แบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต

         คณะบริหารธุรกิจขอความร่วมมือบัณฑิต รุ่นที่ 46 (สำเร็จการศึกษาปีพ.ศ. 2562 - 2563)
ส่ง Link แบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตให้กับนายจ้าง
ช่วยตอบแบบสอบถาม  เพื่อจะได้นำผลการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 

การเงินและการธนาคาร        
https://forms.gle/5Hs272rEkErWDZCK6
 
การจัดการ
 
การตลาด
 
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 
การท่องเที่ยว
 
ธุรกิจบริการ
 
ธุรกิจระหว่างประเทศ
 
บริหารทรัพยากรมนุษย์
 
บัญชี และบัญชีบัณฑิต