สารสนเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ

 • กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตรรุ่นที่ 44  Read more
 • ขอความร่วมมือให้บัณฑิตชำระเงินค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนปริญญา Read more
 • ขอแจ้งกำหนดวันสุดท้ายของการเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (รุ่นที่ 44) Read more
 • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและมีความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 44  ได้มาดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 31 ม.ค. 2562 
 • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1,2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ที่ยังไม่มาดำเนินการแจ้งจบครบหลักสูตร
  ให้มาดำเนินการแจ้งจบครบหลักสูตรภายในวันที่ 28 ธ.ค. 2561 นี้  หากเกินกำหนดนักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  ในรุ่นที่ 44  ตรวจสอบรายชื่อสภาฯอนุมัติปริญญา

 • ประกาศวัน เวลาสอบนอกตารางวิชา FIN 4326 ภาคซ่อม 1/2561 Read more
 • ประกาศวันสอบซ่อมวิชา ACC 4344 ภาคซ่อม 1/2561 Read more
 • ประกาศภาควิชาการบัญชี  เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และห้องบรรยาย  ภาค 2/2561  Read more
 • ประกาศภาควิชาการบัญชี เรื่อง ลงทะเบียนการใช้ห้องเรียน/ห้องสอบวิชา ACC 3240 ภาค 2/2561 Read more
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 Read more
 • อนุมัติรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานทางการท่องเที่ยว ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 Read more
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 และนักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่ Read more
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 และนักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่ Read more
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4 Read more
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาคฤดูร้อน/2560 ครั้งที่ 3 และ 8 ปี สมัครใหม่ Read more
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาคฤดูร้อน/2560 ครั้งที่ 2 และ 8 ปี สมัครใหม่ (เพิ่มเติม) Read more
 • ประกาศ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และเอกการโรงแรม Read more
 • ประกาศ สาขาวิชาการท่องเที่ยว  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติเสริมประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ  Read more
 • ประกาศ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สำหรับนักศึกษารหัส 60 ที่ต้องการฝึกงาน หรือขอยกเว้นรายวิชาฝึกงานในภาคเรียนที่ 1/2561  Read more
 • ประกาศ เรื่อง ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  Read more

ข่าวรับสมัครโครงการพิเศษ ปริญญาตรี