ภาควิชาการเงินและการธนาคาร

เส้นทางอาชีพของผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

                    หลักสูตรของสาขาวิชาการเงินและการธนาคารเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาเป็น “นักการเงินมืออาชีพ” ผู้ที่ได้รับการศึกษาในหลักสูตรฯจะได้รับทั้งความรู้และทักษะทางการเงินที่รอบด้านและทันสมัย เพื่อรองรับเส้นทางอาชีพที่หลากหลายในอนาคตของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับบริษัทหรือหน่วยงานของรัฐในแผนกการเงิน การทำงานกับธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงินอื่นเพื่อสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน ตลอดจนการประกอบประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือการประกอบอาชีพอิสระเป็นนักลงทุนเต็มตัว เส้นทางอาชีพของ “นักการเงิน” จึงมีโอกาสและทางเลือกมากมาย ตัวอย่างอาชีพของนักการเงินที่น่าสนใจ ได้แก่

  • เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Officer)

                 เจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทมีหน้าที่สำคัญในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการเงิน การควบคุมและตรวจสอบด้านการเงิน ตลอดจนการจัดทำรายงานทางการบัญชีและการเงินประเภทต่างๆเพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารสำหรับการตัดสินใจทางการเงิน เช่น การจัดทำงบประมาณการลงทุน หรือการวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อหาแหล่งเงินทุน เป็นต้น

  • Chief Financial Officer (CFO)

                  CFO เป็นผู้บริหารสูงสูดทางด้านการเงินของบริษัทหรือองค์กร มีหน้าที่หลักในการกำหนดเป้าหมายและแผนการเงินของบริษัท ตลอดจนการกำกับดูแลการดำเนินงานทางด้านการเงินและบัญชีของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนงานที่ได้วางไว้ CFO มีบทบาทที่สำคัญในการกำหนดงบประมาณการลงทุน การตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ การจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ตลอดจนการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารกับนักลงทุนและผู้ที่ใช้ข้อมูลทางการเงินอื่นๆ เป็นต้น

  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analyst)

                    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ เป็นอาชีพที่มีบทบาทสำคัญสำหรับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินซึ่งมีรายได้หลักมาจากการให้สินเชื่อ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อทำหน้าที่พิจารณาสินเชื่อโดยการรวบรวมข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ประเมินมูลค่าของหลักประกัน ประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการชำระหนี้ในอนาคตของผุ้ขอสินเชื่อ เจ้าหน้าที่สินเชื่อจึงต้องทำงานอย่างรอบคอบ และพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อและภายใต้นโยบายการให้สินเชื่อของบริษัท

  • วาณิชธนากร (Investment Banker)

                   วาณิชธนากร ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแก่บริษัทหรือองค์กรของรัฐในการระดมเงินทุนทั้งในรูปแบบของการออกตราสารหนี้หรือการออกตราสารทุน รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินอื่นๆที่สำคัญ เช่น การควบรวมกิจการ การซื้อหรือขายกิจการ การปรับโครงสร้างหนี้ การปรับปรุงระบบควบคุมภายใน เป็นต้น วาณิชธนากรจึงต้องมีความรู้ที่รอบด้าน ทั้งทางด้านธุรกิจ การเงิน บัญชี และเศรษฐศาสตร์ มีความเข้าใจข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และของตลาดหลักทรัพย์ มีสามารถในการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างแบบจำลองทางการเงิน ตลอดจนมีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี

  • นักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analyst)

                  นักวิเคราะห์การลงทุนมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลด้านการลงทุน เพื่อนำมาวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบของบทวิเคราะห์การลงทุน บทวิเคราะห์การลงทุนถือเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุน เนื่องจากเนื้อหาในบทวิเคราะห์มักจะเป็นข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนและการกำหนดกลยุทธ์การลงทุน ในการจัดทำบทวิเคราะห์นักวิเคราะห์จำเป็นต้องประเมินปัจจัยต่างๆที่อาจส่งผลต่อแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทหรือหลักทรัพย์ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับมูลค่าที่เหมาะสมและทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ ดังนั้นผู้ที่สนใจทำงานเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนจึงต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ อ่านงบการเงินเป็น สามารถใช้เครื่องมือและแบบจำลองทางการเงิน ตลอดจนมีทักษะในการสื่อสาร และนำเสนอที่ดี

  • ผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)

