ระดับปริญญาตรี

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของระดับปริญญาเอก

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาควรทราบ
  • โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Visionary Leaders)
   รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 17 
   ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2561
   คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
   - สอบสัมภาษณ์                                   วันที่ 9 เม.ย. 2561
   - วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน    เดือนเมษายน 2561
   - เปิดเรียน                                            เดือนพฤษภาคม 2561
   - สถานที่เรียน   มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
   - เรียนวันเสาร์ (วันเดียว) เวลา 08.00 - 12.00 น.
                                                       เวลา 13.00 - 17.00 น.
                                                       เวลา 17.30 - 21.00 น. 
   สนใจติดต่อโทร.081-6457865 และ 02-310-8900 หรือ http://www.vl.ru.ac.th

  • โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต IT-Smart Program รุ่นที่ 13
   วิชาเอกการตลาด เรียน "วันอาทิตย์วันเดียว"
   รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 13 
   ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2561
   คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
   - สอบสัมภาษณ์                                   วันที่ 9 เม.ย. 2561
   - วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน    เดือนเมษายน 2561
   - เปิดเรียน                                            เดือนพฤษภาคม 2561
   - สถานที่เรียน   มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
   - เรียนวันอาทิตย์ (วันเดียว) เวลา 08.00 - 12.00 น.
                                                       เวลา 13.00 - 17.00 น.
                                                       เวลา 17.30 - 21.00 น. 
   สนใจติดต่อโทร.087-5911401 และ 02-310-8588 หรือ http://3m-it.ru.ac.th 

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตโครงการพิเศษ  
   Young Executives One-day Program (วิทยาเขตบางนา)
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1
   ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 13 ก.พ. 2561
   คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
   - สอบสัมภาษณ์                                   วันที่ 18 ก.พ.61
   - วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน    วันที่ 25 ก.พ.61
   - เปิดเรียน                                            เดือนเมษายน 2561
   - สถานที่เรียน วิทยาเขตบางนา อาคารอำนวยการใหม่ (ชั้น 5)
   - เรียนวันอาทิตย์ (วันเดียว) เวลา 08.00 - 12.00 น.
                                                       เวลา 13.00 - 17.00 น.
                                                       เวลา 17.00 - 21.00 น. 

   สนใจติดต่อโทร.088-969-5966 และ 02-310-8941
   หรือ http://www.mbaoneday.com 

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตโครงการพิเศษ  
   Executives One-day Program (หัวหมาก)
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1
   ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 13 ก.พ. 2561
   คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
   - สอบสัมภาษณ์                                   วันที่ 18 ก.พ.61
   - วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน    วันที่ 25 ก.พ.61
   - เปิดเรียน                                            เดือนเมษายน 2561
   - สถานที่เรียน อาคารเวียงคำ (VKB) ชั้น 3 ห้อง 302
   - เรียนวันอาทิตย์ (วันเดียว) เวลา 08.00 - 12.00 น.
                                                       เวลา 13.00 - 17.00 น.
                                                       เวลา 17.00 - 21.00 น. 

   สนใจติดต่อโทร.088-969-5966 และ 02-310-8941
   หรือ http://www.mbaoneday.com 


  • โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Advanced Program
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้นปริญญาโท ภาค 2 ปีการศึกษา 2560
   เปิดวิชาเอกการจัดการ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร
   - หัวหมาก รุ่นที่ 26 เรียนวันเสาร์ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
   - วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 13 เรียนวันอาทิตย์  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 ก.พ. 2561
   ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ที่ www.advanced-mba.ru.ac.th 

   ติดต่อโทร. 02-310-8591-2, 085-043-5665, 089-487-4838


  • โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ  
   วิชาเอกการจัดการ
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/2560

   ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 7 ม.ค.61 
   ศึกษาดูงานในประเทศ
   คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
   - สอบสัมภาษณ์                                วันที่ 18 ก.พ.61
   - วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน    วันที่ 25 ก.พ.61
   สนใจติดต่อโทร. 02-310-8213 หรือ 083-627-2413, 081-423-5069
   หรือ http://www.excmba.ru.ac.th  

     

2018-03-13 ประกาศ วิชาที่คณะจัดสอบเอง ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ ภาค 2/2560
 2018-03-10   ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพมาตรฐานศุลกากร “ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร ปีที่  2 รุ่นที่ 2” 
          >>> รายละเอียดการอบรมและใบสมัคร
          >>> ตารางการอบรม
2018-03-10 ประกาศ เรื่อง ลงทะเบียนการใช้ห้องเรียน/ห้องสอบ วิชา ACC 3240 ภาคฤดูร้อน/2560และ
                    ACC 3240 สำหรับนักศึกษา E-Learning

                    >>> อ่านรายละเอียด
2018-03-10

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาค 2/2560 ครั้งที่ 6 และ 8 ปีสมัครใหม่

2018-02-27

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาค 2/2560 ครั้งที่ 5

2018-02-23

ขอเชิญ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
ด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561  >>> อ่านรายละเอียด
 

2018-02-15

คู่มือข้อปฏิบัติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต รุ่นที่ 43 Download

2018-02-15

- ร่างคู่มือประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2560 Download
- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 Download

2018-02-12

ประกาศ รายชื่อบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 43 (สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี)  

2018-02-07

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาค 2/2560 ครั้งที่ 4

2018-02-01

ประกาศ วัน เวลาวิชาที่คณะจัดสอบเอง ภาควิชาการเงินและการธนาคาร  ภาค 2/2560

2018-02-01 ข่าวสาร พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 43 
>>>อ่านเพิ่มเติม

  กลุ่ม Line บัณฑิตรุ่นที่ 43  
 ติดต่อสอบถาม  หน่วยกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
                      โทร. 02-3108215-16 ต่อ 2111, 2116
 
2017-09-06  ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ  

 

                   

วันที่ประกาศ

รายละเอียด

หมายเหตุ

22/12/2560 ร่างขอบเขตงานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน 14 รายการ  คณะบริหารธุรกิจ  
     

 

เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับ สวป. ให้นักศึกษานำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงด้วยทุกครั้ง

Today 271

Yesterday 343

Week 1823

Month 8731

All 253195