Image
Image
Image

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ภาค 1/2561

ปฏิทินการศึกษา ปริญญาตรี

ส่วนกลาง กรุงเทพฯ

ปฏิทินการศึกษา ปริญญาตรี

ส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด

ระบบทะเบียนนักศึกษา

ทางอินเทอร์เน็ต

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ต (ส่วนกลาง)
เรียนและสอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ ทั้งหัวหมาก และบางนา
ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ต (ส่วนภูมิภาค)
เรียนและสอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด รายละเอียดสาขาวิทยบรการฯ คลิกที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ

 • คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญอบรม เรื่อง "เริ่มต้นรวยด้วยอสังหาฯ" โดยอาจารย์ถนอม  ดีสร้อย
   ผู้เขียนหนังสือ Best Seller ชวนคุณรวยด้วยอสังหาฯ โดยใช้เงินคนอื่น Readmore 
 • ร่างคู่มือประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2560 Download
 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 Download
 • ประกาศภาควิชาการบัญชี เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และห้องบรรยาย ภาค 1/2561  Readmore
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาคฤดูร้อน/2560 ครั้งที่ 2 และ 8 ปี สมัครใหม่ (เพิ่มเติม) Readmore
 • ประกาศ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และเอกการโรงแรม Readmore
 • ประกาศ สาขาวิชาการท่องเที่ยว  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติเสริมประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
  คณะบริหารธุรกิจ
    Readmore
 • ประกาศ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สำหรับนักศึกษารหัส 60 ที่ต้องการฝึกงาน หรือขอยกเว้นรายวิชาฝึกงานในภาคเรียนที่ 1/2561  Readmore
 • รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาค 2/2560 ครั้งที่ 8
 • ประกาศการยื่นขอทุนการศึกษา ของ ...
 • ทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษา ....
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Faculty Of Business Administration Ramkhamhaeng University
โทร. 0-2310-8214 ถึง 17 และ 0-2310-8226 ถึง 28

ภาควิชา/สาขา
ภาควิชาการบริหารทั่วไป ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ
ภาควิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ภาควิชาการบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ภาควิชาการตลาด สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภาควิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  
Image

Today 337

Yesterday 363

Week 1130

Month 6241

All 7750