                  ผู้จัดการกองทุนเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นผู้ที่ทำหน้าที่บริหารเงินของกองทุนหรือเงินของผู้ลงทุน งานผู้จัดการกองทุนจึงเป็นที่ต้องการของสถาบันการเงินต่างๆ เช่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บริษัทประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ และเป็นที่ต้องการของหน่วยงานของรัฐ เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกองทุนประกันสังคม เป็นต้น หน้าที่ของผู้จัดการกองทุนเริ่มตั้งแต่การวางแผนการลงทุน การเลือกประเภทของตราสาร การกำหนดสัดส่วนการลงทุนของแต่ละตราสาร การตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนต้องอยู่ภายใต้นโยบายการลงทุนของบริษัทและของกองทุน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ลงทุน และเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้ ผู้จัดการกองทุนจึงต้องมีทักษะในการคิดและวิเคราะห์เช่นเดียวกับอาชีพนักการเงินอื่นๆ และต้องหมั่นติดตามข่าวสาร ความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนของกองทุน


โครงการสร้างหลักสูตรของภาควิชาการเงินและการธนาคาร

(1)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

33

หน่วยกิต

 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

6

หน่วยกิต

 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3

หน่วยกิต

 

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   

9

หน่วยกิต

 

- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

12

หน่วยกิต

 

- กลุ่มวิชาภาษาไทย

3

หน่วยกิต

(2)

หมวดวิชาเฉพาะ

93

หน่วยกิต

 

- วิชาแกน

42

หน่วยกิต

 

- วิชาเอก

51

หน่วยกิต

(3)

หมวดวิชาเลือกเสรี        

  6

หน่วยกิต

 

                  จำนวนหน่วยกิตรวม

132

หน่วยกิต

 

 

รายวิชาในหลักสูตร

  1. รายวิชาตามโครงการหลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร   มีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้

 

3.1.3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 

รวม   33   หน่วยกิต

 

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                  

รวม    6   หน่วยกิต

 

 

INT 1004

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ

(Introduction to Computer for Business)

 

3 (3-0-6)

MTH 1103

 

แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ 1

(Calculus for Business 1)

 

3 (3-0-6)

           

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         รวม    3   หน่วยกิต           

 

 

 

LIS 1001

 

สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า                                 

(Information and Technology for Searching)

 

2    2 (2-0-4)

**HPR 1001

 

กีฬาเพื่อสุขภาพ

(Sport for Health)

 

1 (1-1-2)

 

 

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์          รวม    9   หน่วยกิต                           

 

 

 

 

**RAM 1000

ความรู้คู่คุณธรรม

(Knowledge and Morality)

 

3 (3-0-9)

 

**PSY 1001

 

จิตวิทยาทั่วไป

(General Psychology)

 

3 (3-0-6)

 

POL 1101

 

การเมืองการปกครองไทย

(Thai  Politics  and  Government)

 

3 (3-0-6)

 

             

 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    รวม  12  หน่วยกิต

 

 

 

**ENG 1001

 

ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

(Basic English Sentences and Essential Vocabulary

in Daily Life)

 

3 (2-2-5)

**ENG 1002

 

ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

(English Sentences and Vocabulary in General Use)

 

3 (2-2-5)

**ENG 2001

 

การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ

(English Reading for Comprehension)

 

3 (2-2-5)

**ENG 2002

 

การอ่านตีความภาษาอังกฤษ

(English Interpretative Reading)

 

3 (2-2-5)

         

 

กลุ่มวิชาภาษาไทย         รวม   3    หน่วยกิต

 

 

 

THA 1003

 

การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

(Preparation for Speech and Writing)

 

3 (3-0-6)

         

                            

3.1.3.2  หมวดวิชาเฉพาะ

รวม              93      หน่วยกิต

 

 

1.  วิชาแกนทางธุรกิจ                                  

รวม               42      หน่วยกิต

 

 

**ACC 1101

 

การบัญชีขั้นต้น 1

(Principles of Accounting  1)

 

3 (3-0-6)

**ACC 1102

 

การบัญชีขั้นต้น 2

(Principles of Accounting 2)

 

3 (3-0-6)

ACC 2134

 

การบัญชีบริหาร

(Management Accounting)

 

3 (3-0-6)

 

**ECO 1121

  (ECO 1101)

หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค

(Principles of Microeconomics)

 

3 (3-0-6)

**ECO 1122

  (ECO 1102)

หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค

(Principles of Macroeconomics)

 

3 (3-0-6)

FIN 2101

 

การเงินธุรกิจ

(Business Finance)

 

3 (3-0-6)

