ปรัชญา ปณิธาน

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

ปรัชญา......  มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ ให้มีความรู้คู่คุณธรรม

ปณิธาน......  พัฒนาวิชาการ สนับสนุนงานวิจัย ทำนุบำรุงสังคม และศิลปวัฒนธรรม

 

 

 
คณะ บริหารธุรกิจ มุ่งการผลิตบัณฑิตทางบริหารธุรกิจให้มี ความรู้คู่คุณธรรมมีความเป็นผู้นำเพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจไทยให้ พัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุนการศึกษาวิจัยทางบริหารธุรกิจ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นองค์การที่มีการบริหาร จัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
 
 
 
 
 
1. ด้านการจัดการศึกษา
  1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการสู่ตลาดแรงงาน
1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะของการเป็นผู้นำควบคู่กับการมีจริยธรรม
1.3 เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีความหลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของประเทศ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

 

2. ด้านการวิจัย

  2.1 เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านบริหารธุรกิจที่สอดคล้องกับการพัฒนาธุรกิจของประเทศไทย
2.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์การต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 

3. ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม

  3.1 เพื่อให้บริการทางวิชาการ การฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ด้านบริหารธุรกิจแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
3.2 เพื่อให้ความร่วมมือกับองค์การต่าง ๆในการให้บริการทางวิชาการสู่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

 

4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  4.1 เพื่อร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4.2 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทำโครงการและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
4.3 เพื่อปลูกฝัง ค่านิยม ด้านวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษาและบุคลากร

 

5. ด้านการบริหารจัดการ

  5.1 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
5.2 เพื่อพัฒนาและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการ
5.3 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
 

 

มาตรการ 1 จัดระบบการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการบริหารธุรกิจ

    1.1 จัดรูปแบบและวิธีการศึกษาที่หลากหลาย ให้สนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน
1.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาให้สอดคล้องกับสภาพ แวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและการพัฒนาประเทศ
1.3 พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 

 

มาตรการ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

    2.1 พัฒนาหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
2.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพ และทักษะที่จำเป็นเพื่อใช้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดแรงงาน
2.3 การประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ เอกชนเกี่ยวกับการฝึกงานและประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงาน และทุนการศึกษา
2.4 การติดตามประเมินผลคุณภาพบัณฑิตและการมีงานทำ
 

 

มาตรการ 3 ส่งเสริมการวิจัย การสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายทางการบริหารธุรกิจสู่ชุมชน และสังคม

    3.1การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการบริหารธุรกิจที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การและการพัฒนาประเทศ
3.2 การประสานความร่วมมือการวิจัย การสนับสนุนทุนจากสถาบันและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
3.3 การจัดความรู้ทางการบริหารธุรกิจ ให้เป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำ มาใช้ประโยชน์ เผยแพร่และให้บริการสู่ชุมชนและสังคม
3.4 การติดตามและประเมินผลการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ สู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาทางบริหารธุรกิจ

 

 

มาตรการ 1 การพัฒนาและเพิ่มความรู้แก่บุคลากรให้มีคุณภาพและคุณวุฒิเพิ่มขึ้น

    1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ศึกษาและเพิ่มทักษะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
1.3 การจัดวางระบบการพัฒนาอาชีพและระบบรางวัล เพื่อรักษาบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพไว้ในระบบ
 

 

มาตรการ 2 จัดให้มีการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก

    2.1 จัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในองค์กร ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
2.2 จัดให้มีการประกันคุณภาพภายนอก
2.3 การติดตามและแจ้งผลการประเมินคุณภาพ
 

 

มาตรการ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและทันสมัย

    3.1 การจัดสภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพและการบริหารที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
3.2 การจัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีสุขอนามัยและความปลอดภัย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

 

 

มาตรการ 1 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

    1.1 การส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นธรรม มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
1.2 การนำเทคนิคการบริหารจัดการแบบใหม่และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว
 

 

มาตรการ 2 การพัฒนาระบบการเงินและงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน

    2.1 การจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การและลำดับความสำคัญ
2.2 จัดวางระบบการติดตาม ควบคุมการใช้งบประมาณ เพื่อความโปรงใสและ ตรวจสอบได้
 

 

มาตรการ 3 การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ

    3.1 การจัดวางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์การและวัฒนธรรมการทำงานแบบใหม่
3.2 การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของบุคลากรให้สามารถนำเทคโนโลยี สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
3.3 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.4 การจัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเสมอภาค และเป็นธรรม
3.5 การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 

 

มาตรการ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

    4.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4.2 ส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก