ประวัติคณะบริหารธุรกิจ

      คณะ บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดตั้งตามพระราช บัญญัติ มหาวิทยาลัย รามคำแหง พ.ศ.2514 โดยมีหลักในการดำเนินงาน ให้เป็นสถาบันการศึกษา และ วิจัย แบบตลาดวิชา ซึ่งนักศึกษาจะมาเรียน หรือ ไม่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยก็ได้ นับตั้งแต่ปี 2514 จนถึงปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เปิด ทำการเรียน การสอน มาเป็นเวลา 30 ปี แล้ว ทั้ง นี้ เพื่อเป็นการขยายโอกาส ทางการศึกษา ไปสู่ผู้เรียน ในส่วนภูมิภาค โดย จัดการ ศึกษาผ่าน ระบบดาวเทียม และ จัดคณาจารย์ เข้าบรรยาย ตามสาขาวิทยา บริการต่าง ๆ หมุนเวียน ลสับ เปลี่ยนกันไป นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาส ให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับ มัธยมศึกษา ตอนปลาย ตลอดจน บุคคลภายนอก ที่ต้องการศึกษา เป็นรายกระบวนวิชา สมัครเข้าเรียนได้ โดยไม่รับปริญญา และ สามารถ นำ หน่วยกิต สะสมที่ได้ ไว้นี้โอนเข้าศึกษา ในระดับ ปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัย อีกด้วย

       คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อตั้ง ขึ้นตาม พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย รามคำแหง พ.ศ. 2514 มีที่ทำการ คณะเป็น อาคาร ชั้นเดียว ตั้งอยู่ บริเวณอาคาร สำนักบริการ ทางวิชาการ และ ทดสอบ ประเมินผลปัจจุบัน ซึ่งรู้จักกันในนาม "ตึกเล้าไก่" มี ศาสตราจารย์ไพบูลย์ สุวรรณโพธิ์ศรี เป็นคณบดีคนแรก ของคณะบริหารธุรกิจ และ เป็น ผู้หนึ่งที่เริ่มก่อตั้ง มหาวิทยาลัยรามคำแหงปีการศึกษา 2514 : เป็นปีแรกที่จัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาที่เปิดสอน สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

 • บุคลากร คณาจารย์ 11 คน
 • ธุรการ 3 คน
 • นักการภารโรง 6 คน
 • นักศึกษา 7,200 คน

ปีการศึกษา 2515 : เพิ่มสาขาวิชาและขยายอัตรากำลัง

สาขาวิชาที่เปิดสอน สาขาวิชาการบริหารทั่วไป - สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร - สาขาวิชาการตลาด - สาขาวิชาการบัญชี- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 • บุคลากร คณาจารย์ 25 คน
 • ธุรการ 10 คน
 • นักการภารโรง 8 คน
 • นักศึกษา 1,704 คน

ปีการศึกษา 2517 : ดำเนินการจัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นคณะใหม่และได้แยก

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ออกจาก คณะบริหารธุรกิจ ต่อมาคณะบริหารธุรกิจได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ตึกใหม่ ชื่ออาคารศรีสัชชนาลัย จนถึงบัจจุบัน

สาขาวิชาที่เปิดสอน สาขาวิชาการบริหารทั่วไป - สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร - สาขาวิชาการตลาด - สาขาวิชาการบัญชี

 • บุคลากร คณาจารย์ 36 คน
 • ธุรการ 21 คน
 • นักการภารโรง 12 คน
 • นักศึกษา 14,317 คน

ปัจจุบัน : คณะบริหารธุรกิจ จัดการเรียนการสอน 8 สาขาวิชา

สาขาที่เปิดสอน สาขาวิชาการบริหารทั่วไป - สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร - สาขาวิชาการตลาด - สาขาวิชาการบัญชี - สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ - สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

 • บุคลากร คณาจารย์ 74 คน ดังนี้.
 • รองศาสตราจารย์ 41 คน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 คน
 • อาจารย์ 20 คน
 • ธุรการ 75 คน
 • นักการภารโรง 27 คน
 • นักศึกษา จำนวน 92,541 คน
คุณอยู่ที่: Home ประวัติคณะบริหารธุรกิจ