หน่วยอาคารสถานที่

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ 

    >>> แบบฟอร์มการขอใช้ห้องบรรยาย

    >>> แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม

    >>> แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ภายใน ม.ร.

    >>> แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ภายนอก ม.ร.

    >>> แบบฟอร์มการแจ้งซ่อม


 ตรวจสอบตารางการใช้ห้องบรรยาย

ห้องวิโรจน์ฯ 201 ชั้น 2

ห้องวิโรจน์ฯ 301 ชั้น 3

ห้องวิโรจน์ ฯ 401 ชั้น 4

ห้องวิโรจน์ฯ 501 ชั้น 5

ห้องบรรยาย 1-2 ชั้น 3

ห้องบรรยาย 3 ชั้น

ห้องบรรยายกรุงไทย ชั้น 3

ห้องบรรยายอติชาตการ ชั้น 3

ห้องบรรยาย ชั้น 6

 


  ตรวจสอบตารางการใช้ห้องประชุม

ห้องศ.ไพบูลย์ ชั้น 2

ห้องมูลนิธิคณะฯ ชั้น 2

ห้องประชุม ชั้น 4 ด้านหลัง

ห้องประชุม ชั้น 4 ด้านหน้า

ห้องประชุม ชั้น 5 ด้านหน้า

ห้องบรรยาย 3 ชั้น

 


 หมายเลขทะเบียนและพนักงานขับรถยนต์ตู้ของคณะบริหารธุรกิจ

                                                      หมายเลขทะเบียน                                        พนักงานขับรถ
                                                         
5 ฝ 3210                                            นายราชัย     มาลายู
                                                         ฮจ 6462                                              นายสายัณห์  ศรีพงษ์สุด
                                                         ฮจ 1353                                              นายธัญญา    จันทบุตร
                                                         อร 1327                                              นายวิรัช       ปทุมเมศร์