สารสนเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ

 • ประกาศ เรื่อง ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 Read more
 • คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี Read more
 • ร่างคู่มือประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2560 Download
 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 Download
 • เอกสารเผยแพร่ การดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปี 2560 Download (ฐานข้อมูลการดำเนินการจัดการความรู้)

 • ประกาศภาควิชาการบัญชี  เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และห้องบรรยาย  ภาค 2/2561  Read more
 • ประกาศภาควิชาการบัญชี เรื่อง ลงทะเบียนการใช้ห้องเรียน/ห้องสอบวิชา ACC 3240 ภาค 2/2561 Read more
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 และนักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่ Read more
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 และนักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่ Read more
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4 Read more
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาคฤดูร้อน/2560 ครั้งที่ 3 และ 8 ปี สมัครใหม่ Read more
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการฝึกหัดงานทางการบัญชี ภาคฤดูร้อน/2560 ครั้งที่ 2 และ 8 ปี สมัครใหม่ (เพิ่มเติม) Read more
 • ประกาศ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และเอกการโรงแรม Read more
 • ประกาศ สาขาวิชาการท่องเที่ยว  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติเสริมประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ  Read more
 • ประกาศ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สำหรับนักศึกษารหัส 60 ที่ต้องการฝึกงาน หรือขอยกเว้นรายวิชาฝึกงานในภาคเรียนที่ 1/2561  Read more
 • ประกาศ เรื่อง ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  Read more

ข่าวรับสมัครโครงการพิเศษ ปริญญาตรี