ข่าวสารบัณฑิต รุ่นที่ 43

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

 

kiss ข่าวสารบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43 

ม.ร.กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43

          มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (รุ่นที่ 43) ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 - วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 รวม 5 วัน ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนรวม 24,896 คน แยกเป็นปริญญาเอก 79 คน ปริญญาโท 12,820 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 3 คน และปริญญาตรี 11,994 คน

          กำหนดฝึกซ้อมใหญ่ ระหว่างวันจันทร์ที่ 12 - วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 บัณฑิตรายงานตัวที่ อาคารกงไกรลาศ (KLB) คาบเช้า เวลา 04.30 - 05.30 น. คาบบ่าย เวลา 08.00 - 09.00 น. ให้บัณฑิตแต่งกายสวมครุยวิทยฐานะเหมือนวันพิธีจริง ผู้ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ส่วนการฝึกซ้อมย่อยเป็นไปตามที่แต่ละคณะฯ โครงการพิเศษ และสาขาวิทยบริการฯกำหนดเอง)

          รายละเอียดดูได้จาก www.ru.ac.th หรือสอบถามได้ที่คณะ โทร.02-310-8000 ต่อคณะที่สังกัด  บัณฑิตวิทยาลัย โทร.02-310-8560, 02-310-8564 www.grad.ru.ac.th โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ โทร. 02-310-8566-7, 02-310-8549 www.phd.ru.ac.th

 >>> ตรวจสอบข้อมูล กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43 <<<

 *สำหรับบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ*

>>>ประกาศรายชื่อ คาบ/แถวที่/ลำดับที่  ของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 43  สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี<<< 

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตั

   1. ใบรายงานตัวพร้อมติดรูปถ่าย
   2. ใบตรวจการแต่งกายบัณฑิตพร้อมติดรูปถ่าย
   3. แบบประเมินความพึงพอใจนายจ้าง
   4. บัตรประชาชนตัวจริงนำมาแสดงกับเจ้าหน้าที่
หมายเหตุ  สำหรับบัณฑิตที่มีคำนำหน้านามเป็นยศทางราชการ  
                ขอให้นำสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศทางราชการแนบใบรายงานตัว
 
*** กำหนดส่งใบรายงานตัวที่คณะบริหารธุรกิจ ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (ในวัน เวลาราชการ)
       หรือ ส่งที่ห้อง 0322 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย ในวันซ้อมย่อย วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 11.00 น. 
 
วันที่ประกาศ รายละเอียด
 2018-02-15

คู่มือข้อปฏิบัติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต รุ่นที่ 43 Download


2018-02-01

 ประกาศ กำหนดส่งใบรายงานตัวบัณฑิต 
2018-02-01

  Download  แบบฟอร์ม

   - ใบรายงานตัวบัณฑิต
   - ใบตรวจเครื่องแต่งกายบัณฑิตพร้อมติดรูปถ่าย                                                 


2018-02-01

แบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง  (เฉพาะนักศึกษาที่ทำงานแล้วแยก ตามสาขาวิชาโดยให้นายจ้างกรอกแบบสอบถามให้เรียบร้อยนำมายื่นในวันรายงานตัว)
   Download เอกสาร
     -  สาขาวิชาการบัญชี
     -  สาขาวิชาการจัดการ
     -  สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
     -  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
     -  สาขาวิชาการตลาด
     -  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
     -  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
     -  สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์
     -  สาขาวิชาการท่องเที่ยว