ภาควิชาการเงินและการธนาคาร

 

อาจารย์กชกร  ช่อไม้ทอง
อาจารย์ ดร.พรมนัส  สิริธรังศรี
หัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ฮันตระกูล

อาจารย์ ดร.พรมนัส  สิริธรังศรี

อาจารย์ ดร.เปาว์  จำปาเงิน

 

 

 

 

 

 

อาจารย์นนทพร  สีหพันธ์ุ

   
 

 

น.ส.เกศรินทร์  ไชยรังษี
เลขานุการภาควิชาการเงินและการธนาคาร