Get Adobe Flash player

ความสำเร็จของผู้จบการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ
ความสำเร็จของผู้จบการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ
ความสำเร็จของผู้จบการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ

ปฏิทินกิจกรรมของคณะบริหาร

สารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรี

 
หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์
(e-Audio Book)
ถ่ายทอดการเรียนการสอนจากห้องเรียน
(Cyber Class Room)
วิดีโอคำบรรยายย้อนหลัง
(m-Learning)
สื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางหู
(Signlanguage)

ข่าวประกาศจากคณะบริหารธุรกิจ

 • ม.ร. จัดกิจกรรม RU Road Show 2014
   
  รับสมัครนักศึกษา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
                           
  >>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  ...............................................................
 • จ. 17 มี.ค. 2557 - ศ. 9 พ.ค. 2557 รับสมัคร
     นักศึกษาใหม่ส่วนกลางทางไปรษณีย์
     (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)
  ...............................................................