ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 
กำหนดส่งประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รอบการประเมินที่ 1) ที่สำนักงานเลขานุการคณะฯ
          - สายวิชาการ   ภายในวันที่ 9 มี.ค. 61
          - สายปฏิบัติการ ภายในวันที่ 16 มี.ค. 61

 แบบประเมิน   

 • แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  (แบบ ป.ม.ร. 1) >>>  Download สายวิชาการ
   /สายปฏิบัติการ
 • ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  (องค์ประกอบที่ 1) (แบบ ป.ม.ร.2) >>>  Download  สายวิชาการ /สายปฏิบัติการ
 • ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของข้าราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง (องค์ประกอบที่ 2) (แบบ ป.ม.ร.3)  >>>  Download 
  สายวิชาการ /สายปฏิบัติการ
 • แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ >>>Download 
 • แบบฟอร์มรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/สัมมนา/ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนและวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2561 (รอบการประเมินที่ 1) ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.60 -
31 มี.ค.61 สำหรับ ข้าราชการ / ลูกจ้างงบรายได้ / พนักงานงบคลัง / พนักงานงบรายได้ / ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว  >>> อ่านเพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรมของคณะฯและมหาวิทยาลัย  ประเมินรอบที่ 1  
(1 ต.ค.60 - 31 มี.ค.61) >>> Download
 
 

 หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ โทร.02 310 8212