สาขาวิชาการท่องเที่ยว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา
สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จสาขาวิชาการท่องเที่ยว 

 อาชีพในภาครัฐ

  • อาจารย์หรือนักวิชาการในสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบริหารธุรกิจ และการจัดการการท่องเที่ยว
  • ข้าราชการหรือพนักงานภาครัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรมหาชน ที่ดำเนินการเกี่ยวกับบริหารธุรกิจหรือเกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยว ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว ตำรวจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น

 อาชีพในภาคเอกชน

  • อาจารย์หรือนักวิชาการในสถาบันการศึกษาของภาคเอกชน ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบริหารธุรกิจ และการจัดการการท่องเที่ยว
  • พนักงานในสถานประกอบการที่เป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้แก่ สายการบินและ/หรือเรือสำราญ ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว และบริษัทนำเที่ยว (ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ผู้แนะนำการเดินทาง (Travel Consultant) ผู้จัดการธุรกิจ (Product Manager) ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายตั๋ว ผู้จัดการฝ่ายท่องเที่ยว (Tour Manager) มัคคุเทศก์ เป็นต้น) หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและการจัดนิทรรศการ

 อาชีพส่วนตัวอื่น ๆ

      ธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจขนาดย่อมทั่วไป หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การนำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ เช่น ของที่ระลึก บริษัทนำเที่ยว ตัวแทนการท่องเที่ยว เป็นต้น

 

 

แผนการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.
2560

    ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

RAM 1000

ความรู้คู่คุณธรรม

3 (3-0-9)

ENG 1002

ประโยคภาษาอังกฤษ และศัพท์ทั่วไป

3 (2-2-5)

ACC 1101

การบัญชีขั้นต้น 1

3 (3-0-9)

HPR 1001

กีฬาเพื่อสุขภาพ

1 (1-1-2)

ECO 1121

หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค

3 (3-0-6)

MTH 1003

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

3 (3-0-6)

ENG 1001

ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

3 (2-2-5)

POL 1101

การเมืองการปกครองของไทย

3 (3-0-6)

THA 1003

การเตรียมเพื่อพูดและเขียน

3 (3-0-6)

INT 1004

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ

3 (3-0-6)

TOM 2101

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3 (3-0-6)

   LIS 1001

สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

2 (2-0-4)

TOM 2102

การบริการเพื่อการท่องเที่ยว

3 (3-0-6)

PSY 1001

จิตวิทยาทั่วไป

3 (3-0-6)

 

 

 

 

รวม

20

 

รวม

19

     ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

ENG 2001

การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ

3 (2-2-5)

ENG 2002

การอ่านตีความภาษาอังกฤษ

3 (2-2-5)

FIN 2101

การเงินธุรกิจ

3 (3-0-9)

MGT 2102

การจัดการดำเนินงาน และโซ่อุปทาน

3 (3-0-9)

HRM 2101

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3 (3-0-9)

LAW 2016

กฎหมายธุรกิจ

3 (3-0-6)

MGT 2101

หลักการการจัดการธุรกิจ

3 (3-0-9)

ENG 2101

การออกเสียงภาษาอังกฤษ

3 (2-2-5)

MKT 2101

หลักการตลาด

3 (3-0-9)

TOM 2103

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

3 (3-0-6)

 

เลือกเสรี

3

 

เลือกเสรี

3

 

รวม

18

 

รวม

18

    ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

ENS 3404

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1

3 (3-0-9)

ENS 4401

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2

3 (2-2-5)

HIT 3301

ศิลปสถาปัตยกรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว

3 (3-0-6)

MGT 3102

การภาษีอากร

3 (3-0-9)

MGT 3101

การจัดการเชิงกลยุทธ์

3 (3-0-9)

TOM 3102

การจัดการธุรกิจนำเที่ยว 2

3 (3-0-6)

TOM 3101

การจัดการธุรกิจนำเที่ยว 1

3 (3-0-6)

TOM 3104

การจัดการธุรกิจการประชุมและนิทรรศการ

3 (3-0-6)

TOM 3103

สารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว

3 (3-0-6)

 

วิชาเอกเลือก

3

ENS3201

ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน

3 (2-2-5)

 

วิชาเอกเลือก

3

 

รวม

18

 

รวม

18

     ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

TOM 4101

หลักการมัคคุเทศก์

3 (3-0-6)

TOM 4102

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

3 (3-0-6)

TOM 4103

การวิจัยเพื่อการท่องเที่ยว

3 (3-0-6)

TOM 4001

การฝึกปฏิบัติเสริมประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว 1

3 (0-0-14)

ENS 3403

ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์

3 (2-2-5)

TOM 4002

การฝึกปฏิบัติเสริมประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว 2

3 (0-0-14)

 

วิชาเอกเลือก

3

 

วิชาเอกเลือก

3

 

 

 

 

วิชาเอกเลือก

3

 

รวม

12

 

รวม

15