ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ

เรียนจบสาขาการโรงแรม แล้วสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ

 1. ผู้ประกอบการธุรกิจการโรงแรม
 2. ผู้จัดการโรงแรมพนักงานโรงแรม เช่น พนักงานผสมเครื่องดื่ม นักจัดดอกไม้ พ่อครัว พนักงานสปา พนักงานต้อนรับ พนักงานส่วนหน้า พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 3. พนักงานสายการบิน เช่น พนักงานต้อนรับภาคพื้นสายการบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 4. พนักงานเรือสำราญ เช่น พนักงานต้อนรับบนเรือสำราญ พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ
 5. เป็นเจ้าของภัตตาคารหรือร้านอาหาร
 6. เจ้าหน้าที่ประสานงานและดูแลลูกค้า ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 7. รับราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ
 8. พนักงานในธุรกิจนำเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานประสานงานทัวร์

 

เรียนจบสาขาการจัดการโลจิสติกส์  แล้วสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ

 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายซัพพลายเชน  และโลจิสติกส์  ฝ่ายการขนส่ง
 2. นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นักวางแผน วัตถุดิบ การผลิต  หรือการกระจายสินค้า และนักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ Logistics Analyst,  Material Planner, Operations Analyst,  Procurement Manager, Supply Chain Analyst, Business Process Analyst, Operations Manager
 3. เจ้าหน้าที่ นำเข้าและส่งออก ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ ตัวแทนขนส่งทางบก ทางทะเล หรือทางอากาศ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี กรมประมงกรมการขนส่งทางอากาศ กรมศุลกากร  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์รับราชการ หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ) กระทรวงอุตสาหกรรม มีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (สำนักโลจิสติกส์) กรรมสรรพากร
 1. เจ้าหน้าที่ให้สินเชื่อเพื่อการนำเข้าส่งออก SME


  >> หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  
         (กลุ่มวิชาเอกการโรงแรม)  Read more
  >>
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2560)  
         (กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์Read moreแผนกำหนดการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ (กลุ่มวิชาเอกการโรงแรม)

 

                                                                                                                        ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

**ACC 1101

การบัญชีขั้นต้น 1

3(3-0-9)

**ACC 1102

การบัญชีขั้นต้น 2

3(3-0-9)

ECO 1003

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

3(2-0-6)

**ENG 1002

ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

3(2-0-5)

**ENG 1001

ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน            

3(2-0-5)

**HPR 1001

กีฬาเพื่อสุขภาพ

1(1-1-2)

LIS 1001

สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

2(2-0-4)

INT 1004

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ

3(3-0-6)

POL 1101

การเมืองการปกครองของไทย

3(3-0-6)

MTH 1003

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

3(3-0-6)

**PSY 1001

จิตวิทยาทั่วไป

3(3-0-6)

THA 1003

การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

3(3-0-6)

**RAM 1000

ความรู้คู่คุณธรรม

3(3-0-9)

 

 

 

 

รวม

20

 

รวม

16

 

                                                                                                      ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

**ENG 2001

การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

**ENG 2002

การอ่านตีความภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

**MGT 2101

หลักการจัดการธุรกิจ

3(3-0-9)

FIN 2101

การเงินธุรกิจ

3(3-0-9)

MKT 2101

หลักการตลาด

3(3-0-9)

HRM 2101

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-9)

SBM 2101

ธุรกิจบริการเบื้องต้น

3(3-0-9)

*LAW 2016

กฎหมายธุรกิจ

3(3-0-6)

STA 2016

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3(3-0-6)

 

  เลือกเสรี

3(3-0-6)

 

 

 

 

  เลือกเสรี

3(3-0-6)

 

รวม

15

 

รวม

18

 

                                                                                                       ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

**MGT 3101

การจัดการเชิงกลยุทธ์

3(3-0-9)

**MGT 3102

การภาษีอากร

3(3-0-9)

ENS 3103

ภาษาอังกฤษในสาขาบริหารธุรกิจ

3(3-0-6)

**ENS 3201

ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน

3(3-0-6)

SBM 3200

การจัดการโรงแรมเบื้องต้น

3(3-0-6)

SBM 3204

การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

3(3-0-6)

SBM 3201

การสื่อสารในธุรกิจโรงแรม

3(3-0-6)

SBM 3205

การจัดการงานแม่บ้าน

3(3-0-6)

SBM 3202

การจัดการบริการส่วนหน้า

3(3-0-6)

 

