KM-BA

 รายงานผลการดำเนินการการจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561

    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ

   ประเด็นความรู้ ด้านการวิจัย

     - แผนการดำเนินการการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย

     - รายงานการประชุมด้านการวิจัย ครั้งที่ 1/2562

     - รายงานการประชุมด้านการวิจัย ครั้งที่ 2/2562

     - รายงานการประชุมด้านการวิจัย ครั้งที่ 3/2562

     - รายงานการประชุมด้านการวิจัย ครั้งที่ 4/2562

     - รายงานการประชุมด้านการวิจัย ครั้งที่ 5/2562

     - รายงานการประชุมด้านการวิจัย ครั้งที่ 6/2562

     - รายงานการประชุมด้านการวิจัย ครั้งที่ 7/2562

     - รายงานการประชุมด้านการวิจัย ครั้งที่ 8/2562

     - คู่มือการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน

     - แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

     - ตัวอย่างเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัคร

     - ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย

   ประเด็นความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต

     - แผนการดำเนินการการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต

     - รายงานการประชุมด้านการผลิตบัณฑิต ครั้งที่ 1/2561

     - รายงานการประชุมด้านการผลิตบัณฑิต ครั้งที่ 1/2562

     - รายงานการประชุมด้านการผลิตบัณฑิต ครั้งที่ 2/2562

     - รายงานการประชุมด้านการผลิตบัณฑิต ครั้งที่ 3/2562

     - รายงานการประชุมด้านการผลิตบัณฑิต ครั้งที่ 4/2562

     - คู่มือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ประกอบการเรียนการสอน

     - ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์