ภาควิชาการตลาด

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์เจาฎา  อธิพงศ์วณิช
หัวหน้าภาควิชาการตลาด

 

รศ.ดร.ธัญปวีณ์  รัตนพงศ์พร

 

 

 

 

 

 

 

 

 


อาจารย์ ดร.อุษา  บุญถือ

 

อาจารย์สนทรียา  โสภารัตน์

 

อาจารย์จักรภพ  ศรมณี

 

อาจารย์ ดร.ปริญญาภรณ์  พจน์อริยะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อาจารย์ตวงทอง  ลาภเจริญทรัพย์ 

 

 

 

 

 

อาจารย์ปทิตตา  โอภาสพงษ์

 

 

 

 อาจารย์ฐิติกุล  สง่าศิลปฺ์ 

 
 

 

น.ส.กนิษฐา  สวัสดิ์เจริญศรี
เลขานุการภาควิชาการตลาด