ทุนการศึกษา

 

เรื่อง    ขอรับทุนการศึกษา ประเภทส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

  • ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ให้ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภทเรียนดี  ประเภทส่งเสริมการศึกษา
    และประเภทกิจกรรม ปรจำปีการศึกษา 2560 Read more

  • รับแบบฟอร์มขอรับทุนได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา (FIRST STOP SERVICE) ชั้น 1คณะบริหารธุรกิจ หรือ
    >>> ดาวน์โหลดใบสมัคร
  • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

  • ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสัมภาษณ์ทุนวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561

  • สัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

  • ประกาศผลการสัมภาษณ์ที่หน่วยกิจการนักศึกษา (FIRST STOP SERVICE) ชั้น 1  คณะบริหารธุรกิจ และทางเว็บไซต์ www.ba.ru.ac.th

          หมายเหตุ : นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงต้องแต่งกายชุดนักศึกษาในวันสมัครและวันสัมภาษณ์