หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต

 

หลักเกณฑ์การเทียบโอน ปีการศึกษา 2565 - 2569
1 าขาวิชาการจัดการ Read more
2 สาขาวิชาการจัดการ (ภูมิภาค) Read more
3 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  Read more
4 สาขาวิชาการตลาด Read more
5 สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจยุคดิจิทัล Read more
6 สาขาวิชารอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว Read more
7 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ Read more
8 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ Read more
9 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Read more
10 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิชาเอกการบัญชี Read more
11 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิชาเอกการบัญชีและการเงิน Read more
12

สำหรับนักศึกษาใช้สิทธิเทียบโอน 8 ปีสมัครใหม่/หมดสถานภาพ,
Pre-Degree ,ปริญญาตรีใบที่ 2 (เทียบแบบรายวิชา)
Read more

 


 

หลักเกณฑ์การเทียบโอน ปีการศึกษา 2562 - 2564
1 สาขาวิชาการจัดการ Read more
2 สาขาวิชาการจัดการ (ภูมิภาค) Read more
3 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร Read more
4 สาขาวิชาการตลาด Read more
5 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ Read more
6 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
- กลุ่มวิชาเอกการโรงแรม
Read more
7 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ Read more
8 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ Read more
9 สาขาวิชาการท่องเที่ยว Read more
10 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Read more
 11 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิชาเอกการบัญชี Read more
12 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิชาเอกการบัญชีและการเงิน Read more

 


 

หลักเกณฑ์การเทียบโอน ปีการศึกษา 2560-2561 
1 สาขาวิชาการจัดการ Read more
2 สาขาวิชาการจัดการ (ภูมิภาค) Read more
3 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร Read more
4 สาขาวิชาการตลาด Read more
5 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ Read more
6 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
- กลุ่มวิชาเอกการโรงแรม
- กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

Read more
Read more

7 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ Read more
8 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ Read more
9 สาขาวิชาการท่องเที่ยว Read more
10 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิชาเอกการบัญชี Read more