เอกเลือก

3(3-0-6)

 

เอกเลือก

(3)

 

 

 

 

รวม

18

 

รวม

15

 

                                                                                                           ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

SBM 4103

การวิจัยเพื่อธุรกิจบริการ

3(3-0-9)

SBM 4202

องค์การและพนักงานในธุรกิจโรงแรม

3(3-0-6)

SBM 4201

การจัดการธุรกิจโรงแรม

3(3-0-6)

SBM 4206

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

3(3-0-6)

  SBM 4243

การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามในธุรกิจโรงแรม1

3(1-0-30)

SBM 4242

การสัมมนาการจัดการธุรกิจโรงแรม

3(3-0-6)

  SBM 4244

  การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามในธุรกิจโรงแรม2

3(3-0-6)

 

เอกเลือก

3(3-0-6)

 

  เอกเลือก

3(3-0-6)

 

เอกเลือก

3(3-0-6)

 

รวม

15

 

รวม

15

 

 

 

แผนกำหนดการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ (กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์)

                                                                                                                         ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

**ACC 1101

การบัญชีขั้นต้น 1

3(3-0-9)

**ACC 1102

การบัญชีขั้นต้น 2

3(3-0-9)

ECO 1003

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

3(2-0-6)

**ENG 1002

ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

3(2-0-5)

**ENG 1001

ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน            

3(2-0-5)

**HPR 1001

กีฬาเพื่อสุขภาพ

1(1-1-2)

LIS 1001

สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

2(2-0-4)

INT 1004

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ

3(3-0-6)

POL 1101

การเมืองการปกครองของไทย

3(3-0-6)

MTH 1003

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

3(3-0-6)

**PSY 1001

จิตวิทยาทั่วไป

3(3-0-6)

THA 1003

การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

3(3-0-6)

**RAM 1000

ความรู้คู่คุณธรรม

3(3-0-9)

 

 

3(3-0-9)

 

รวม

20

 

รวม

16

 

                                                                                                     ชั้นปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

**ENG 2001

การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

**ENG 2002

การอ่านตีความภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

**MGT 2101

หลักการจัดการธุรกิจ

3(3-0-9)

FIN 2101

การเงินธุรกิจ

3(3-0-9)

MKT 2101

หลักการตลาด

3(3-0-9)

HRM 2101

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-9)

SBM 2101

ธุรกิจบริการเบื้องต้น

3(3-0-9)

*LAW 2016

กฎหมายธุรกิจ

3(3-0-6)

STA 2016

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3(3-0-6)

 

  เลือกเสรี

3(3-0-6)

 

 

 

 

                  เลือกเสรี

3(3-0-6)

 

รวม

15

 

รวม

18

 

                                                                                            ชั้นปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

**MGT 3101

การจัดการเชิงกลยุทธ์

3(3-0-6)

**MGT 3102

การภาษีอากร

3(3-0-9)

ENS 3103

ภาษาอังกฤษในสาขาบริหารธุรกิจ

3(3-0-6)

**ENS 3201

ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน

3(3-0-6)

**SBM 3501

หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

3(3-0-6)

SBM 3503

การจัดการคลังสินค้า

3(3-0-6)

SBM 3502

การจัดการการขนส่ง

3(3-0-6)

SBM 3504

การจัดการสินค้าคงคลัง

3(3-0-6)

**SBM 3505

ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ และเทคโนโลยี

3(3-0-6)

SBM 3506

กฎหมายด้านโลจิสติกส์

3(3-0-6)

 

เอกเลือก

(3)

 

 

 

 

รวม

18

 

รวม

15

 

                                                                                                 ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

SBM 4103

การวิจัยเพื่อธุรกิจบริการ

3(3-0-9)

SBM 3507

การจัดหาและการจัดซื้อ

3(3-0-6)

SBM 4509

การวิเคราะห์เชิงปริมาณด้านการจัดการโลจิสติกส์

3(3-0-6)

SBM 4511

สัมมนาด้านการจัดการโลจิสติกส์

3(3-0-6)

 

เอกเลือก

3(3-0-6)

SBM 4500

การฝึกงานโลจิสติกส์

3(0-6-6)

 

เอกเลือก

3(3-0-6)

 

เอกเลือก

3(3-0-6)

 

เอกเลือก

3(3-0-6)

 

เอกเลือก

3(3-0-6)

 

 

 

 

เอกเลือก

3(3-0-6)

 

รวม

15

 

รวม

15

 

