รายงานผลการดำเนินการการจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562

    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ

   ประเด็นความรู้ ด้านการวิจัย

     - แผนการดำเนินการการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย

     - รายงานการประชุมด้านการวิจัย ครั้งที่ 1

     - รายงานการประชุมด้านการวิจัย ครั้งที่ 2

     - รายงานการประชุมด้านการวิจัย ครั้งที่ 3

     - รายงานการประชุมด้านการวิจัย ครั้งที่ 4

     - คู่มือขั้นตอนการยื่นขอทุนจากแหล่งเงินภายนอก

     - โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ด้านการวิจัย

   

   
   
  ประเด็นความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต

     - แผนการดำเนินการการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต

     - รายงานการประชุมด้านการผลิตบัณฑิต ครั้งที่ 1

     - รายงานการประชุมด้านการผลิตบัณฑิต ครั้งที่ 2

     - รายงานการประชุมด้านการผลิตบัณฑิต ครั้งที่ 3

     - รายงานการประชุมด้านการผลิตบัณฑิต ครั้งที่ 4

     - คู่มือการใช้ Google Classroom