ภาควิชาการบัญชี

 • เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ACC 3220  สำหรับนักศึกษา 
  Chapter 1 >>> Download
  Chapter 2 >>> Download
  Chapter 3 >>> Download
  Chapter 4 >>> Download
  Chapter 5 >>> Download
  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการเข้าทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้

1.  ด้านการทำบัญชี

2.  ด้านการสอบบัญชี

3.  ด้านการบัญชีบริหาร

4.  ด้านการวางระบบบัญชี

5.  ด้านการภาษีอากร

6.  ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี

7.  ด้านการตรวจสอบภายใน

8.  ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี

9.  ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง        

  

                                                            แผนกำหนดการศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

                                                                   (วิชาเอกการบัญชี)

                                                                                         ปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

**RAM 1000

ความรู้คู่คุณธรรม

3 (3 – 0 - 6)

**ACC 1102

การบัญชีขั้นต้น 2

3 (3 – 0 - 6)

**ACC 1101

การบัญชีขั้นต้น 1

3 (3 – 0 - 6)

**ECO 1121

หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค

3 (3 – 0 - 6)

**ENG 1001

ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฯ

3 (2 – 2 - 5)

**ENG 1002

ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

3 (2 – 2 - 5)

**LIS 1001

สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า                     

2 (2 – 0 - 4)

INT 1004

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3 (3 – 0 - 6)

POL 1101

การเมืองการปกครองไทย

3 (3 – 0 - 6)

MTH 1103

แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ  1

3 (3 – 0 - 6)

**PSY 1001

จิตวิทยาทั่วไป

3 (3 – 0 - 6)

**HPR 1001

กีฬาเพื่อสุขภาพ                 

1 (1 – 1 - 2)

 

 

 

THA 1003

การเตรียมเพื่อพูดและเขียน

3 (3 – 0 - 6)

 

รวม

17

 

รวม

19

 

                                                                                                 ปีที่  2

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

**ACC 2201

การบัญชีขั้นกลาง 1

3 (3 – 0 - 9)

**ACC 2202

การบัญชีขั้นกลาง 2

3 (3 – 0 - 9)

**ENG 2001

การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ

3 (2 – 2 - 5)

**ENG 2002

การอ่านตีความภาษาอังกฤษ

3 (2 – 2 - 5)

MGT 2101

หลักการจัดการธุรกิจ

3 (3 – 0 - 6)

MGT 2102

การจัดการดำเนินงานและโซ่อุปทาน

3 (3 – 0 - 6)

FIN 2101

การเงินธุรกิจ

3 (3 – 0 - 6)

*LAW 2016

กฎหมายธุรกิจ           

3 (3 – 0 - 6)

**MKT 2101

หลักการตลาด

3 (3 – 0 - 9)

STA 2016

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ

3 (3 – 0 - 6)

**ECO 1122

หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค

3 (3 – 0 - 6)

 

วิชาเลือกเสรี

3 (............)

 

รวม

18

 

รวม

18

 

ปีที่  3

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

**ACC 3200

การบัญชีขั้นสูง 1

3 (3 – 0 - 9)

ACC 3205

การบัญชีภาษีอากร

3 (3 – 0 - 9)

**ACC 3211

การบัญชีต้นทุน 1

3 (3 – 0 - 9)

ACC 3212

การบัญชีต้นทุน 2

3 (3 – 0 - 9)

FIN 2202

สถาบันการเงินและตลาดการเงิน  

3 (3 – 0 - 6)

ACC 3220

การสอบบัญชี

3 (3 – 0 - 9)

**ACC 3240

การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป      

3 (3 – 0 - 9)

MGT 3101

การจัดการเชิงกลยุทธ์

3 (3 – 0 - 9)

MGT 3102

การภาษีอากร

3 (3 – 0 - 9)

 

วิชาเอกเลือก

3 (.................)

ACC 3255

การฝึกงานทางการบัญชี

(3) (0 – 0 - 500)

 

 

 

 

วิชาเลือกเสรี

3 (.................)

 

 

 

 

รวม

18

 

รวม

15

             

 

 ปีที่  4

ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

ENS 3202

ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสำนักงาน

3 (2 – 2 - 5)

ACC 4209

รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์

3 (3 – 0 - 9)

**ACC 4200

การบัญชีขั้นสูง 2

3 (3 – 0 - 9)

**ACC 4246

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

3 (3 – 0 - 9)

**ACC 4203

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3 (3 – 0 - 9)

ACC 4252

สัมมนาการบัญชีการเงิน

3 (3 – 0 - 9)

ACC 4220

สัมมนาการสอบบัญชี

3 (3 – 0 - 9)

 

วิชาเอกเลือก

3 (.................)

 

วิชาเอกเลือก

3 (.................)

 

 

 

 

                           รวม

 15

 

                   รวม

12

             

 

                                                             ตำราและเอกสารประกอบการสอน

                                            ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

กระบวนวิชา

ประเภท

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ตำรา มร.

ศูนย์จำหน่ายเอกสาร

บธ. (ชั้น 2)

อื่นๆ

ACC 1101

 

 

รศ.นิภา

ACC 1102

 

อ.ดร.นรินทิพย์

ACC 1130

 

 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียน

รศ.สุปริญญา

ACC 2130

 

 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียน

รศ.สุปริญญา

ACC 2133

 

 

รศ.สุจรรยา

ACC 2134

 

รศ.ดร.กฤติยา

ACC 2201

 

 

รศ.ณัฐชลัยย์

ACC 2202

 

 

รศ.สุปริญญา

ACC 3200

 

 

รศ.สุจรรยา

ACC 3205

 

 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียน (จำหน่ายในห้องเรียน)

อ.ภาณุวัฒน์

ACC 3211

 

รศ.ดร.กฤติยา

ACC 3212

 

 

อ.ดร.นรินทิพย์

ACC 3220

 

 

มาตรฐานการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพฯ

ติดต่ออาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียน

รศ.สุขจิตต์

ACC 3240

 

 

อ.ขวัญฤดี

ACC 3345

 

รศ.ชฎาพร

ACC 3346

 

 

ศ.เธียรชัย

ACC 3347

 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียน

รศ.ณัฐชลัยย์

ACC 3348

 

 

บัญชีโรงแรม : ชูศรี เที้ยศิริเพชร / เอกสารในชั้นเรียน

รศ.เพชรน้อย

ACC 3349

 

 

รศ.สุจรรยา

ACC 3353

 

 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียน (จำหน่ายในห้องเรียน)

ศ.ประพันธ์

ACC 4200

 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียน

รศ.สุชาติ

ACC 4203

 

ระบบบัญชี : วิไล วีระปรีย, จงจิตต์ หลีกภัย

รศ.ชฎาพร

ACC 4209

 

ค้นคว้าจาก www.set.or.th, www.sec.or.th, www.dbd.go.th , www.fap.or.th

รศ.นิภา

ACC 4220

 

 

อ.ดร.สมชาย

ACC 4246

 

 

ค้นคว้าจาก www.theiiat.or.th

อ.ดร.เมธาวี

ACC 4252

 

 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียน

รศ.สุชาติ

ACC 4340

 

 

การตรวจสอบและการควบคุมด้านคอมพิวเตอร์ทางบัญชี : อุษณา ภัทรมนตรี

อ.ดร.นรินทิพย์

ACC 4348

 

 

อ.ดร.เมธาวี

ACC 4349

 

 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียน

อ.วิทูร

หมายเหตุ        ตำรา มร. - หาซื้อได้ที่สำนักพิมพ์ หรือยืมจากห้องสมุด