ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนและวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2560 
(รอบการประเมินที่ 1)

ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.59 - 31 มี.ค.60 

สำหรับ ข้าราชการ / ลูกจ้างงบรายได้ / พนักงานงบคลัง / พนักงานงบรายได้ / ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว

  ► ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1"  
  ► ประกาศมหาวทิยาลัยรามคำแหง เรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1" 
  ► ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง "กำหนดสมรรถนะและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะ" 
    สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ► ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง "กำหนดสมรรถนะและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะ" (ฉบับที่2) พ.ศ.2558 [Update 11 ส.ค.58] 
  ► การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างงบรายได้ (ลักษณะลูกจ้างประจำ), พนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้ลักษณะลูกจ้างประจำ), ลูกจ้างปฏิบัติงาน
     ชั่วคราว (ลักษณะลูกจ้างประจำ) และเงินค่าตอบแทนพิเศษ (1 เม.ย.60)
 

Download เอกสาร ปมร. คณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์ 
1. ปมร.1 สำหรับอาจารย์
2. ปมร.2 สำหรับอาจารย์
3. ปมร.3 สำหรับอาจารย์ 


เจ้าหน้าที่
1. ปมร.1 สำหรับเจ้าหน้าที่
2. ปมร.2 สำหรับเจ้าหน้าที่
3. ปมร.3 สำหรับเจ้าหน้าที่
4. แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ 
5. แบบฟอร์มรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/สัมมนา/ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

>>> ปฏิทินกิจกรรม การประเมินรอบที่ 1 (ระหว่าง 1 ต.ค.59 - 31 มี.ค.60) <<<