 

ตำราและเอกสารประกอบการเรียน

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิขาการจัดการธุรกิจบริการ

วิชาเอกการโรงแรม และวิชาเอก การจัดการโลจิสติกส์ พ.ศ.2560

กระบวนวิชา

ตำรา

เอกสาร

อื่นๆ

หมายเหตุ

SBM 2101 ธุรกิจบริการเบื้องต้น

       ⁄

 

 

 

SBM 4103 การวิจัยเพื่อธุรกิจบริการ

 

 

 

SBM 3200 การจัดการโรงแรมเบื้องต้น

 

 

ติดต่อ อ.ผู้สอน

 

SBM 3201 การสื่อสารในธุรกิจโรงแรม    

 

 

ติดต่อ อ.ผู้สอน

 

SBM 3202 การจัดการบริหารส่วนหน้า

 

 

 

SBM 3204  การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

 

 

 

SBM 3205  การจัดการงานแม่บ้าน

 

 

ติดต่อ อ.ผู้สอน

 

SBM 3241 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในธุรกิจโรงแรม

 

 

ติดต่อ อ.ผู้สอน

 

SBM 3243 กฎระเบียบและจริยธรรมสำหรับธุรกิจ โรงแรม

 

 

ติดต่อ อ.ผู้สอน

 

SBM 3244       การควบคุมงบประมาณในธุรกิจโรงแรม

 

 

ติดต่อ อ.ผู้สอน

 

SBM 4201 การจัดการธุรกิจโรงแรม

 

 

ติดต่อ อ.ผู้สอน

 

SBM 4202 องค์การและพนักงานในธุรกิจโรงแรม

 

 

ติดต่อ อ.ผู้สอน

 

SBM 4206  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

 

 

 

SBM 4242       การสัมมนาการจัดการธุรกิจโรงแรม

 

 

ติดต่อ อ.ผู้สอน

 

SBM 4243 การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามในธุรกิจโรงแรม

 

 

ติดต่อ อ.ผู้สอน

 

SBM 4244 การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามในธุรกิจโรงแรม 2

 

 

ติดต่อ อ.ผู้สอน

 

SBM 4245 การจัดการอาคารชุดและเซอร์วิสอาพาร์ทเมนท์         

 

 

 

SBM 4246  การจัดการแผนกครัวและสุขอนามัย

 

 

ติดต่อ อ.ผู้สอน

 

SBM 4247       การบริหารคลับและสปา

 

 

ติดต่อ อ.ผู้สอน

 

SBM 4248 การจัดการแผนกช่างและรักษาความปลอดภัย

 

 

ติดต่อ อ.ผู้สอน

 

SBM 4249       การจัดการแผนกจัดเลี้ยง

 

 

ติดต่อ อ.ผู้สอน

 

SBM 3501 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน       

 

 

 

SBM 3502 การจัดการการขนส่ง และการกระจายสินค้า

 

 

 

SBM 3503 การจัดการคลังสินค้า 

 

ติดต่อ อ.ผู้สอน

 

SBM 3504  การจัดการสินค้าคงคลัง  

 

 

 

SBM 3505  ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์          

 

 

 

SBM 3506 กฎหมายด้านโลจิสติกส์

 

 

SBM 3507 การจัดหาและการจัดซื้อ

 

 

ติดต่อ อ.ผู้สอน

 

SBM 3508 การจัดการกิจการพาณิชยนาวี                       

 

 

ติดต่อ อ.ผู้สอน

 

SBM 4509 การวิเคราะห์เชิงปริมาณด้านการจัดการโลจิสติกส์

 

 

 

SBM 4511 สัมมนาด้านการจัดการโลจิสติกส์

 

 

ติดต่อ อ.ผู้สอน

 

SBM 4514  การจัดการโลจิสติกส์ระดับโลก

 

 

ติดต่อ อ.ผู้สอน

 

SBM 4515 การจัดการสถานีขนส่ง

 

 

ติดต่อ อ.ผู้สอน

 

SBM 4516 การจัดการการขนส่งทางอากาศ

 

 

 

SBM 4520 การจัดการการให้บริการภาคพื้นดิน  แก่อากาศยาน

 

 

ติดต่อ อ.ผู้สอน

 

SBM 4527   ระบบศุลกากร 1

 

 

ติดต่อ อ.ผู้สอน

 

SBM 4528   ระบบศุลกากร 2

 

 

ติดต่อ อ.ผู้สอน