สารสนเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ

  • การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2563 (กรณีเทียบโอน)  สำหรับผู้สมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2563 (กรณีเทียบโอน)
    ขอให้ตรวจสอบกระบวนวิชา วัน และเวลาสอบ ก่อนสมัครออนไลน์  Read more
  • ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
    - สำหรับนักศึกษาที่ขอจบการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2562 สามารถเขียนใบคำร้องได้ที่หน่วยทะเบียนฯ คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 1 
      โทร. 02-3108215-16 ต่อ 2120
    ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป (จนถึงก่อนสอบ ในภาคฤดูร้อน/2563) 
    - สำหรับนักศึกษาต่างสถาบัน สามารถเขียนใบคำร้องได้ที่หน่วยทะเบียนฯ คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 1 โทร. 02-3108215-16 ต่อ 2120
      ระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2563 
  • ประกาศ  เรื่อง การทำเรื่องขอจบการศึกษาทางไปรษณีย์ Read more 
  • ประกาศวิชา ACC 3240 การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 Read more
  • ประกาศปิดการสอนวิชา ACC 3345 การบัญชีสหกรณ์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 Read more
  • ประกาศ การลงชื่อเข้าใช้ห้องปฏิบัติการฯ และการลงชื่อใช้ห้องสอบ วิชา ACC 3240 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Read more
    (นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ห้องภาควิชาการบัญชี ชั้น 5 คณะบริหารธุรกิจ)
  • ติดต่อศูนย์เอกสารทางวิชาการคณะบริหารธุรกิจ (จำหน่ายหนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการเรียน) ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ 
    โทร. 0-2310-8214 ถึง 0-2310-8217 ต่อ 2203 Read more

  • ประกาศปิดการสอนวิชา ACC 3345 การบัญชีสหกรณ์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 Read more
  • ประกาศ การลงชื่อเข้าใช้ห้องปฏิบัติการฯ และการลงชื่อใช้ห้องสอบ วิชา ACC 3240 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Read more
    (นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ห้องภาควิชาการบัญชี ชั้น 5 คณะบริหารธุรกิจ)
  » การรับสมัครผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (PRE - DEGREE) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562  Read more
  » การรับสมัครนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562  Read more
  » ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560  Read more
  » ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (PRE - Degree)  Read more
  » ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (PRE - Degree) ส่วนภูมิภาค Read more
  » ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี
     พ.ศ. 2560 Read more
  » ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี
     (ส่วนภูมิภาค) พ.ศ. 2560  Read more
  » ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องข้อตกลงในการปฏิบัติลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์  Read more
  » ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  Read more
  » ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงมหาวิทยาลัย  Read more
  » การขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา Read more
  » ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิและหนังสือรับรองบุคคล (ฉบับที่) พ.ศ. 2560 Read more
  » ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการชำระเงินและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิจากสถานศึกษา
      ต่างประเทศไปตรวจสอบยังหน่วยงานต้นสังกัด Read more
  » ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการสอบซ่อม พ.ศ. 2560 Read more
  » ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการขอสำเร็จการศึกษาของผู้เคยเป็นผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา เพื่อเตรียมศึกษา
     ต่อระดับปริญญาตรี Read more
  » ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องให้นักศึกษาที่มีรหัสซ้ำซ้อนมากกว่าหนึ่งรหัส มาดำเนินการลาออกให้เหลือเพียงรหัสเดียว Read more
  » ขอปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร Read more 
 
 » การบริการของสำนักบริการทางวิชาและทดสอบประเมินผล (สวป.)  Read more
  • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านกระบวนวิชา TOM 4001 การฝึกปฏิบัติเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 1 จำนวน 200 ชั่วโมง และTOM 4002 การฝึกปฏิบัติเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 2 จำนวน 200 ชั่วโมง ภาค 2/2561 ครั้งที่ 1 Read more
  • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านกระบวนวิชา ACC 3255 การฝึกงานทางการบัญชี 500 ชั่วโมง  ภาค 2/2561 ครั้งที่ 3 Read more
  • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 Read more
  • อนุมัติรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานทางการท่องเที่ยว ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 Read more

ข่าวรับสมัครโครงการพิเศษ ปริญญาตรี