KM-2560

  
BA Knowledge Management

ระบบฐานข้อมูลการจัดการความรู้

 

การจัดการความรู้ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2560

ประเด็นความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง เทคนิคการสอนสำหรับการประเมินการสอนเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารเผยแพร่

1. แผนการดำเนินงาน ด้านการผลิตบัณฑิต 

2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560

3. รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560

4. รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560

5. รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560

6. รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560

7. คู่มือ  เทคนิคการสอนสำหรับการประเมินการสอนเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

 

ประเด็นความรู้ ด้านการวิจัย เรื่อง การนำเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ

เอกสารเผยแพร่

1. แผนการดำเนินงาน ด้านการวิจัย

2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560

3. รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560

4. รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560

5. รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560

6. รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560

7. รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561

8. คู่มือการนำเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