การเทียบโอนหน่วยกิต

 

การเทียบโอนหน่วยกิต

  1. วุฒิอนุปริญญา (ปวส.)  เทียบได้ตั้งแต่ 39 – 51 หน่วยกิต
  1. จบปริญญาตรี เรียนปริญญาที่ 2 วุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป   เทียบได้ตั้งแต่ 39 – 78 หน่วยกิต
  1. ย้ายโอนจากสถาบันอื่น (กรณีไม่จบวุฒิปริญญาตรี) เทียบได้จริงตามหลักสูตร
                                                                                                                   อ่านเพิ่มเติม........