หลักเกณฑ์การแจ้งจบการศึกษาของนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี

หลักเกณฑ์การแจ้งจบการศึกษาของนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

  •  ขั้นตอนการขอจบ Read more
  •  แบบคำร้องแจ้งจบการศึกษา Read more
  •  แบบคำร้องขอใบรับรองจบการศึกษา (ชั่วคราว) Read more

ติดต่อสอบถาม  :  หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
                                 ทร. 02-310-8215-16