โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน

คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

                คณะบริหารธุรกิจร่วมกับเทศบาลเมืองปทุมธานี จัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนชาวจังหวัดปทุมธานี เป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ณ วัดหงษ์ปทุมาวาส จังหวัดปทุมธานี

               โดยวัตถุประสงค์ในการบริการวิชาการครั้งนี้เพื่อนำความรู้ของคณาจารย์ทางด้านบริหารธุรกิจมาให้ความรู้พร้อมเผยแพร่ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี ในการเตรียมความพร้อมด้านการสร้างองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมการบูรณาการทางธุรกิจ ตั้งแต่การจัดการ การตลาด การท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจบริการทางด้านการขนส่ง การบัญชี และการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้คนในชุมชนในจังหวัดปทุมธานี ได้รู้จักใช้ทรัพยากรกรอย่างจำนวนจำกัดในชุมชนอย่างคุ้มค่า ได้รู้ว่าจุดเด่นของชุมชนว่ามีอะไรที่จะต้องเป็นจุดขายสำหรับการท่องเที่ยว และรวมทั้งสร้างเยาวชนให้มีจิตสำนึกและพร้อมที่จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อตนเองและชุมช น โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นตนถูกต้องตามหลักวิชาและสามารถสร้างมูลค่าจากทรัพยากรที่มีอยู่  โดยการอบรมให้มีความรู้เพิ่มขึ้น และมีโอภาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันในชุม ส่งเสริมให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความเข้มแข็ง สามัคคี และพัฒนาชุมชนให้เป็นต้นแบบที่สามารถเผยแพร่ไปยังชุมชนอื่นต่อไป

                จากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชาวจังหวัดปทุมธานี ทั้งสองวัน ได้รับผลการตอบรับจากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน่าพอใจ ชุมชนรู้จักทรัพยากรที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในเรื่องการท่องเที่ยวของท้องถิ่นตน นำมาสู่การจัดธุรกิจโฮมเสตย์ การเป็นเจ้าบ้านน้อย ตระหนักถึงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของท้องถิ่น มีการสร้างงานให้กับเยาวชนและท้องถิ่น คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว  และกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งอยู่อย่างมีความสุข

                คณะบริหารธุรกิจหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนในครั้งนี้ จะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปบูรณาการต่อยอดเพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง สให้แก่ชุมชน และสร้างอาชีพให้ตนเองต่อไป