รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 5 ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจีสติกส์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 5 ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
    - จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 14 กรกฎาคม 2561
    - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 21 กรกฎาคม 2561
    - เริ่มเรียน 21 กรกฎาคม 2561

สนใจเชิญติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-310-8213, 083-627-2439, 081-831-1399,
081-423-5069, 088-399-2585, 074-251-333, 074-251-888 หรือ http://www.skbba.ru.ac.th