วิชาการและวิจัย

 ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ครั้งที่  3  "
นำเสนอผลงานในวันที่ 27 มิถุนายน 2562"  ส่งผลงานภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ 081-317-5296, 092-464-6999 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 2

ffff

 • หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ
 • มคอ.3
 • มคอ.5
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร
 • ตำรา (สำนักพิมพ์)
 • อาจารย์ที่ปรึกษา
 • เอกสารประกอบการบรรยาย
 • งานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
 • งานวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
 • บทความวิจัย
 • บทความวิชาการ
 • ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานวิจัย
 • เอกสารประกอบการอบรม การจัดทำ มคอ.