เบอร์โทรศัพท์สถานที่ติดต่อ

  หมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติของคณะบริหารธุรกิจ
1. หมายเลข 0-2310-8214 ถึง 0-2310-8217  จำนวน 4 หมายเลข
2. หมายเลข 0-2310-8226 ถึง 0-2310-8228  จำนวน 3 หมายเลข

                 ชั้นที่1 /หน่วยงาน                                 หมายเลข                             ชั้นที่2 /หน่วยงาน                  หมายเลข    
เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ 2102 หนง.วิเคราะห์นโยบายฯ 2200
หนง.บริหารและธุรการ 2104 ส่วนกลางงานวิเคราะห์นโยบายฯ 2201
หนน.งานการเจ้าหน้าที่ 2101 โครงการMBA สมุทรสาคร 2202
หนน.งานสารบรรณ 2103 หน่วยผลิตเอกสารคณะฯ 2214
โอเปอเรเตอร์ส่วนกลางคณะฯ 2100    
หนน.ทะเบียนคณะฯ 2105                        ชั้นที่๓ /หน่วยงาน  
ส่วนกลางหน่วยทะเบียนฯ 2120  โครงการป.ตรีภาคพิเศษสาขาวิชาการบริหารฯ,ตลาด 2300
ผอ.สำนักงานบัณฑิตคณะฯ 2106 ส่วนกลางโครงการป.ตรีภาคพิเศษสาขาวิชาการบริหารฯ,ตลาด 2301
ส่วนกลางสำนักงานบัณฑิตคณะฯ 2118, 2119 สำนักงานโครงการMBAกฎหมายธุรกิจ ชั้น 3 2302
งานคลังและพัสดุ 2107, 2108                        ชั้นที่4 /หน่วยงาน หมายเลข
หนง.บริการการศึกษา 2109 สนง.เลขานุการสาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ 2405
หนน.และเจ้าหน้าที่ในงานบริการการศึกษา 2110, 2111, 2115,
2116, 2117
คณาจารย์ประจำสาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ 2403
หนน.อาคารสถานที่ฯ 2112 คณาจารย์ประจำภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมฯ 2402
ส่วนกลางหน่วยอาคารสถานที่ฯ 2113 ภาควิชาการโฆษณาฯและภาควิชาการตลาด 2400
ศูนย์เอกสารทางวิชาการคณะบริหารธุรกิจ 2203 ประธานโครงการป.ตรีภาคพิเศษวิชาการบัญชี,การเงิน 2401
ชั้นที่2 /หน่วยงาน           หมายเลข  เจ้าหน้าที่ป.ตรีภาคพิเศษวิชาการบัญชี,การเงิน 2404
คณบดีคณะบริหารฯ 2206    
รองคณบดีคณะบริหารฯ 2205, 2208 ชั้นที่5 /หน่วยงาน หมายเลข
ส่วนกลางสนง.คณบดีคณะบริหารฯ2207, 2215, 2116 2207, 2215,
2116
ภาควิชาการบริหารการเงินฯ,ภาควิชาการบริหารทั่วไป 2503
หน่วยงานการเงินคณะฯ 2209 ฝ่ายสารสนเทศโครงการMBAโลจีสติกส์ 2502
โครงการ X-MBA 2210 ฝ่ายวิชาการโครงการMBAโลจีสติกส์ 2504
ประธานโครงการ Y-MBA หัวหมาก 2217  โครงการปริญญาเอกของคณะบริหารฯ 2501
ส่วนกลางโครงการ Y-MBA หัวหมาก 2211 ภาควิชาการบัญชี 2500
โครงการ Y-MBA บางนา 2212                              ชั้นที่6 /หน่วยงาน   หมายเลข
โครงการ MBA นวัตกรรม 2213 สำนักงานโครงการMBAกฎหมายธุรกิจ ชั้น6 2600
งานประกันคุณภาพการศึกษา 2204