Black Ribbon

ระดับปริญญาตรี

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของระดับปริญญาเอก

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาควรทราบ
 • โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ 
  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 7  ภาค 1/2560
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.) สาขาวิชาการจัดการ
  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 มิ.ย.60
  เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 17.30 - 21.30 น.
  เรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
  สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-310-8213, 083-627-2439,
  081-831-1399, 081-423-5069 หรือ
  www.excbba.ru.ac.th

 • โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา 
  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 4  ภาค 1/2560
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.)
  สาขาวิชาการจัดการ และ สาขาการจัดการธุรกิจบริการ กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์

  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 25 มิ.ย.59
  เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
  เรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
  จังหวัดสงขลา
  สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-310-8213, 083-627-2439,
  081-831-1399, 081-423-5069, 081-341-7148, 074-251-333 
  และ 074-851-888 หรือ
  www.skbba.ru.ac.th


  • โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ One Day Program 
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 4  (ช่วงที่ 2)
   ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 23 เม.ย. 60 
   คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
   - สอบสัมภาษณ์                              วันที่ 29 เม.ย.60
   - วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน   วันที่ 6 พ.ค.60
   - เปิดบรรยาย                                 วันที่ 27 พ.ค.60
   สนใจติดต่อโทร. 02-310-8941 หรือ 085-246-6665, 095-245-5196,
   082-345-9491 หรือ www.mbaoneday.ru.ac.th 

  • โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการเงินและการธนาคาร
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 
   ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 23 เม.ย. 60 
   คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
   - สอบสัมภาษณ์                              วันที่ 29 เม.ย.60
   - วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน   วันที่ 6 พ.ค.60
   - เปิดบรรยาย                                 วันที่ 27 พ.ค.60
   สนใจติดต่อโทร. 02-310-8941 หรือ 085-246-6665, 095-245-5196,
   082-345-9491 หรือ 
   www.mbafinru.com 

  • โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ช่วงที่ 2)  หัวหมาก รุ่นที่ 12 และ วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 9
   ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 23 เม.ย. 60 
   คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
   - สอบสัมภาษณ์                              วันที่ 30 เม.ย.60
   - วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน   วันที่ 7 พ.ค.60
   - เปิดบรรยาย                                 วันที่ 27,28 พ.ค.60
   สนใจติดต่อโทร. 02-310-8941 หรือ 085-246-6665, 095-245-5196,
   082-345-9491 หรือ www.mbaindustrial.ru.ac.th
    

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(ADVANCED PROGRAM)
   รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท (คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์)
   สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี

   แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์ เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และเรียนเฉพาะวันเสาร์
   - จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 12
   - จังหวัดระยอง รุ่นที่ 14

   (แบ่งชำระ 8 งวด สามารถชำระผ่านบัตรเครดิต ขึ้นกับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร)
   เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร.02-310-8591-2,

   081-439-5665, 085-043-5665, 089-487-4838 หรือ
   www.advanced-mba.ru.ac.th

วันที่ประกาศ รายละเอียด
26/04/60 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี
>>> ภาค 2/2559 (ครั้งที่ 5) และ นักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่

18/04/60

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี.
>>> ภาค 2/2559 (ครั้งที่ 4)
>>> นักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่

14/03/60 แบบฟอร์มตรวจสอบจบครบหลักสูตร สำหรับนักศึกษารหัส 55 - 59
14/03/60

 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี
>>> ภาค 2/2559 (ครั้งที่ 3 ) และ 8 ปีสมัครใหม่

03/02/60

แผนพัฒนาอาจารย์รายบุคคล ปีการศึกษา  2559 - 2563 

   

 

เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับ สวป. ให้นักศึกษานำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงด้วยทุกครั้ง

Today 89

Yesterday 334

Week 2009

Month 8976

All 137281