ข่าวสารบัณฑิต รุ่นที่ 42

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

 

kissข่าวสารบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 42 
ม.ร.กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 42

           มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 (รุ่นที่ 42) ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 - วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 รวม 4 วัน ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนรวม 28,911 คน แยกเป็นปริญญาเอก 81 คน ปริญญาโท 14,407 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 320 คน และปริญญาตรี 14,103 คน

          กำหนดฝึกซ้อมใหญ่ ระหว่างวันจันทร์ที่ 12 - วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 บัณฑิตรายงานตัวที่ อาคารกงไกรลาศ (KLB) คาบเช้า ก่อนเวลา 05.30 น. คาบบ่าย ก่อนเวลา 09.00 น. ให้บัณฑิตแต่งกายสวมครุยวิทยฐานะเหมือนวันพิธีจริง ผู้ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ส่วนการฝึกซ้อมย่อยเป็นไปตามที่แต่ละคณะฯ โครงการพิเศษ และสาขาวิทยบริการฯกำหนดเอง)

          รายละเอียดดูได้จาก www.ru.ac.th หรือสอบถามได้ที่คณะ โทร.02-310-8000 ต่อคณะที่สังกัด  บัณฑิตวิทยาลัย โทร.02-310-8560, 02-310-8564 www.grad.ru.ac.th โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ โทร. 02-310-8566-7, 02-310-8549 www.phd.ru.ac.th
 >>> 
ตรวจสอบข้อมูล กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 42 (สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี) <<<

 *สำหรับบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ*

+++ ประกาศรายชื่อ คาบ/แถวที่/ลำดับที่  ของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 42  (สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี) +++

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตั

   1. ใบรายงานตัวพร้อมติดรูปถ่าย
   2. ใบตรวจการแต่งกายบัณฑิตพร้อมติดรูปถ่าย
   3. แบบประเมินความพึงพอใจนายจ้าง
   4. บัตรประชาชนตัวจริงนำมาแสดงกับเจ้าหน้าที่
 
หมายเหตุ  สำหรับบัณฑิตที่มีคำนำหน้านามเป็นยศทางราชการ  
               - ขอให้นำสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศทางราชการแนบใบรายงานตัว
 
*** กำหนดส่งใบรายงานตัวที่คณะบริหารธุรกิจ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ***
 
วันที่ประกาศ รายละเอียด
06/06/60
กำหนดการรายงานตัวบัณฑิต  การแต่งกายของบัณฑิต
24/05/60

 
  - ประกาศ กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 42 คณะบริหารธุรกิจ  
    
  - ประกาศ กำหนดส่งใบรายงานตัวที่คณะบริหารธุรกิจ
  
11/05/60

1. แบบฟอร์มรายงานตัวบัณฑิต

   - ใบรายงานตัวบัณฑิต (ส่วนกลาง) Download    Word    / PDF

     - ใบรายงานตัวบัณฑิต (ส่วนภูมิภาค)  Download  Word  / PDF 
                                               
11/05/60

2. ใบตรวจการแต่งกายบัณฑิตพร้อมติดรูปถ่าย
   - ส่วนกลาง    Download    Word  /  PDF
   - ส่วนภูมิภาค  Download  Word    / PDF 

11/05/60

3. แบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง  (เฉพาะนักศึกษาที่ทำงานแล้วแยก ตามสาขาวิชาโดยให้นายจ้างกรอกแบบสอบถามให้เรียบร้อยนำมายื่นในวันรายงานตัว)
         
   Download เอกสาร

     -  สาขาวิชาการบัญชี
     -  สาขาวิชาการจัดการ

     -  สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
     -  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
     -  สาขาวิชาการตลาด
     -  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
     -  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
     -  สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์
     -  สาขาวิชาการท่องเที่ยว