ภาควิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

      หลักสูตร              

            - จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                 132         หน่วยกิต

            - โครงสร้างหลักสูตร

       (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                      33           หน่วยกิต

       (2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                       93           หน่วยกิต

      2.1วิชาแกนทางธุรกิจ                                            42            หน่วยกิต

      2.2วิชาเอก                                                          51             หน่วยกิต

       (3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                         6              หน่วยกิต

 

 แผนการศึกษา

ปีที่ 1

               ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

                ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

 RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม

3   (3-0-9)

 ACC1102 การบัญชีขั้นต้น 2

3  (3-0-9)

 ACC1101 การบัญชีขั้นต้น 1

3   (3-0-9)

 ECO1122 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

3  (3-0-6)

 ECO1121 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

3   (3-0-6)

 ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษ และศัพท์

                  ทั่วไป

3  (2-2-5)

 ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและ

                  ศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

3   (2-2-5)

 MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

3  (3-0-6)

 POL1101 การเมืองการปกครองไทย

3   (3-0-6)

 PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

3  (3-0-6)

 INT1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

                 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3   (3-0-6)

 LIS1001 สารสนเทศและเทคโนโลยี่เพื่อการ

                ค้นคว้า

2   (2-0-4)

 THA1003 การเตรียมเพื่อพูดและเขียน

3  (3-0-6)

 HPR1001 กีฬาเพื่อสุขภาพ

1  (1-1-2)

                รวม

21

                รวม

18

  

 

ปีที่ 2

               ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

               ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

 ENG2001  การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ

3       (2-2-5)

 ENG2002 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ

3     (2-2-5)

 BUS2101 สารสนเทศ และการสื่อสารทาง
                  ธุรกิจ

3       (3-0-6)

 MGT2102 การจัดการการดำเนินงาน
                   และห่วงโซ่อุปทาน

3     (3-0-9)

 FIN2101 การเงินธุรกิจ

3       (3-0-9)

 MGT3101 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3     (3-0-9)

 HRM2101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3       (3-0-9)

 MGT3102 การภาษีอากร

3     (3-0-9)

 MGT2101 หลักการจัดการธุรกิจ

3       (3-0-9)

 LAW2016 กฎหมายธุรกิจ

3     (3-0-6)

 MKT2101 หลักการตลาด

3       (3-0-9) 

 STA2016 สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิง

                 ปริมาณ

3     (3-0-6)

                รวม

18

                รวม

18

 

  

ปีที่ 3

               ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

               ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

 BAP3101 หลักการและวิชาชีพการ

                 ประชาสัมพันธ์

3     (3-0-6)

 BAP3107 บริหารงานลูกค้า

 

3     (3-0-6)

 BAP3102 หลักการและวิชาชีพการโฆษณา

3     (3-0-6)

 BAP3108  การวิจัยเพื่อการโฆษณาและการ

                  ประชาสัมพันธ์

3     (3-0-6)

 BAP3103 การสื่อสารองค์กร

3     (3-0-6)

 BAP3109 การสร้างสรรค์เนื้อหางานโฆษณา

3     (3-0-6)

 BAP3104 หลักศิลป์และการออกแบบเพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธ์

3     (3-0-6)

 BAP3110 การสร้างสรรค์เนื้อหางาน

                  ประชาสัมพันธ์

3     (3-0-6)

 BAP3105 สื่อเพื่อการโฆษณาและการ

                 ประชาสัมพันธ์

3     (3-0-6)

 BAP3111 กิจกรรมและการจัดแสดงเพื่อ
                  ธุรกิจ

3     (3-0-6)

 BAP3106  การผลิตเครื่องมือเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์การ

3     (3-0-6)

 BAP3112 สื่อใหม่เพื่อการโฆษณาและ
                  การประชาสัมพันธ์

3     (3-0-6)

                รวม

18

                รวม

18

 

 

  

ปีที่ 4

               ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

               ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

 BAP4113 โซเชียลมีเดียเพื่อการโฆษณาและ  3     (3-0-6)
                 การประชาสัมพันธ์          

 BAP4114 การโฆษณาผ่านสื่อดิจิตัล             3     (3-0-6)

 BAP4115 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิตัล  3     (3-0-6)

 BAP4116 การรณรงค์เพื่อการโฆษณาและ   3     (3-0-6)
                 โครงการประชาสัมพันธ์

 BAP4117 กรณีศึกษาด้านการโฆษณาและ    3     (3-0-6)
                 การประชาสัมพันธ์

 วิชาเลือกเสรี

3     (3-0-6)

 วิชาเลือกเสรี

3     (3-0-6)

 

 

 

                รวม

15

                รวม

6