วิชาการและวิจัย

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 


 • หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ
 • มคอ.3
 • มคอ.5
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ตำรา (สำนักพิมพ์)
 • อาจารย์ที่ปรึกษา
 • เอกสารประกอบการบรรยาย
 • งานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
 • งานวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
 • บทความวิจัย
 • บทความวิชาการ
 • ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานวิจัย
 • เอกสารประกอบการอบรม การจัดทำ มคอ.