หน่วยการเจ้าหน้าที่

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
  หน่วยการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบบุคลากรที่สังกัดในคณะ ดูแลสิทธิและ ผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ให้กับบุคลากร และกำกับดูแล 3 หมวด คือ
                    1. หมวดอัตรากำลังและบรรจุแต่งตั้ง
                    2. หมวดฝึกอบรม ดูงานและลาศึกษาต่อ
                    3. หมวดทะเบียนประวัติ 

 


ตรวจสอบข้อมูลบุคลากร MIS  

 


เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
  แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
  1. แบบประเมินภาระงานเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญจักพรรดิมาลา
      (ข้าราชการสาย ก. และพนักมหาวิทยาลัย งบแผ่นดิน)
  2. แบบประเมินภาระงานเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญจักพรรดิมาลา
      (ข้าราชการสาย ข, ค) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ลุกจ้างประจำหมวดฝีมือ (ช่างไม้, ช่างเป่าแก้ว, พขร.) และพนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน)
  3. แบบสอบถามความประสงค์การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาวิชรมงกุฎไทย (ม.ว.ม.)
  4. แบบสอบถามความประสงค์การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ปช.)
  5. แบบสอบถามความประสงค์การเข้ารับพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
  6. แบบสอบถามความประสงค์การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
  7. แบบสอบถามความประสงค์การเข้ารับพิธีมอบเหรียญจักรพรรดิมาลา
   
  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญจักพรรดิมาลา
  1. พ.ร.บ.เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช 2484
  2. พ.ร.บ.เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2485
  3. พ.ร.บ.เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่3) พุทธศักราช 2507
  4. พ.ร.บ.เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่4) พุทธศักราช 2552
  5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536
  6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552
  7. บัญชีแนบท้ายระเบียบ บัญชีที่ 18 (ที่ปรับปรุงใหม่)
  8. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคคล ที่ ศธ 0509.5/ว 1304
      ลงวันที่ 9 กันยายน 2548 เรื่อง การขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ
  9. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ที่ นร 0508/ว (ท)4079 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 เรื่อง การขอพระราชทาน
    เครื่องราชอิสริยาภรณ์
      ให้แก่ข้าราชการพลเรือนตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง
  10. พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
  11. พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551
  12. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
  13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

 


 

การเสนอขอผลงานทางวิชาการ
  แบบฟอร์มการเสนอขอผลงานทางวิชาการ
  1. แบบฟอร์มเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
    รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556
      - แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)
      - แบบเสนอขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ.04)
   
  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขอผลงานทางวิชาการ
  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2551
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
       และศาสตราจารย์ พ.ศ.2552
  3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
  4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง วิธีการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์
     ก่อนนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
  5. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
     (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
  6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
     (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
  7. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
     (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
  8. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
     (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552
  9. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
     (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555
  10. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
     (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2555 
  11. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
     (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2555
  12. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
     (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 
  13. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
     (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 
  14. ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำบุคลากรมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์
  15. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2541  
  16. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
  17. ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2546
  18. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ.2536
  19. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
   

 


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ต่าง ๆ  
  >>> ใบลาป่วย  ลาคลอดบุตร  ลากิจ
>>> ใบลาพักผ่อน
>>> บลาไปต่างประเทศ
>>> แบบขอใบรับรองเงินเดือน (อาจารย์)
>>> 
แบบขอใบรับรองเงินเดือน (เจ้าหน้าที่)
>>>
แบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
>>> 
แบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย
>>> 
แบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาล งบรายได้
>>>
แบบติดตามผู้ผ่านการอบรม / สัมมนา

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)  
  >>> แบบใบขอยกเลิกวันลา (Form for Leave Cancellation)
>>> แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร (Form for Sick Leave, Personal Leave, Maternity Leave)
>>> ใบสมัครลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว (Annual Employee Application Form)
>>> ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (University Employee Application Form)
>>> แบบหนังสือลาออกจากราชการ (Form for Resignation from the Government Service)

>>> แบบใบลาอุปสมบท (Form for Ordination Leave)

>>> แบบใบลาพักผ่อน (Annual Leave Form)

>>> แบบใบลาไปต่างประเทศ (Form for Overseas Leave)