึกษาถึงลักษณะความสำคัญ และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในกลุ่มประชาคมอาเซียนและกลุ่มประเทศคู่เจรจา เช่นปรัชญาเศรษฐกิจ วัฒนธรรมความเชื่อและวิถีชีวิตที่มีผลต่อรูปแบบการจัดการของธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศคู่เจรจา ปัญหาและโอกาสของธุรกิจในกลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศคู่เจรจา

This study on the nature and business environment, geographic of ASEAN and dialogue partners, economic, culture, philosophical beliefs and life styles patterns that affect the management of international business in ASEAN, and dialogue partners, as well as problems and opportunities in ASEAN and dialogue partners.

 

INB 4110        วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการค้าระหว่างประเทศ           3(3-0-6)

                    (SME in International Trade)

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการค้าระหว่างประเทศจะเน้นในกระบวนการบริหารและวิธีการเชิงกลยุทธ์ของ บริษัท รวมถึงความท้าทายที่สำคัญและมีผลต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงในบริบทของโลกาภิวัตน์และการพึ่งพาซึ่งกันและกันของระบบเศรษฐกิจและเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีความสำคัญมากขึ้น

SME in international management is emphasized on the administrative processes and strategic procedure of the company. The major challenges facing SMEs are discussed, with special focus on the context of globalization, interdependency and networks are important.

 

INB 4111        ระบบมาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อการส่งออก                                   3(3-0-6)

          (International Standard for Exporting)

ศึกษาถึงความสำคัญของ ระบบมาตรฐานระหว่างประเทศ รวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อการส่งออกระหว่างประเทศ ประเภทและคุณลักษณะของระบบมาตรฐาน การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อการส่งออก

          To study the importance of international standard systems including factors and components for exporting such as series of ISO, HACCP, GMP standards.

 

**INB 4113     การบริหารธุรกิจดิจิตอล และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจระหว่างประเทศ   3(3-0-6)

  (INB 4103)    (Digital Business and E-Commerce in International Business)

          ศึกษาหลักการและวิธีการเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ โดยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการบริหารธุรกิจดิจิตอล ประกอบด้วยระบบ ขั้นตอนการดำเนิน ข้อจำกัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจดิจิตอล โดยการวิเคราะห์วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ สังคม พฤติกรรมผู้บริโภค และสามารถประยุกต์ใช้งานในรูปแบบการบริหารพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจระหว่างประเทศ

          To study the concepts and methods of electronic commercial for international trading and management of digital business. Key topics include the operation process, limitation of electronic commerce and digital business, the analysis of culture, economic system, social system, and consumer behavior, which can apply to managing electronic commerce in international business.

 

**INB 4114     การจัดการความเสี่ยงสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ                         3(3-0-6)

  (INB 3109)    (Risk Management for International Businesses)

 ศึกษาความหมายและความสำคัญการจัดการความเสี่ยง  หลักการบริหารความเสี่ยงสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น การระบุวัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง การควบคุม และการติดตามผล การพิจารณาความเสี่ยงทางด้านการจัดการของธุรกิจระหว่างประเทศ

To study risk management concepts for international business such as objective setting, risk identification, risk assessment, risk response, risk control, and risk determination in managing international business.

 

 **INB 4115     การจัดการโซ่อุปทานระหว่างประเทศ                                                                       3(3-0-6)

  (INB 3111)   (International Supply Chain Management)

การศึกษากระบวนการของโซ่อุปทาน การกระจายตลาดในโซ่อุปทาน กลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างและการผลิต การขนส่ง การจัดการสินค้าคงคลัง เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการของลูกค้าระหว่างประเทศ

To focuses on supply chain process, marketing distribution in supply chain, procurement and manufacturing strategy, transportation, inventory management, information technology and customer services in international business

 

**INB 4116     การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ                                       3(3-0-6)

  (INB 3112)   (International Business Communication)

          หลักการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ การวางแผน และการเตรียมความพร้อมเพื่อการติดต่อสื่อสารในธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่ และการสื่อสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์

          To study principles of international business communication, Planning and preparation for modern international business communication and electronics communication system