*LAW 2016

 

กฎหมายธุรกิจ

(Business Law)

 

3 (3-0-6)

MGT 2101

 

หลักการจัดการธุรกิจ

(Principles of Management)

 

3 (3-0-9)

MGT 2102

 

การจัดการดำเนินงานและโซ่อุปทาน

(Operations and Supply Chain Management)

 

3 (3-0-9)

MGT 3101

 

การจัดการเชิงกลยุทธ์

(Strategic Management)

 

3 (3-0-9)

MGT 3102

 

การภาษีอากร

(Taxation)

 

3 (3-0-9)

MKT 2101

 

หลักการตลาด

(Principles of  Marketing)

 

3 (3-0-9)

STA 2016

 

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

(Business Statistics and Quantitative Analysis)

 

3 (3-0-6)

ENS 3202

ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสำนักงาน

(English in Office Work)

 

3 (3-0-6)

                 

 

  1. วิชาเอก                              รวม          51      หน่วยกิต
  2. วิชาเอกบังคับ                       รวม          36      หน่วยกิต

ACC 2133

 

การบัญชีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

(Assets Liabilities and Owners’ Equity)

 

3 (3-0-6)

FIN 2202

 

สถาบันการเงินและตลาดการเงิน

(Financial Institutions and Financial Markets)

 

3 (3-0-6)

FIN 2203

 

การเงินและการธนาคาร

(Money and Banking)

 

3 (3-0-6)

FIN 3204

 

การจัดการการเงินระหว่างประเทศ

(International Financial Management)

 

3 (3-0-6)

FIN 3205

 

หลักและนโยบายการลงทุน

(Principles and Policies of Investment)

 

3 (3-0-6)

FIN 3206

 

การบริหารธนาคารพาณิชย์

(Commercial Bank Management)

 

3 (3-0-6)

FIN 3208

 

การบริหารการเงินธุรกิจ  1

(Financial Management  1)

 

3 (3-0-6)

FIN 3209

 

การวิเคราะห์หลักทรัพย์

(Securities Analysis)

 

3 (3-0-6)

FIN 3210

 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน

(Quantitative Analysis in Finance)

 

3 (3-0-6)

FIN 3211

 

การบริหารการเงินธุรกิจ  2

(Financial Management  2)

 

3 (3-0-6)

FIN 4213

 

ตราสารอนุพันธ์และการจัดการความเสี่ยง

(Derivatives and  Risk Management)

 

3 (3-0-6)

*FIN 4326

 

จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพทางการเงิน

(Financial Regulations and Ethics)

 

3 (3-0-6)

 

  1. วิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   15   หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้

FIN 3207

 

เทคนิคการวิเคราะห์และการทำรายงานทางการเงิน

(Techniques of Financial Analysis and Reporting)

 

3 (3-0-6)

 

FIN 3212

 

การบริหารเครดิต

(Credit Management)

 

3 (3-0-6)

 

FIN 3318

 

ธุรกิจกับการคลังรัฐบาล

(Business and Public Finance)

 

3 (3-0-6)

FIN 4314

 

ระบบและนโยบายธนาคารกลาง

(Systems and Policies of Central Banks)

 

3 (3-0-6)

FIN 4315

 

การดำเนินงานธนาคารพาณิชย์

(Bank Operation)

 

3 (3-0-6)

FIN 4316

 

การสัมมนาการศึกษาเฉพาะกรณีทางการเงิน

(Seminar in Financial Cases)

 

3 (3-0-6)

FIN 4317

 

การสัมมนาปัญหาธนาคารพาณิชย์

(Seminar in Commercial Bank Problems)

 

3 (3-0-6)

FIN 4319

 

การจัดการการเงินส่วนบุคคล

(Personal Financial Management)

 

3 (3-0-6)

FIN 4320

 

การจัดการการเงินธุรกิจขนาดย่อม

(Financial Management of the Small-Businesses)

 

3 (3-0-6)

FIN 4321

 

การวางแผนและควบคุมทางการเงิน

(Financial Planning and Control)

 

3 (3-0-6)

FIN 4322

การจัดการสถาบันการเงิน

(Financial Institutions Management)

 

3 (3-0-6)

FIN 4323

 

การประเมินผลโครงการ

(Project Evaluations)

 

3 (3-0-6)

FIN 4324

การวิจัยทางการเงินธุรกิจ

(Research in Business Finance)

 

3 (3-0-6)

FIN 4325

 

การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ

(International Finance and Banking)

 

3 (3-0-6)