สารสนเทศบุคลากร

 

 แบบประเมิน (ป.ม.ร. 1-3) คณะบริหารธุรกิจ  (รอบที่ 1   วันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)  
        *** กำหนดส่ง ป.ม.ร. ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ ภายในวันที่ 25 มี.ค. 63) ***   

 • กิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ประเมินรอบที่ 1 (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63) >>> Download

  หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ โทร.02 310 8212

  

ตรวจสอบข้อมูลบุคลากร MIS  


เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

 1. แบบประเมินภาระงานเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญจักพรรดิมาลา (ข้าราชการสาย ก. และพนักมหาวิทยาลัย งบแผ่นดิน)
 2. แบบประเมินภาระงานเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญจักพรรดิมาลา (ข้าราชการสาย ข, ค) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ลุกจ้างประจำหมวดฝีมือ (ช่างไม้, ช่างเป่าแก้ว, พขร.) และพนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน)
 3. แบบสอบถามความประสงค์การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาวิชรมงกุฎไทย (ม.ว.ม.)
 4. แบบสอบถามความประสงค์การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ปช.)
 5. แบบสอบถามความประสงค์การเข้ารับพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 6. แบบสอบถามความประสงค์การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
 7. แบบสอบถามความประสงค์การเข้ารับพิธีมอบเหรียญจักรพรรดิมาลา   

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญจักพรรดิมาลา 

 1. พ.ร.บ.เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช 2484
 2. พ.ร.บ.เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2485
 3. พ.ร.บ.เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่3) พุทธศักราช 2507
 4. พ.ร.บ.เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่4) พุทธศักราช 2552
 5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536
 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
 7. บัญชีแนบท้ายระเบียบ บัญชีที่ 18 (ที่ปรับปรุงใหม่)
 8. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคคล ที่ ศธ 0509.5/ว 1304 ลงวันที่ 9 กันยายน 2548 เรื่อง การขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ
 9. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ที่ นร 0508/ว (ท)4079 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการพลเรือนตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง
 10. พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
 11. พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551
 12. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
 13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

การเสนอขอผลงานทางวิชาการ

แบบฟอร์มการเสนอขอผลงานทางวิชาการ 

 1. แบบฟอร์มเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556
         - แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)
         - แบบเสนอขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ.04)   

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขอผลงานทางวิชาการ 

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2551
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2552
 3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
 4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง วิธีการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ก่อนนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
 5. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
 6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
 7. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
 8. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552
 9. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555 
 10. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2555 
 11. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2555 
 12. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 
 13. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556
 14. ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำบุคลากรมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์
 15. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2541   
 16. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
 17. ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2546
 18. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ.2536
 19. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547  

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ต่าง ๆ  


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)