ประวัติคณะบริหารธุรกิจ

             คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดตั้งตามพระราช บัญญัติ มหาวิทยาลัย รามคำแหง พ.ศ.2514 โดยมีหลักในการดำเนินงาน ให้เป็นสถาบันการศึกษา และ วิจัย แบบตลาดวิชา ซึ่งนักศึกษาจะมาเรียน หรือ ไม่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยก็ได้ นับตั้งแต่ปี 2514 จนถึงปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เปิด ทำการเรียน การสอน มาเป็นเวลา 30 ปี แล้ว

            ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายโอกาส ทางการศึกษา ไปสู่ผู้เรียน ในส่วนภูมิภาค โดย จัดการ ศึกษาผ่าน ระบบดาวเทียม และ จัดคณาจารย์ เข้าบรรยาย ตามสาขาวิทยา บริการต่าง ๆ หมุนเวียน ลสับ เปลี่ยนกันไป นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาส ให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับ มัธยมศึกษา ตอนปลาย ตลอดจน บุคคลภายนอก ที่ต้องการศึกษา เป็นรายกระบวนวิชา สมัครเข้าเรียนได้ โดยไม่รับปริญญา และ สามารถ นำ หน่วยกิต สะสมที่ได้ ไว้นี้โอนเข้าศึกษา ในระดับ ปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัย อีกด้วย

            คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อตั้ง ขึ้นตาม พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย รามคำแหง พ.ศ. 2514 มีที่ทำการ คณะเป็น อาคาร ชั้นเดียว ตั้งอยู่ บริเวณอาคาร สำนักบริการ ทางวิชาการ และ ทดสอบ ประเมินผลปัจจุบัน ซึ่งรู้จักกันในนาม "ตึกเล้าไก่" มี ศาสตราจารย์ไพบูลย์ สุวรรณโพธิ์ศรี เป็นคณบดีคนแรก ของคณะบริหารธุรกิจ และ เป็น ผู้หนึ่งที่เริ่มก่อตั้ง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปีการศึกษา 2514 : เป็นปีแรกที่จัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาที่เปิดสอน สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
บุคลากร คณาจารย์ 11 คน
ธุรการ 3 คน
นักการภารโรง 6 คน
นักศึกษา 7,200 คน

ปีการศึกษา 2515 : เพิ่มสาขาวิชาและขยายอัตรากำลัง
สาขาวิชาที่เปิดสอน สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
บุคลากร คณาจารย์ 25 คน
ธุรการ 10 คน
นักการภารโรง 8 คน
นักศึกษา 1,704 คน

ปีการศึกษา 2517 : ดำเนินการจัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นคณะใหม่และได้แยก
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ออกจาก คณะบริหารธุรกิจ ต่อมาคณะบริหารธุรกิจได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ตึกใหม่ ชื่ออาคารศรีสัชชนาลัย จนถึงบัจจุบัน
สาขาวิชาที่เปิดสอน สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการบัญชี
บุคลากร คณาจารย์ 36 คน
ธุรการ 21 คน
นักการภารโรง 12 คน
นักศึกษา 14,317 คน

ปัจจุบัน : มีบุคลากรดังนี้ 
               
1. คณาจารย์  68 คน
              2. บุคลากรสนับสนุนวิชาการ  78 คน
             
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร 
1.หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration : B.B.A)
2.หลักสูตรปริญญาบัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy : B.Acc.)

หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 
            การจัดการ การเงินและการธนาคาร การตลาด การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาการโฆษณา กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์) การจัดการธุรกิจบริการ (กลุ่มวิชาการโรงแรม กลุ่มวิชาการประกันภัย กลุ่มวิชาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจระหว่างประเทศ และการท่องเที่ยว

เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
            การจัดการด้านธุรกิจในสาขาต่างๆ เช่น การเงิน การตลาด การธนาคาร การวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์การตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดสรรทรัพยากร/ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม การใช้เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจต่างๆอย่างเป็นระบบ

แนวทางการประกอบอาชีพ
            ผู้ที่สำเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หรือในสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน และหลักทรัพย์ วิจัยตลาด ธุรกิจด้านการขาย ด้านการบริหารผลิตภัณฑ์ มัคคุเทศก์ ธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น